Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary: a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat; b) ograniczenia wolności; c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna; Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec recydywistów popełniających najpoważniejsze przestępstwa ( zabójstwo, gwałt, rozbój, kradzież z włamaniem i inne ). Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę odpowiednio do 180 lub 90 stawek dziennych. Może też ustanowić dozór kuratora. Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego, który popełnił przestępstwo umyślnie. Ponadto sąd może na skazanego nałożyć cały szereg obowiązków, jak np.: obowiązek naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, poddania się leczeniu, zwłaszcza odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, podjęcia pracy zarobkowej lub nauki, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub środków odurzających. Jeśli okres próby minie i w tym czsie sprawca nie popełni nowego przestępstwa, po upływie dalszych 6 miesięcy skazanie ulega zatarciu z mocy prawa i jest uważane za niebyłe. Sprawcę traktuje się jakby czynu przestępczego nie popełnił. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślnie i zostanie skazany za nie na karę pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca rażąco narusza porządek prawny w okresie próby, sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary.