Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co nazywamy polityką gospodarczą i jakie są jej funkcje
Co nazywamy polityką gospodarczą i jakie są jej funkcje? Polityka gospodarcza jest świadomą, zorganizowaną działalnością analityczno – diagnostyczną, selekcyjną i decyzyjną państwa oraz jego organów. Organy te konsultują się lub współdziałają z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi, które reprezentują interesy różnych grup i warstw społecznych w kraju. Interesy te dotyczą ustalania celów i głównych kierunków rozwoju gosp., a także mechanizmów i sposobów ich realizacji. Funkcje polityki gospodarczej: ocena procesów i warunków społeczno – gospodarczych w kraju (ocena procesów wzrostu i podziału dochodów, sytuacji materialnej głównych grup ludności w porównaniu z założeniami, okresami wcześniejszymi i z zagranicą), wybór celów społeczno – gospodarczych i zakresu alokacji środków przeznaczonych na ich realizację, wdrażanie i koordynację ustalonych celów i kierunków polityki gospod., ich monitorowanie i ocenę, a także dokonywanie niezbędnych korekt.