Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Model systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia na przykładzie przedsiębiorstwa
Model systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia na przykładzie przedsiębiorstwa Zakładów Papierniczych I. Wejście „X” 1. Element wejścia a) informacje o firmie Głuchołaskie Zakłady Papiernicze są przedsiębiorstwem państwowym, działającym od 1948 roku. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja papieru tektury i innych przetworów papierniczych, jednak 90% produkcji to półfabrykaty (do dalszego przetwarzania). Poza działalnością wytwórczą Zakłady sprzedają również dla miasta energię cieplną, udział jej jednak w przychodach firmy spada, ale nie z a przyczyną spadku sprzedaży energii, a za przyczyną wzrostu sprzedaży wyrobów papierniczych. b) kapitał Majątek trwały firmy Budynki i budowle • hala mp i • hala mp ii • budynek wykańczalni • hala mp iii • budynek ścieralni • budynek makulaturowni • hala wytwarzania tulei papierowych Środki transportowe Przedsiębiorstwo posiada • bocznicę kolejową • trzy samochody ciężarowe • dwa samochody dostawcze • dwa samochody osobowe c) przedmiot pracy • surowce, materiały do produkcji papieru ( woda, celuloza, makulatura) • maszyny urządzenia i narzędzia produkcyjne • trzy maszyny papiernicze • ścierarki do produkcji ścieru • urządzenia do rozdrabniania makulatury i kaolinu • maszyna do wytwarzania tulei papierowych Czynniki energetyczne • energia elektryczna (zasilanie napięciem 15 kv) • energia cieplna (z własnej kotłowni) • woda z rzeki biała głuchołaska • dwustopniowa oczyszczalnia ścieków d) Personel • firma zatrudnia 238 osób ( fizyczni 197, umysłowi 41) e) informacje • informacje co do cen i jakości nabywanych surowców i materiałów • informacja o procesie technologicznym, co do jego modernizacji i unowocześniania • informacja o najnowszych maszynach produkcyjnych • informacje o zapotrzebowaniu na wyroby gotowe na rynkach konsumenckich • informacje o jakości i cenie wyrobów gotowych konkurentów • informacje uzyskane od klienta w postaci prowadzonych rozmów, ankiet, testów na temat proponowanych zmian, które mogłyby wpłynąć na usprawnienie czy unowocześnienie produktu II. Proces przetwarzania „T” 1. Badania i rozwój Zakupy materiałów związanych z produkcją : • środki czystości • czyściwo bawełniane do oczyszczenia maszyn i urządzeń • części do regeneracji maszyn i urządzeń produkcyjnych • odzież dla pracownika • maszyny, narzędzia do produkcji itp. Szkolenie pracowników: • nabór i dobór pracowników umysłowych i fizycznych • podnoszenie kwalifikacji • przekwalifikowanie i doskonalenie na innych stanowiskach pracowniczych • kursy szkoleniowe Przygotowanie do operacji technologicznych: • podłączenie maszyn i urządzeń produkcyjnych • pobranie surowców z magazynu do poszczególnych wydziałów produkcyjnych • przygotowanie maszyn produkcyjnych i stanowiska do pacy 2. Proces wytwarzania Operacje technologiczne: • ciecie i rozdrabnianie surowców • mieszanie surowców w kadziach • oczyszczanie surowców • przekrawanie papieru • sortowanie papieru • pakowanie papieru 3. Dystrybucja Sprzedaż : Transport wyrobów gotowych do odbiorców hurtowych i detalicznych, którym zajmują się specjaliści ds. zbytu. Reklama i promocja: • firma dowozi towar własnym transportem • daje upusty za płatność gotówką w dniu zapłaty • upusty są większe proporcjonalnie do wielkości zamówienia • reklama firmy poprzez wspieranie imprez charytatywnych itp. III. Wyjście „Y” 1.wyroby gotowe W wyniku przebiegu procesu produkcyjnego, jego przetwarzania uzyskano wyroby gotowe tj. papier i jego pochodne ( wata celulozowa i papier podłożowy) 2.Kapitał Kapitał firmy został powiększony o zysk, z tytułu uzyskanych wyrobów gotowych i półfabrykatów, stanowiących zwiększenie wartości majątku obrotowego firmy. 3. Odpady poprodukcyjne Jedynym odpadem poprodukcyjnym są ścieki oczyszczane w znajdującej się na terenie zakładu i należącej do niego dwustopniowej oczyszczalni ścieków, a oczyszczone odprowadzane są do rzeki Biała Głuchołaska. 4. Informacje • Informacja o technicznym koszcie wytworzenia po skończonym procesie wytwórczym • Informacja o jakości uzyskanego wyrobu gotowego • Informacja o brakach, wadach w wyrobach gotowych • Informacje o stanie procesu produkcyjnego 5. Personel Ciągłe dążenie do wzrostu doświadczenia zawodowego pracowników, organizowanie szkoleń, przekwalifikowań i podnoszenie kwalifikacji. Zarządzanie 1. Planowanie. Papier (i inne produkty ) jako szybko rotujące przeznaczone są do masowego odbiorcy, umożliwia to cała gama wyrobów. Rozmiary firmy oraz duża konkurencja na rynku zmuszają do sporządzania planów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Przy zastosowaniu właściwych technik oraz środków firma pragnie sukcesywnie podnosić poziom swoich produktów, oraz wprowadzać nowe technologie mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji. 2. Organizowanie Organizowanie stanowi podstawowy element zarządzania. Obejmuje zarówno regulacje bieżących działań jednostek, ale także podział zasobów, obowiązków, oraz ustalenie odpowiednich procedur, które posłużą do realizacji celów założonych przez przedsiębiorstwo. Organizacja jest niezbędnym elementem również w zarządzaniu czasem pracy w firmie. W omawianej jednostce organizacja jest elementem warunkującym istnienie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niezbędne jest zatrudnienie pracowników o odpowiednim wykształceniu oraz przyporządkowanie mu odpowiedniego stanowiska pracy, oraz zlecenie zadań do realizacji w danym czasie. Ścisłe przestrzeganie zakresu obowiązków, oraz wyciąganie odpowiednich konsekwencji w przypadku ich zaniedbania eliminuje wszelkie przejawy chaosu. Koordynacja działań pojedynczych pracowników oraz całych działów przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem realizacji założonych celów. 3. Sterowanie i motywowanie Właściwy system motywowania pracowników stanowi element wspomagający wdrożenie danej organizacji , a jednocześnie warunkujący uzyskanie oczekiwanych efektów. Wiadomo jest , iż wraz ze wzrostem rozmiarów firmy trudniejsze staje się dotarcie do pojedynczego pracownika. W związku z tym obowiązki motywowania pracowników spoczywają zarówno na naczelnym kierownictwie (poprzez ustanowienie ogólnych przywilejów wynikających z pełnionych funkcji) oraz na kierownictwie poszczególnych działów i jednostek jako na bezpośrednich zwierzchnikach. System motywowania pracowników składa się z zespołu narzędzi i metod postępowania oraz sterowania działaniami pracowników w celu zwiększenia efektywności pracy. W zależności od charakteru pracy wykonywanej przez danego pracownika stosuje się różne bodźce pobudzające do działania. • Premie pieniężne • Bony na zakup bezgotówkowy w sklepach • Drobne prezenty w okresach drobnych świąt zwyczajowych • Inne indywidualne środki motywujące pracowników do efektywniejszego działania W przypadku zaniedbania obowiązków przez pracownika stosuje się również środki negatywne Połączenie tych wszystkich czynników w zwarty system powoduje, iż działalność firmy przebiega w sposób płynny, bez zakłóceń, oraz sporów między pracownikami. 4. Kontrola Funkcje kontrolne spoczywają nie tylko na naczelnym kierownictwie, ale również na pracownikach niższych szczebli. Jest to wymuszone rozmiarami przedsiębiorstwa, oraz systemu produkcyjnego. Niezbędne jest wdrożenie systemu kontroli zapewniającego właściwe funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim produkcja wyrobów najwyższej jakości. Sprawny system kontroli uwzględniony nie tylko w procesie produkcyjnym w odniesieniu do wyrobów oraz jakości wykonanych żądań , ale również do pracowników pozwala na korektę wszelkich odstępstw od założeń i nieprawidłowości. Umożliwia to jednocześnie wyeliminowanie przyczyn oraz skutków wszelkich ewentualnych usterek oraz wykrycie konfliktów które mogłyby opóźnić realizację zaplanowanych działań. OTOCZENIE SYSTEMU PRODUKCYJNEGO Otoczenie I stopnia 1. Wyposażenie produkcyjne Przedsiębiorstwo prowadzi proces produkcyjny w sposób zmechanizowany i zautomatyzowany. Nowoczesne urządzenia techniczne w postaci zintegrowanych linii produkcyjnych stanowią silne zaplecze przedsiębiorstwa. Rola pracowników ogranicza się do sprawnej obsługi urządzeń oraz kontroli ich działania. 1. Zaopatrzenie Zaopatrzenie jako kolejny istotny element działalności firmy wymaga szczególnej uwagi . Od sprawności działania systemu zaopatrzenia zależy zarówno przebieg procesu wytwarzania jak i przede wszystkim jakość produktu, która warunkuje fakt czy produkt zostanie zakupiony przez klienta. Właściwy dobór solidnych dostawców oferujących surowce i materiały najwyższej jakości i po odpowiedniej cenie przy założeniu określonych warunków dodatkowych np. terminu dostawy urasta do miana sztuki zwłaszcza w dużej firmie tej branży. 2. Marketing Jako najważniejszy element strategii firmy stanowi jej filar. Rozbudowane działania marketingowe pozwoliły przedostać się na rynek oraz zająć i utrzymać odpowiednie pozycje mimo dość aktywnej konkurencji.( reklamy w prasie, radio , akcje promocyjne) Przygotowane strategie umożliwiają dynamiczny rozwój na rynku oraz sprostanie licznej i stale wzmacniającej się konkurencji. Otoczenie II stopnia 1. Środowisko naturalne Przedsiębiorstwo zajmuje zwarty ogrodzony teren położony w dzielnicy przemysłowej miasta Głuchołazy , na lewym brzegu rzeki Biała Głuchołaska w południowo-zachodniej Polsce, kilka kilometrów od granicy polsko-czeskiej. W pobliżu znajduje się stacja kolejowa, z bocznicą dochodzącą na teren zakładu. W odległości 0,5 km przebiegają główne drogi komunikacyjne Prudnik-Opole, Nysa Kłodzka-Kudowa-Wrocław. 2. Konkurencja Najwięcej zakładów o konkurencyjnym profilu produkcji znajduje się w najbliższym otoczeniu Głuchołaskich Zakładów Papierniczych. W samym regionie Dolnego Śląska działa siedem takich przedsiębiorstw, kolejna szóstka zlokalizowana jest w rejonie Górnego Śląska. Silna grupa konkurentów ma swoje siedziby w Polsce centralnej i Wielkopolsce. Zaobserwowano natomiast brak konkurencji z regionu Polski Wschodniej. PAPIER materiał w postaci cienkich arkuszy lub wstęgi służący do pisania, celów poligraficznych, technicznych, higienicznych i in.; otrzymywany z masy papierniczej na sicie maszyny papierniczej (papiernicy); masa papiernicza stanowi wodną zawiesinę masy celulozowej (uzyskiwanej przez chemiczne roztwarzanie drzewa, szmat, itp.), ścieru drzewnego (gł. z drzew iglastych), makulatury oraz m.in. kleju i barwników; do wytwarzania wysokogatunkowych mas papierniczych nie używa się ścieru lub używa niewiele; arkusze papieru mogą mieć różne formaty; ręcznie produkuje się papier czerpany (ze szmat); zależnie od przeznaczenia rozróżnia się papier banknotowy, gazetowy, ilustracyjny itp.; dawniej dzielono papier na klasy, do I należał papier najwyższej jakości. Papier może być poddawany dodatkowej obróbce (np. impregnowaniu, wytłaczaniu). Papier wynalazł ok. 105 Cai Lun (Chiny); tajemnicę wyrobu papieru przejęli 751 Arabowie (od jeńców wojennych); pierwsze papiernie w Europie powstały w XII w., w Polsce — w XV w. Produkcją papieru, tektury oraz przetworów papierniczych (zeszytów, pudełek itp.) zajmuje się papiernictwo. ŚCIER, ścier drzewny, półprodukt w produkcji papieru i tektury; otrzymywany przez mechaniczne rozwłóknianie drewna (ścieranie ); biały — otrzymywany głównie z drewna świerkowego, brązowy — głównie z drewna sosnowego; ścieru brązowego nie można bielić. świadectwo energetyczne katowice www.univar.pl