Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH
METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH Metody rachunkowe stosowane w analizach stanowią techniczne sposoby rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość, w warunkach zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi. Wykorzystywane są w badaniach retrospektywnych i bieżących. stosowane dotychczas metody pozwalają odpowiedzieć na pytanie , co jest przyczyną odchyleń badanego zjawiska od przyjętego wzorca oraz jaki jest kierunek i sił oddziaływania poszczególnych czynników na to zjawisko. Do metod rachunkowych należą: Podstawień łańcuchowych. Reszty. Różnic cząstkowych. Wskaźnikowa. Funkcyjna. Podstawień krzyżowych. Dotychczas nie opracowano metody pozwalającej na całkowicie dokładne odchyleń cząstkowych od bazy odniesienia. Obliczone odchylenia nie stanowią przesłanki do podejmowania decyzji, nie niosą skutków finansowych dla p. Wyrażają różnice spowodowane przyczynami wtórnymi, które powinny stanowić punkt wyjścia do wytyczania badań szczegółowych.