Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Testy przykładowe – statystyka matematyczna

Testy przykładowe – statystyka matematyczna 1. Dla zmiennej losowej ciągłej (produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach przemysłowych w mln zł) o rozkładzie zbliżonym do normalnego prawdopodobieństwo realizacji tej zmiennej w przedziale od mln zł do mln zł wynosi: 0.9973, 0.9545, 2.58, 0.3413. 2. Czy dystrybuanty rozkładu zmiennej losowej w punktach oraz są: równe, pierwsza niższa od drugiej, druga niższa od pierwszej, nie można sformułować odpowiedzi. 3. Jeżeli w przypadku dowolnej, jednej próby losowej, poziom ufności wzrasta od 0.95 do 0.99, to która z par wyników względnego błędu losowego oceny wartości oczekiwanej jest jedynie możliwa: 2.632%; 2%, 2.632%; 2.632%, 2%; 2.632%, 2%; 2%. 4. Jeżeli dany ciąg wartości dystrybuant empirycznych dla rozkładu liczby kontraktów zagranicznych , zawartych na produkcję eksportową 149 polskich form przemysłu włókienniczego w 1997 roku ma postać: { 0.49 0.68 0.81 0.90 0.97 0.99 1.00], to ile było firm włókienniczych, które zawarły dokładnie 3 kontrakty zagraniczne: 21 firm, 10 firm, 13 firm, 17 firm. 5. Które z założeń jest właściwe rozkładowi Poissona dla zmiennej losowej skokowej: p wzrasta i n wzrasta, p obniża się i n obniża się, p wzrasta i n obniża się, p obniża się i n wzrasta. 6. Reguła trzech odchyleń standardowych odnosi się do rozkładu normalnego zmiennej losowej ciągłej. Jakie prawdopodobieństwo odpowiada tej regule: 0, 1, 0.9973, 0.9583. 7. Przyporządkowanie kolejnym przedziałowym realizacjom zmiennej losowej empirycznych skumulowanych częstości oznacza oszacowanie: wektora dystrybuant empirycznych, wektora wskaźników struktury, liczebności skrajnych, ogólnej sumy wartości realizacji zmiennej. 8. Wylosowano dwie niezależne próby losowe ( i ) pracowników z wyższym wykształceniem oraz bez wyższego wykształcenia w warszawskiej formie usług turystycznych. Pracowników tych zbadano ze względu na poziom zadłużenia w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Otrzymano m.in., że nieobciążone wariancje zadłużenia wynoszą: 5476 oraz 3249. Czy iloraz tych wariancji uznany może być jako statystycznie istotny z prawdopodobieństwem błędu I rodzaju na poziomie: powyżej 0.1, od 0.05 do 0.1, od 0.01 do 0.05, 0.01 i mniej. 9. Zmienna losowa X ma w populacji generalnej rozkład normalny . Czy średnia arytmetyczna z małej liczebnie próby wylosowanej niezależnie z tej populacji charakteryzuje się zróżnicowaniem określonym jako: , , , . 10. W statystycznych ocenach stopy recesji gospodarczej (Y) oraz stopy bezrobocia (X) we wszystkich województwach Polski w 1993 roku otrzymano mi.in., . Przy jakim poziomie istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku liniowej współzależności tych zmiennych: 0.05, 0.02, 0.01, 0.05. 11. Dla pewnego roku oszacowano funkcje regresji zysków (w mnl zł) względem zatrudnienia (w tys. osób) postaci: Czy oszacowani parametrów są przy statystycznie istotne: nie, tak, tak, tak, tak, nie, nie, nie. 12. W ocenie losowości reszt liniowego modelu regresji rozmiarów eksportu (Y) oraz importu (X) otrzymano dla pewnej grupy krajów afrykańskich ciąg różnic resztowych: B A B A B A B A B A B A B A B, co oznacz (na poziomie istotności 0.05) odrzucenie hipotezy zerowej o losowym pochodzeniu reszt. Ile wynosi, w danej sytuacji, dolna granica przedziału odrzuceń tej hipotezy: 12, 13, 14, 15. 13. Ocena przeciętnego przyrostu zadłużenia (Y) względem pieniężnych dochodów (X) wiejskich gospodarstw indywidualnych wynosi +0.194, przy średnim losowym błędzie tego oszacowania równym 0.097. Przy dwustronnej hipotezie alternatywnej, na pewnym poziomie istotności można uznać otrzymaną ocene regresji liniowej jako statystycznie istotną. Ile w tej sytuacji wynosi przyjęty poziom istotności: 0.05, 0.02, 0.1, 0.01. 14. W badaniach marketingowych rynku samochodowego określono zależność cen samochodów od ich usterkowości w ciągu pierwszego roku eksploatacji. Dla 135 samochodów otrzymano następujące dane: Cena w tys. zł Do 30 3-40 4-50 5 8 12 21 7 10 40 14 9 13 9 8 Czy na poziomie istotności można powiedzieć, że płacą wyższą cenę za samochód należałoby oczekiwać: istotnie większej usterkowości, istotnie mniejszej usterkowości, nieistotnie różnej usterkowości, brak możliwości sformułowania odpowiedzi. 15. Dwie zmienne losowe o postaciach: oraz posiadają rozkłady teoretyczne (dokładny lub graniczny) o kresach dolnych: 1 i 0, 0 i 0, 1 i 0, 0 i 1. 16. W badaniu charakteru różnicy pomiędzy średnimi płacami w dwóch zakładach przemysłowych otrzymano u= –2.34. Formułując hipotezę alternatywną lewostronnie, przy jakim poziomie istotności nie należy odrzucić hipotezy zerowej (jakiej hipotezy?): 0.10, 0.05, 0.01, 0.02. Komentarz: 17. Dla pewnego roku oszacowano funkcje regresji produkcji (w mln zł) względem zatrudnienia (w tys. osób) postaci: Czy hipotezę zerową o braku istotnego wpływu zatrudnienia na produkcję należy: odrzucić na dowolnym poziomie istotności, nie odrzucić, przyjąć, nie można podjąć żadnej decyzji. Komentarz: 18. Waga konserw mięsnych powinna - zgodnie z normą - wynosić 250 g z odchyleniem standardowym ±5 g. Zakupiono 100 konserw, których średnia waga wynosiła 245 g. Czy nie zakładano zbyt wysokiej normy? Jak należy sformułować hipotezę alternatywną i jaki test należy zastosować: dwustronnie; test na średnią (zapisz wzór), prawostronnie; test na dwie średnie (zapisz wzór), lewostronnie; test na średnią (zapisz wzór), jednostronnie, ale trudno wskazać kierunek; test na dwie średnie (zapisz wzór). Komentarz: 19. Jeżeli w postępowaniu weryfikacyjnym okazuje się, że , zaś , to jaką podejmuje się decyzję co do H0: odrzuca się, przyjmuje się, nie ma podstaw do odrzucenia, nie ma podstaw do przyjęcia. Komentarz: 20. Dla bardzo małej liczebnie próby 18 gospodarstw chłopskich, zaciągających kredyty w oddziale BGŻ, zbadano poziom kwartalnych spłat i okazało się, że średnia arytmetyczna = 2613 zł oraz odchylenie standardowe = 414 zł. Bank twierdzi, że za nisko oszacowano średnią, albowiem w rzeczywistości wynosi ona 2783 zł. Na jakim poziomie istotności można uznać różnice pomiędzy wynikiem badania a opinią Banku jako statystycznie istotną: 0.10, 0.08, 0.05, poniżej 0.05. Komentarz: 21. Wykonanie pewnej operacji technologicznej powinno trwać średnio 2 min. Dal pięciu wylosowanych niezależnie robotników czas wykonywania tej operacji wyniósł: [3, 1.5, 2, 2.5, 4] minuty. Czy hipotezę zerową o realizacji tej normy (przy określonej hipotezie alternatywnej – jakiej?) należy: odrzucić, nie odrzucić, nie można podjąć decyzji, inna decyzja, jaka? Komentarz: