Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pytania na kolokwium z prawa

Pytania na kolokwium z prawa 1. Administracja w ujęciu materialnym 2. Władztwo administracyjne Jednostka lub grupa jednostek działająca jako organ państwa ma możność przeprowadzić swoje zarządzenia w drodze przymusu państwowego, w związku z tym należy stwierdzić, że organ państwa posiada władztwo 3. Administracja niewładcza Działa przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym(?) 4. Definicja prawa administracyjnego 5. Ustrojowe prawo administracyjne Normy bezpośrednio dotyczące organizacji aparatu administracji publicznej (?) 6. Normy zewnętrzne i wew. 7. Stosunek administracyjno – prawny jest stosunek pomiędzy państwem a działającym w jego imieniu podmiotami administracji publicznej a obywatelami i innymi podmiotami, oparty na normach prawa administarcyjnego. Stosunek ten różni się od stosunku cywilno – prawnego tym, że administracja działa władczo, że może jednostronnie zadecydować o treści danego stosunku. Oczywiście obywatel czy inny podmiot nie jest pozbawiony prawa zaskarżenia nakazów i zakazów administracji. Może skorzystać z przysługujących mu środków odwoławczych. Cechą charakterystyczną tego stosunku różniącą go od stosunku cywilno-prawnego jest nierównorzędność podmiotów tego stosunku. Możność decydowania o treści tego stosunku przez organ administracji. 8. Podmioty stosunku Podmiotami stosunku są zawsze: organ upoważniony do żądania określonego zadania albo świadczenia, oraz podmiot do którego jest skierowany nakaz lub zakaz albo który żąda określonego zachowania się od organu admin 9. Stosunek administracyjny trwały Związany z prawem osobistym, majątkowym, korzystaniem z zakładów użyteczności publicznej (?) 10. Akt deklaratoryjny – ustalający stwierdza, że pewien stosunek prawny zaistniał. Akt taki podciąga dany stan faktyczny pod normy prawne w sposób wiążący, deklaruje, a więc ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z mocy ustawy dla adresata aktu określone uprawnienia bądź obowiązki. Akt deklaratoryjny sam takich obowiązków czy uprawnień nie tworzy; wynikają one z przepisów prawa. 11. Akt egzekucyjny Gdy jest czynnością prawną (?) 12. Akt administarcyjny Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Podstawą aktu administracyjnego jest przepis prawny. Akt administracyjny musi pochodzić od organu uprawnionego do wydawania takich aktów, musi mieć podstawę prawną, a nadto musi spełniać inne warunki przewidziane przez prawo, np. co do formy czy wydania po przeprowadzeniu prawem przepisanego postępowania. Celem aktu administracyjnego jest wywołanie skutków prawnych. Do cech charakterystycznych aktu administracyjnego należy zaliczyć jego władczość, regulację konkretnej sprawy i wywoływanie skutków prawnych. Akt administracyjny jest więc szczególną formą czynności prawnych organów administrujących, regulowaną przez przepisy prawa administracyjnego. 13. Uznanie adm. Zgodnie z ustawą. Ustawa pozwala na wybór następstw prawnych (?) 14. Akt negatywny nie uwzględniają choćby w części żądania strony i nakładający na stronę obowiązek prawny bądź ustalające taki obowiązek. 15. Uznanie adm. Możliwość wyborów między różnymi rozwiązaniami 16. Stosunek sporno – adm. Tzw. Zwykły Dopuszczające zaskarżenie aktów administr. do sądu (?) 17. Wada istotna Wzruszalność aktów, nieważność aktów (?) 18. Prawidłowość aktu - wydany przez odpowiedni organ - zgodnie z przepisami prawa formalnego - zgodnie z obowiązującym prawem materialnym 19. Negatywna def. adm. Każda działalność państwa nie będąca działalnością ustawodawczą lub sądowniczą 20. Uczestnicy procesu budowlanego i organy nadzoru 21. Katastrofa budowlana 22. Wywłaszczenie nieruchomości Organ prowadzący postępowanie wywłaszczeniowe w I instancji – Starosta, wywłaszczyć można tylko na cel publiczny na rzecz Skarbu Państwa 23. Normy ustalające 24. Prawo ustrojowe nomy dotyczące organizacji aparatu (?) 25. Władztwo 26. Niewładztwo 27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego r 28. Legalizacja samowoli budowlanej – niemożliwe 29. Porozumienie – niewładcze formy działania administracji 30. Definicja administracji 31. Czynności faktyczne i czynności prawne