Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Ludnosc

Ludnosc Ekumena: obszar najgęściej zamieszkały przez ludzi, rozciąga się ona między 54^5 a 78^ N Anekumena: obszar słabo zamieszkały (Pustynie, Antarktyda) Subekumeny i Paraekumeny: obszary zamieszkiwane okresowo (Sawanna w Afryce i Stepy w Mongolii) Demografia: nauka zajmująca się liczbą ludności, strukturą wieku, płci, strukturą zawodową, gr. etnicznymi. Przyrost nat.: różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów; jeśli liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów – przyrost dodatni; w przeciwnym wypadku przyrost ujemny tzn. występuje ubytek naturalny. Przyrost rzeczy.: to co przyrost nat. + migracje Migracje zew.: ruchy ludności poza gr. kraju (turystyczne, służbowe, sezonowe prace) Emigracja: wyjazd do innego kraju na pobyt stały Imigracja: przemieszczanie się do innego kraju celem osiedlenia się na stałe – rozpatrywane od strony kraju przybycia Reemigracja : powrut ludności, która kiedyś wyemigrowała i wraca do niego w późnym wieku Repatriacja: przemieszczanie się ludności w wyniku zmiany granic Ewakuacja: na ogół nie dobrowolne przemieszczanie ludniści w wyniku np. działań wojennych, katastrofy, czy epidemii Deportacja: zsyłki ludności np. na Sybir, czy deportacja Cyganów rumuńskich.