Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota gospodarki budżetowej

Istota gospodarki budżetowej Gosp. budżetowa określa wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej wraz z podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi – w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz gromadzenia i wykorzystania środków budżetowych zgodnie z wyznaczonymi tym organom ustawowo zadaniami podlegającymi finansowaniu budżetowemu inaczej gromadzenie i rozdzielanie środków budżetowych, które są uważane za najważniejsze dla własnej realizacji f-cji budżetu. Podst. zasady gosp. budżetowej to: 1.jedności budżetowe 2.powszechność 3.zrównoważenie dochodów i wydatków budżetowych 4.roczność planowania budżetowego Zasady te są uzupełniane zasadami szczegółowości, jawności, operatywności. Podst. zasady gosp. budżetowej to zasady wyrażające reguły ograniczające swobodę działania ogółu podmiotów gosp. budżetowej. Zasady te są potwierdzone przepisami prawnymi, które muszą być przestrzegane przez wszystkie podmioty wraz z podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi gosp. budżetowej dla zapewnienia skutecznej realizacji f-cji budżetu.