Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BADANIA RYNKU (market research) -
BADANIA RYNKU (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę. CONTROLLING - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych procesów w informacje. Jest systemem ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa. CZYNNOŚCI - to działania służące realizacji zadań, obejmuje je proces. Należy zauważyć, że: czynności-proces-zadania logistyczne to pojęcia ze sobą bezpośrednio związane, co jest widoczne zawłaszcza przy interpretacji systemu logistycznego, a relacje między nimi są następujące: ZADANIE - wynika z celów; następuje z reguł, w wyniku kilku procesów. Zadania (funkcje) logistyki w sensie ogólnym: 1) planowanie, 2)sterowanie i wydawanie dyspozycji, 3)realizacja. PROCES - (Blaik) czynności służące realizacji zadań; zintegrowane układy czynności służące realizacji zadań. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA (Blaik) - odnosi się jedynie do materialnej (fizycznej) strony dystrybucji rozumianej jako faza wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż w przedsiębiorstwach produkcyjnych). EFEKTY LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych osiąganą przy założeniu zachowania określanego poziomu obsługi klienta. EFEKTYWNOŚĆ - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonom., która przedstawia stosunek między ilością poniesionych nakładów zużytych materiałów a ilością produkowanych dóbr (towarów). W szerszym ujęciu pojęcie efektywności oznacza najlepsze rezultaty w produkcji czy dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach. Termin ekonomiczność używany jest w sensie skuteczności osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, tj. realizowanie zamierzonych celów, może być osiągnięte przy nadmiernych lub też przy racjonalnych nakładach, wysiłkach. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA - (Blaik) miara zrealizowania zasady racjonalnego gospodarowania. Jest to pojęcie stosunkowe odzwierciedlające relacje między całkowitym nakładem a efektami. Efektywność obejmuje produktywność (jako wydajność) zaangażowan6ych czynników wytwórczych oraz ocenę uzyskanego efektu od strony celowości działania. FIZYCZNE ZAOPATRZENIE - (Blaik s.45) to faza wymiany towarowej - zbyt, sprzedaż między rynkiem zaopatrzenia (dostawcy) a przedsiębiorstwami produkcyjnymi. FIZYCZNY OBIEG TOWARÓW - (Blaik) obejmuje cały ruch okrężny towarów w gospodarce, przedsiębiorstwie, strukturze powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i ma różne wymiary, można go różnie strukturyzować, co wymaga systemowego, zintegrowanego podejścia. FIZYCZNY OBIEG TOWARÓW (Blaik) - Pojęcie szersze niż dystrybucja fizyczna; układ fizycznych (realnych) komponentów i czynności zintegrowanego łańcucha logistyki, jego realna struktura wewnątrz przedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwami. FORMUŁA 4C - (Blaik) obejmuje następujace elementy: 1) potrzeby i pragnienia klienta, 2) koszt dla klienta, 3) wygoda zakupu, 4) dostarczenie informacji FUNKCJE ZARZĄDZANIA - wg poszczególnych definicji: planowanie i organizacja - L.Poth 1970, planowanie organizowanie controlling - R.Ballon 1973, planowanie sterowanie kontrola - P.Trumann ’76, W.Lück ’84, R.Jünemann ’89, kształtowanie sterowanie kontrola – J.Krulis-Ronde ’77, planowanie realizacje kontrola - CLM, planowanie alokacja controlling - D.Bowersox ’87, planowanie sterowanie realizacja kontrola - H.Pfohl ’85, planowanie kształtowanie realizacja kontrola - Ch.Schulte ’91, kształtowanie planowanie realizacja kontrola - U.Wagner ’93, zarządzanie D.Browersox ’87, S.Kummer-J.Weber ’90, proces, koncepcja system metody - J.P.Guillaume ’93.Funkcje planowania, kontroli i sterowania są eksponowane niemal we wszystkich definicjach logistyki. Natomiast ze zbioru funkcji o charakterze realizacyjnym i wdrożeniowym nie można zauważyć wyraźnych preferencji w przywoływaniu jakiejś funkcji konkretne. Dla niektórych autorów określone funkcje zarządzania wydają się występować w relacji swoistej substytucji. Dotyczy to zwłaszcza relacji między planowaniem a kształtowaniem oraz między organizowaniem a realizacją. Funkcje te często stosowane są zamiennie. Tylko Ch.Schulte i U.Weger w swoich def. Logistyki wymieniają obie te funkcje, tj. planowanie i kształtowanie, ale w kolejności odwrotnej. HANDEL - (Blaik) najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywania dóbr w sferze produkcji w celu dalszej ich sprzedaży różnym nabywcom. W odróżnieniu od handlu inne formy obrotu towarowego, takie jak zbyt i zaopatrzenie materiałowo-techniczne mają charakter działalności jednoramiennej polegającej w pierwszym przypadku na bezpośredniej sprzedaży przez samych producentów, bądź w przypadku drugim na zakupie przez producenta surowców, materiałów do własnych celów produkcyjnych. ISTOTA LOGISTYKI to kreowanie potencjału przyszłych sukcesów, jest to aktywne oddziaływanie na procesy. JAKOŚĆ - suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie jakości wiąże się ze stosowaniem ocen w oparciu o porównania z wzorcem istniejącym obiektywnie lub idealnym, normami jakości, odpowiednią skalą. Dokonywanie pomiaru i ocena jakości posiada znaczenie przy stosowaniu czy dążeniu do systemu produkcji tzw. bezusterkowej. JAKOŚĆ TOWARU - zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a zagwarantowany normami lub innymi przepisami. Cechy fizyczne dotyczą: zawartości pożądanych składników, niezawodności działania, trwałości, niskich kosztów eksploatacji, walorów estetycznych itp. Subiektywne znaczenie mają cechy jakościowe dotyczące np. walorów smakowych napojów lub artykułów żywnościowych. KANAŁ DYSTRYBUCJI - to sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni związanych z działalnością rynkową. Do najważniejszych strumieni przepływających w procesie obsługi konsumenta można zaliczyć: negocjacje, fizyczny przepływ towarów i usług, środki aktywizacji sprzedaży, zapłatę za towar, informację rynkową. KANAŁY DYSTRYBUCJI - są systemem służącym do zorganizowanego przepływu produktów od wytwórców do końcowych nabywców. Uczestnikami K.D. są producenci, hurtownicy i detaliści dysponujący środkami materialnymi i finansowymi niezbędnymi do oferowania i sprzedaży produktów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. KONCEPCJA LOGISTYKI - (Blaik s.11)to zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa i całego układu rynkowego z punktu widzenia optymalizacji realizowanych celów. KONCEPCJA MARKETINGOWA - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych filarach: rynku docelowym, potrzebach klienta, marketingu skoordynowanym i rentowności. Opiera się ponadto na perspektywie „z zewnątrz do wewnątrz”. Punktem wyjścia jest dobrze zdefiniowany rynek, dalej następuje koncentracja na potrzebach klienta, koordynacja wszystkich działań dotyczących klienta i realizacja zysku poprzez osiągnięcie zadowolenia klienta. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA - w przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych stosuje się logistykę na coraz większą skalę i traktuje się ją jako nową zintegrowaną funkcję i orientację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też ma miejsce wzrost znaczenia logistyki, rozumianej jako nowoczesna koncepcja zarządzania. KONKURENCYJNOŚĆ - to proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów próbują przedstawić korzystniejsze od innych podmiotów działania oferty pod względem ceny, jakości lub innych cech oferowanego produktu wpływającego na decyzję zawarcia transakcji. KOOPERACJA - zachowanie samodzielności prawnej i ekonomicznej współpracujących przedsiębiorstw. KOSZTY LOGISTYKI - (Sarjusz) wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami oraz utrzymaniem zapasów. LOGISTYKA A MARKETING Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny marketingu, który wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Poziom skuteczności i oddziaływania logistyki zależy od stopnia zintegrowania z marketingiem w przedsiębiorstwie. Logistyka i marketing stykają się na wielu poziomach. Sferę tych styków w przedsiębiorstwie stanowi logistyka dystrybucji i logistyka zaopatrzenia, które tworzą wspólnie logistykę marketingową. LOGISTYKA MARKETINGOWA to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych. Strategie logistyczne mieszczą się w obszarze działania trzech podstawowych komponentów podejmowania decyzji strategicznych, tj. produkt-rynek-proces, w obrębie których można wyróżnić wiele instrumentów i koncepcji marketingowych, które nie tylko przenikają sferę logistyki, ale także wspomagają generowanie podstawowych strategii. Logistyka charakteryzuje się wieloszczeblową hierarchią. Oznacza to, że w ramach systemu logistycznego można wyodrębnić subsystemy różnego stopnia. Logistyka marketingowa może być więc traktowana, z jednej strony, jako subsystem logistyki przedsiębiorstwa, z drugiej zaś - jako subsystem marketingu. Wynika to z dwóch różnych wariantów usytuowania logistyki w hierarchicznej strukturze systemów. W wariancie I system logistyczny przedsiębiorstwa może być rozpatrywany jako podsystem przedsiębiorstwa czy nawet rynku i gospodarki narodowej. Z drugiej strony przedsiębiorstwo może stanowić element systemu metalogistycznego (łańcucha logistycznego) czy nawet systemu makrologistycznego (wariant II). LOGISTYKA KONCEPCJĄ ZARZĄDZANIA - jej istoty nie stanowią poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Planowanie, sterowanie oraz organizacja i kontrola procesów logistycznych nabywają dużego znaczenia, gdyż bez tych funkcji nie jest możliwe efektywne i sprawne wdrożenie logistycznego myślenia i działania w praktyce. LOGISTYKA-MIX - w ramach systemowego rozpatrywania oraz kształtowania procesów i celów logistycznych, tendencje do kształtowania pożądanego związku między stosowanymi nakładami a uzyskiwanymi efektami są realizowane w ramach procesu działania systemu, który stanowi funkcjonalną część struktury systemu logistycznego. Polega ona na wzajemnym dostosowaniu oraz tworzeniu pożądanych uwarunkowań i związków między czynnościami logistycznymi (nakładami) a realizowanymi celami (efektami). Proces ten obejmuje działania synchronizujące i harmonizujące ze sobą poszczególne czynności logistyczne - logistyka-mix. Składają się na nią: zapasy (decyzje dotyczące poziomu serwisu, planowanie zapotrzebowania materiałowego), informacja (wystawianie zamówień, prognozowanie zaopatrzenia), magazynowanie i załadunek (lokalizacja składów i magazynów, podział na jednostki sprzedażne i pakowanie), transport (decyzje dotyczące rodzaju transportu, harmonogramowanie). ŁAŃCUCH DOSTAW - rozwinięty na podstawie wyników przeprowadzonych badań przyszły model logistyki (dla lat po 2000 r.) mieści w sobie m.in. wykraczający poza przedsiębiorstwo łańcuch dostaw jako podstawowy obiekt zainteresowań w modelu oraz koncepcję międzyinstytucjonalnego rozwiązywania problemów jako sposób analizy i działania logistycznego. Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych - od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatniego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towarów we właściwym miejscu i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami działalności (np. zaopatrzenie, produkcja itp.), rodzajami kosztów i miejscami ich powstawania itp. Takim zintegrowanym procesem jest właśnie łańcuch logistyczny, składający się z procesów cząstkowych, np. proces realizacji zamówień, proces obsługi klienta, proces magazynowania i gospodarowania zapasami, proces przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania celów i kształtowania systemów przepływów itp. ŁAŃCUCH WARTOŚCI - jest narzędziem rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości dla klienta, obejmuje 9 strategicznie istotnych działań, które tworzą wartość i koszt w konkretnym rodzaju działalności gospodarczej. Zbiór ten składa się z 5 działań pierwotnych (dostarczanie surowców do firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie ich na rynek w nowej formie, handlowanie nimi oraz świadczenie nowych usług) i 4 wspierających, które przejawiają się w działaniach pierwotnych (Kotler s. 39, Blaik s.131). POJĘCIA MARKETINGU MARKETING- jest złożonym procesem wewnątrz społeczeństwa w ramach którego przewiduje się strukturę popytu , zwiększa się popyt oraz nabywców poprzez wyprodukowanie odpowiednich produktów , popieranie sprzedaży , wymianę i fizyczny przepływ towarów . ( def. Ekspertów z UNI Ohio - lata 40 ) MARKETING- jest procesem planowania i kreowania dóbr , kształtowania cen , promocji i dystrybucji i dóbr i usług . W celu stworzenia wymiany , która zaspokoi potrzeby indywidualnych i zorganizowanych nabywców . ( def. Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego-1985 rok ) MARKETING- oznacza odpowiednie planowanie , koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu . ( def. Mefferta i Schencka 1986 r. ) MARKETING-jest świadomie zorientowanym na rynek procesem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie . ( def . Mefferta i Bloosa 1991 r. ) MARKETING-jest rynkową zorientowaną polityką przedsiębiorstwa ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami . ( def . Tietza 1988 r. ) MARKETING-jest koncepcją myślenia i działania zorientowaną na kształtowanie popytu i rynku, przenikającą całą politykę i system zarządzania przedsiębiorstwa ( def. Niedera 1977 r.) MARKETING-jest szczegółową koncepcją planowania i działania, w której wszystkie czynności w przedsiębiorstwie zorientowane są konsekwentnie na aktualne i przyszłe wymogi rynku . ( def. Weissa 1990 r.) MARKETING-jest zintegrowaną koncepcją myślenia i podejmowania decyzji w rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie. (def. Potha 1988 r. ) MARKETING -jest zintegrowaną czynnością zorientowaną na zaspokojenie aktualnych i potencjalnych potrzeb i życzeń nabywców poprzez proces wymiany. (def. Kotlera i Amstronga 1988 r.) MARKETING- jest zintegrowanym zbiorem instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. (def. Rutkowskiego i Wrzoska 1992 r.) MARKETING- prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu przepływem dóbr materialnych i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika. ( Antoni Kantecki) MARKETING- jest to system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia nabywców. (W.J.Stanton) MARKETING-jest aktywnością, która zmierza do osiągnięcia własnych celów instytucji. (O.C.Ferrell) MARKETING-MIX to zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Można wyróżnić bardzo wiele narzędzi marketingu-mix, np. 4P Produkt, Cena, Dystrybucja, Promocja. METODA - świadomie stosowany, uporządkowany i sprawdzony co do swej skuteczności sposób działania. OBROTU TOWAROWEGO STRUKTURA FUNKCJI w ujęciu szczegółowym: 1) dostosowanie produkcji do istniejącej i potencjalnej pojemności rynku (potrzeb społecznych), 2) czynna, organizatorska rola w planowaniu i inicjowaniu produkcji, 3) kształtowanie potrzeb , preferencji i popytu konsumentów i użytkowników, 4) kształtowanie systemu informacji rynkowej dla nabywców i producentów, 5) aktywna rola w dziedzinie polityki cen, 6) skracanie czasu realizacji masy towarowej i przyspieszenie całego procesu reprodukcji, 7) zmniejszenie nakładów związanych z procesem realizacji towarów, 8) transformacja form wartości, 9) przemieszczanie towarów, 10) magazynowanie i przechowywanie towarów, 11) organizacja procesu zakupu i sprzedaży towarów. OBRÓT TOWAROWY - (Blaik) obrót towarowy jest pojęciem szerszym niż handel, gdyż w przeciwieństwie do handlu występuje już wtedy, gdy jednostki gospodarcze wymieniają swoje produkty bezpośrednio między sobą (wymiana naturalna). Pojęcie obrotu towarowego obejmuje następujące formy wymiany towarowej: 1) wymiana naturalna produktów pracy ludzkiej i usług (prosta wymiana towarowa); 2) cyrkulacja towarowa, czyli wymiana za pośrednictwem pieniądza: a) prosta cyrkulacja towarowa (obrót towarowy między producentami) - zbyt i zaopatrzenie materiałowo-techniczne produkcji, b) rozwinięta cyrkulacja towarowo-pieniężna, czyli handel w ścisłym tego słowa znaczeniu: hurt, detal, skup itp. OBRÓT TOWAROWY ujęcie systemowe - (Blaik) sfera więzi ekonomicznych w systemie gospodarczym, akcentująca przede wszystkim występowanie funkcjonalnych zależności między podmiotami gospodarczymi - uczestnikami obrotu towarowego. Istnieją funkcje obrotu towarowego nie związane bezpośrednio z procesem przemieszczania towarów (przebiegi informacyjne). W świetle ogólnej definicji obrót towarowy to zbiór celowo dobranych elementów, realizujących określone funkcje, a więc charakteryzujących się celowym i zorientowanym działaniem. OBSŁUGA KLIENTA - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w składzie przedsiębiorstwa, a także minimalizację szkód i strat w czasie dostawy lub reakcję dostawcy na skargi klienta. Ogólnie obsługa klienta oznacza zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokojenia potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. OPTIMUM - osiągnięcie najlepszego i najkorzystniejszego stanu przedmiotu, posiadania, relacji kosztów działania do jego wyników itp.; korzyść optymalna nie zawsze jest tym samym co korzyść maksymalna. OPTYMALIZACJA - proces poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania problemu, metody postępowania itp.; optymalizację można dokonywać ze względu na jedno wybrane kryterium oceny (o. jednokryterialna) lub określony zbiór kryteriów (o. wielokryterialna). ORGANIZOWANIE: 1) proces porządkowania czegoś, łączenia części w harmonijną, funkcjonującą całość; 2) funkcja kierownicza polegająca na koordynowaniu działań zbiorowych lub zespołowych; 3) projektowanie i tworzenie struktur organizacyjnych. PLANOWANIE - organizowanie rozwoju gospodarczego na podstawie spójnej i możliwie optymalnej struktury celów i odpowiadających im środków działania. Stosując techniki prognozowania (prognoza gospodarcza) i programowanie w dążeniu do osiągnięcia pożądanych wyników ekonomicznych, odnosi się ono zarówno do działalności przedsiębiorstwa, instytucji publicznej, jak i nawet pojedynczej jednostki. W praktyce termin ten używany jest przede wszystkim do określania zbioru czynności polegających na świadomym organizowaniu rozwoju ekonomicznego w skali całego kraju. POPYT (w ujęciu marketingowym) - rozmiary ustalonych, na podstawie badania rynku, potrzeb posiadających pokrycie w zasobach pieniężnych. PREFERENCJE KLIENTÓW - (Kotler) stopień użyteczności przypisywany przez konsumentów różnym poziomom atrybutów produktu. Preferencje mogą dotyczyć np. wzoru opakowania, marki, ceny, gwarancji itp. PROCES - pasmo połączonych ze sobą działań lub zdarzeń zachodzących w czasie; połączone pasma działań ludzi i maszyn, zmierzające do wytworzenia jakiegoś dobra nazywane są p. technologicznymi; przyczynowo-skutkowe pasma zdarzeń gospodarczych to p. ekonomiczne. Zobacz CZYNNOŚĆ PROCES ZARZĄDZANIA - zintegrowany zespół czynności. PRODUKT - jako element marketingu jest agregatem pewnych właściwości. Podstawowym elementem tych właściwości są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego istnienie. Relacje między produktem a celem, któremu on służy, decydują o funkcjonalności produktu. Elementem podstawowych funkcji produktu są dwie jego cechy: funkcjonalność i wydajność. PRODUKT - należy traktować w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumiejąc przezeń zarówno towar jak i usługę. PRODUKT LOGISTYCZNY - jest to towar będący przedmiotem przepływu w kanale logistycznym z fizycznego i ekonomicznego punktu widzenia. PRODUKTYWNOŚĆ - (Blaik) wydajność zaangażowanych czynników produkcji. PRZEBIEGI TOWAROWE - (Blaik) obrót towarowy  przebiegi towarowe; układ przepływów towarowych z produkcji do konsumpcji oraz przepływów informacji, podporządkowanych realizacji procesów przemieszczania towarów; jest to zespół działań i funkcji związanych z procesem przemieszczania masy towarowej z produkcji do sfery konsumpcji lub sfery zużycia produkcyjnego (od pierwszego miejsca produkcji do ostatniego nabywcy) oraz rozwiązań instytucjonalnych umożliwiających realizację tych funkcji. Obrót towarowy wyraża się m.in. przebiegami towarowymi, te jednak nie stanowią i nie wyczerpują jego istoty. PRZEPŁYWY LOGISTYCZNE - (Wojciechowski) mogą być:1) liniowe (proste), jedno- lub wielostopniowe, całkowicie niezależne od przepływu innych dóbr, gdyż bez względu na liczbę ogniw, przepływ tego towaru nie jest zależny od przepływu innych towarów, 2) logistyczne przepływy kombinowane (złożone), zależne od jednoczesnych przepływów innych dóbr i wymagających ich wzajemnej synchronizacji. PRZEPŁYWY REALNE - logistyka w sensie przedmiotowo-strukturalnym obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. Sferę przepływów towarów (przepływy realne) wypełniają czynności związane z towarami, czyli transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sterowanie, czynności obsługi itd. RACJONALIZACJA - wszelkie metody i techniki zmierzające do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych wyników, przy możliwie najniższych kosztach (nakładach czasu, energii, surowców, pracy ludzkiej itp.). RENTOWNOŚĆ - osiąganie nadwyżek przychodów nad poniesionymi kosztami prowadzenia danej działalności gosp. Mierzy się ją wskaźnikami rentowności, które są wielkościami pokazującymi stosunek osiągniętego zysku do dochodu lub stosunek zysku do poniesionych kosztów. RYNEK DOCELOWY - jest to część kwalifikowanego rynku dostępnego, na której przedsiębiorstwo chce zaistnieć; (Blaik) określony krąg nabywców znanych już, których popyt planuje się zaspokoić, kierując do nich określone produkty lub programy marketingowe. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTW - składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi by wykorzystać je do produkcji innych produktów lub usług. Rynek ten obejmuje różne działy gospodarki: leśnictwo, budownictwo, bankowość itd. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWA - zbiór aktualnych lub potencjalnych kupujących dany produkt wraz z uwarunkowaniami. SEGMENTACJA RYNKU - to podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania. Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do konsumenta: 1) społeczno-ekonomiczne - dochód, zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania; 2) demograficzne - wiek, płeć, status rodzinny, narodowość; 3) psychograficzne - styl życia, aktywność, zainteresowania, opinie. Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do produktu: 1) wzorce konsumpcji - częstotliwość użycia, lojalność wobec marki produktu; 2) warunki zakupu - rodzaj sklepu, czas zakupu, impuls, okazje, częstotliwość zakupu; 3) oferowane korzyści - wiedza konsumenta o produkcie, postrzeganie korzyści, predyspozycje konsumentów. SEGMENTACJA RYNKU w ujęciu logistycznym - (Blaik s.169) ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną segmentację rynku w znaczeniu identyfikacji grup klientów o podobnych upodobaniach i oczekiwaniach w zakresie świadczeń logistycznych. W drugim znaczeniu segmentacja odnosi się do wewnętrznych organizacyjno-strukturalnych aspektów systemu logistyki, ujawniających się w postaci tworzenia w przedsiębiorstwie sfer odpowiedzialności mających na celu integrację wszystkich czynności związanych z danym segmentem logistycznym. SPRAWNOŚĆ - (Blaik) wiąże się z osiągnięciem jednostkowych celów uczestników danego systemu organizacyjnego. Baruard proponuje używać to pojęcie, gdy ogólnie założony cel nie został zrealizowany, a zrealizowane zostały preferencje jednostkowe nie będące bezpośrednim źródłem działania. Sprawne działanie realizuje preferencje i motywy jednostkowe. Natomiast efektywne działania prowadzą do osiągnięcia celu złożonego systemu społ.-gosp. STEROWANIE - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane. Jest to więc proces decyzyjny oparty na informacji początkowej oraz na informacji roboczej uzyskiwanej w trakcie procesu sterowania. STOSUNKI WYMIENNE - ich wynikiem jest uzyskanie pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie coś w zamian. STRATEGIA MARKETINGOWA - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Strategia powstaje w wyniku odpowiedzi na stawiane sobie pytanie: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć? Należy również pamiętać, że w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (końcowego) - maksymalizacja zysku. Najczęściej przyjmuje się, że w wyniku ukształtowania celów i instrumentów ich realizacji powstają strategie: 1) rozwoju - ukierunkowane na uzyskanie wzrostu produkcji, sprzedaży, inwestycji - a więc i zysku oraz pozycji rynkowej (s. ekspansywna), 2) zachowania osiągniętej pozycji i jej utrzymania lub ograniczenia, 3) selektywnego rozwoju, a więc rozwoju określonych produktów lub kierunków działania przedsiębiorstwa i wycofywania się z innych. Te 3 rodzaje strategii - nazwane normatywnymi - stanowią pewien wzorzec, który w praktyce może być modyfikowany i dostosowywany do specyfiki i sytuacji konkretnej firmy. Omówiona klasyfikacja strategii ma 3 zasadnicze zalety: jest prosta, uwzględnia wyraźnie i zarysowuje granice miedzy poszczególnymi rodzajami strategii, jest dostosowana także do sytuacji występujących na rynku środków produkcji. STRATEGIA MARKETINGOWA obejmuje wybór docelowego rynku oraz interesantów marketingu mix (4P.), którymi są produkt, promocja, polityka cenowa i dystrybucja. W marketingu strategicznym przyjmuje się, że zasadniczym otoczeniem jest rynek, na którym firma dzięki podejściu strategicznemu może skutecznie działać. (Żurawik) STRATEGIA MARKRTINGOWA-koncepcja funkcjonowania organizacji w długim okresie, zawierająca zoperacjonalizowanie główne cele i sposoby działania, przy respektowaniu przyjętych w firmie wartości i zasad estetycznych. (M.Strzyżewska) STRATEGIA MARKETINGOWA- obejmuje dwa elementy:- wybrany rynek na którym ma działać, oraz dostosowany do tego rynku marketing mix. STRATEGIA MARKETINGOWA- wybór celów, rodzajów zasad, czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinuje i alokuje środki w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. (P.Kotler) STRATEGIA MARKETINGOWA - plan marketingu niezbędny do racjonalnego działania na rynku. (E.J.McCarthy) STRATEGIA MARKETINGOWA -stanowi zestaw działań, za pomocą których przedsiębiorstwo osiąga swoje długofalowe cele rynkowe. (T.Kramer) STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA -zbiór działań prowadzących do spełnienia planu wojennego zawierającego projekty poszczególnych kampanii a w ich ramach bitew. (K.von Clausewitz) STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA - koncepcja funkcjonowania organizacji w dłuższym okresie, zawierająca zoperacjonalizowane główne cele, sposoby działania i reguły zachowania. (McKinsey) Istota strategii marketingowej sprowadza się do tworzenia odpowiedniej kompozycji poszczególnych elementów i wiązania ich w pewną całość, w zależności od sprzedawanego produktu, charakteru rynku i cech konsumentów, stosowanych systemów sprzedaży. (T.Kramer) Istota marketingu sprowadza się do :a) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy b)pobudzania i rozwijania jego potrzeb. W tym sensie marketing stanowi kategorię gospodarki rynkowej, jest jednak produktem określonej fazy jej rozwoju, charakteryzuje się zasobnością producentów i stabilizacją reguł postępowania uczestników rynku. W polu zainteresowania marketingu znalazły się następujące sprawy: kreowanie nowych produktów i ich opakowań, cena, usługi sprzedażowe, reklama, kanały dystrybucji oraz badania rynku . (T.Kramer) SYNERGETYCZNY EFEKT KOSZTÓW - różnica pomiędzy poziomem kosztów ukształtowanych w wyniku suboptymalizacji, poziomem kosztów osiąganym drogą analizy i kształtowania w ujęciu systemowym. SYSTEM - zbiór co najmniej dwóch elementów (układów) lub uporządkowana wewnętrznie, funkcjonalna całość, której elementy są wzajemnie powiązane i współzależne. Każdy system istnieje w otoczeniu i jest z nim powiązany przez kanały wejść i wyjść. SYSTEM ZARZĄDZANIA - jest to kreowanie koncepcji działań rynkowych. Wyrazem tej koncepcji jest strategia oraz zabezpieczenie wielu różnych (ale odpowiednio) dopasowanych instrumentów realizacji tej koncepcji. W tym sformułowaniu zawiera się nowoczesna koncepcja logistyki jako zorientowanego zarządzania - interesuje nas przede wszystkim integracyjny układ sprzężeń, kanał styków, współzależności między logistyką a marketingiem. SYSTEMY ZARZĄDZANIA - (Kirsch, Maaßen) świadomie zinstytucjonalizowane systemy, które służą w sposób sformalizowany wspomaganiu (wspieraniu) zarządzania na różnych poziomach i w różnych sferach zarządzania w przedsiębiorstwie. Systemy te można także traktować jako swoiste „metody” strukturyzowania i rozwiązywania problemów zarządzania. TOWAR - produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż, mający wartość użytkową i wymienną. USŁUGA LOGISTYCZNA - (Gołębska) to transportowanie i magazynowanie produktu logistycznego o wielkości, postaci, ilości i jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta. Warunkiem koniecznym świadczenia usług logistycznych jest połączenie ogniw produkcji, transportu i magazynowania w jeden łańcuch, którego ogniwa zostaną między sobą połączone dla przepływu fizycznego produktów, obrotu finansowego do przepływu informacyjnego. WARTOŚĆ DLA KLIENTA - (Rutkowski) jest rozumiana jako suma użyteczności oferowana nabywcy. Wartość dostarczana klientowi jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością produktu dla klienta oraz kosztem jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem (cena + np. stanie w kolejce, które obniża wymagany standard). Całkowita wartość wyrobu dla klienta hjest sumą korzyści jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi. WŁAŚCIWOŚCI - (Blaik) to cechy (atrybuty), które w wyniku analizy wyjaśniają istotę współczesnej koncepcji logistyki w sensie zobiektywizowanym. WYDAJNOŚĆ (efficiency) - produktywność ludzi, maszyn, energii, surowców i kapitału; efektywność ich wykorzystania. WYMIANA - jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian. Aby mogła zaistnieć wymiana musi być spełnionych pięć warunków: 1) muszą być przynajmniej 2 osoby; 2) każda strona posiada coś, co stanowi wartość dla drugiej strony; 3) każda ze stron potrafi się porozumieć i jest w stanie dostarczyć produkt; 4) każda ze stron ma możliwość przyjęcia bądź odrzucenia oferty; 5) każda ze stron wierzy, ze jest rzeczą właściwą i wskazaną utrzymywanie kontaktów z drugą stroną. WYSOKI POZIOM OBSŁUGI KLIENTA - (Beir, Rutkowski) przyczynia się do zwiększenia udziału przedsiębiorstwa na rynku; ponieważ koszty przejścia do innego dostawcy są relatywnie niskie i istnieją substytuty dla aktualnie kupowanych produktów z porównywalnymi właściwościami oraz ceną. Wyższy poziom obsługi obniża odpływ klientów. Wysoki poziom obsługi klientów wiąże się z reguły z wysokimi kosztami jego zapewnienia. POZIOM OBSŁUGI determinują następujące czynniki: respektowanie terminów, wzrost konkurencyjności w zakresie warunków dostaw, rozwój wymiany informatycznej związanej z obsługą oraz realizacja dostaw o czasie krótszym niż konkurencja. ZADANIE - zlecenie jakiejś osobie lub zespołowi obowiązku jednorazowego wykonania lub stałego realizowania określonego zbioru czynności i działań; postawienie przed kimś celu, jaki powinien on swoim działaniem osiągnąć. Zobacz CZYNNOŚĆ. ZAOPATRZENIE - (Abt) przez Z. Należy rozumieć kompleksowe gospodarowanie wszystkimi niezbędnymi czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie. Czynnikami produkcji lub inaczej przedmiotami zaopatrzenia są: materiały, dobra inwestycyjne, usługi, siła robocza, środki finansowe, prawa. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - (Blaik) logiczny ciąg działań składających się na proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w przedsiębiorstwie i w układzie jego partnerów rynkowych oraz proces realizacji (w szerokim znaczeniu) tej koncepcji w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych przy wykorzystaniu właściwych instrumentów kierowania i kontroli. Interpretacja koncepcji zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem - jest to całokształt zagadnień merytorycznych wiążących się z wyznaczaniem celów logistycznych przedsiębiorstwa oraz sposobami ich realizacji, usystematyzowanych w sposób odpowiadający ogólnej logice przebiegu procesu zarządzania. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE - (Blaik) wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji, tj. z jednej strony - logistyki jako koncepcji zarządzania przekrojowo (w sensie „wiążącym”) zorientowanej na przepływy, a z drugiej strony - marketingu jako zorientowanej rynkowo koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzania marketingowego). ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - (Blaik) koncepcja planowania, sterowania i kontroli za pomocą łańcucha dostaw, obejmującego wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych, od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatecznego nabywcy w celu zaoferowania odpowiednich towarów we właściwym miejscu i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacji. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - (Kotler) jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji, dystrybucji towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. ZASADY - normy i założenia, które trzeba przestrzegać, by rozwiązywać procesy logistyczne. ZBYT - faza obrotu towarowego, w której towar przechodzi ze sfery produkcji do sfery obrotu. W warunkach gosp. Rynkowej zarządzanie marketingowe integruje procesy produkcji z przygotowaniem i organizacją zbytu. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE - (Blaik) całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podst. klasyczne sfery funkcjonalne przeds. i cały proces gospodarowania. CAŁKOWITE KOSZTY LOGISTYCZNE - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia procesu decyzyjnego , kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w handlu kształtują się na znacznie niższym poziomie niż koszty logistyczne w sferze zaopatrzenia i zbytu przeds. przemysłowych. DECYZJE STRATEGICZNE - Kształtowanie zintegrowanych struktur log. w przeds. oraz określenie odp. strategii logistyczno-marketingowych DYSTRYBUCJA - zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Celem jej jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Funkcja logistyki polega na koordynacji działalności dostawców, agentów ds zakupów, kadr odpowiedzialnych za marketing, uczestników kanałów dystrybucji i klientów. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA - Materialna (fizyczna) strona dystrybucji rozumianej jako faza zamiany towarowej ( zbyt, sprzedaż w przeds. prod.) DZIAŁ LOGISTYKI - skupia wszystkie najważniejsze funkcje log. oraz kompetencje w zakresie organ. i zarządzania procesami log. wystepuje hierarchicznie obok innych podst. działów jako samodzielna jednostka organizacyjna. Powstanie działu prowadzi do zmiany i przemieszczenia zadań i kompetencji w ramach całej struktury org. przeds EFEKT SYNERGICZNY - systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów stwarza możliwości osiągnięcia efektów synergicznych jako rezultatu współdziałania poszczególnych funkcji, procesów, elementów pracy itp. Efekty synergiczne są rezultatem systemowego, strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dystrybucji dóbr i działalności gospodarczej podmiotów rynkowych. EFEKT SYNERGICZNY KOSZTÓW - Stanowi rezultat systemowego podejścia do kształtowania i rozwiazań w rozkładzie procesów i kosztów w całym systemie log. EFEKT SYNERGICZNY KOSZTÓW (rezultat utraconych korzyści)-różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury. Jest to rezultat systemowego i strukturalnego podejścia do kształtowania i rozwiązań w rozkładzie procesów i kosztów (nakładów) w całym systemie (łańcuchu) logistycznym. Jest to sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów z uwzględnieniem zasady kształtowania efektów logistycznych EFEKTY - Są one rozpisaniem celów. Mają być blisko nich, są ich ucieleśnieniem. Są odbiciem funkcji logistyki. EFEKTY SYNERGICZNE (SPRZEZONE) - Efekty które są rezultatem systemowego strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dystrybucji dóbr i działalności gospodarczej podmiotów rynkowych. Rezultat współdziałania i integracji poszczególnych zadań i procesów oraz ogniw i sfer szeroko rozumianej dystrybucji. EFEKTYWNOŚĆ - optimum (różnica) między poziomem poniesionych nakładów (kosztów) a całością uzyskiwanych efektów FIZYCZNY OBIEKT TOWARÓW - (dystrybucja fizyczna) - materialna strona dystrybucji rozumiana jako faza wymiany towarowej. Obejmuje transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów i struktury asortymentowej towarów, paczkowanie, zamawianie towarów, obsługę odbiorców. FUNKCJA KOORDYNACYJNA - Stanowi o istocie nowoczesnej koncepcji log. - masrket. Problem sprowadza się do koordynacji styków funkcji czynnosci log. z innymi funkcjami przeds. oraz koordynacji styków i tendencji w obszarze celów i komponentów log- market. w całym układzie . INTEGRACJA HIERARCHICZNA - Równoczesna integracja szczebli i elementów zarządzania oraz ekonomicznych i technicznych czynności i procesów log. w pełny wymiarze strukturalnym wewnątzr przeds, i miedzy jego rynkowymi partnerami INTEGRACJA HIERARCHICZNA - równoczesna integracja szczebli i elementów zarządzania oraz ekonomicznych i technicznych czynności i procesów logistycznych w pełnym wymiarze strukturalnym wewnątrz przedsiębiorstwa i między jego rynkowymi partnerami. INTEGRACJA PIONOWA - integracja szczebli zarządzania i instrumentów działania INTEGRACJA POZIOMA - integracja elementów procesu przepływów wzdłuż łańcucha logistycznego JIT - (dokładnie na czas). Oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy przewidzieć potrzeby w zakresie zasobów produkcyjnych, by następnie produkować na życzenie klienta przy min. koszcie, tj. przy min. zapasie. Należy przy tym spełnić żądania klienta zarówno co do ilości, terminu, jak i jakości wyrobów. KAIZEN - szczególna cecha charakteryzująca Koncepcję kompleksowej jakości. Rozumiany jako permanentna presja na stałe ulepszanie w systemie produkcji w przedsiębiorstwie. Rezultatem tego jest m.in. świadomość o roli kompleksowej jakości oraz udział wszystkich pracowników w osiąganiu takiej sytuacji. KANBAN - została zapoczątkowana w japońskim koncernie Toyota. Oznacza ona z japońskiego kartka, etykieta, naklejka. System ten wykorzystuje zasadę „ssania” i stosuje dwa rodzaje kart: ruchu - wywołują one przemieszczenia jednego standardowego pojemnika z gniazda nadania (wy-tworzenia) do gniazda odbioru (wykorzystania), produkcji - sygnalizują konieczność wyprodukowania w ustalonej ilości - w gnieździe nadania - części (podzespołu), której dotyczą. Karta ta musi zawierać szereg informacji (kod identyfikacyjny karty i części, miejsce stosowania, standardową ilość). KONCEPCJA EFEKTYWNOŚCI - Przejaw realizacji funkcji można traktować jako efekty (poziom) walory swiadczenia usług. Działania i przeds. na rzecz realizacji tych funkcji znajdujących wyraz w nakładach. KONCEPCJA JAKOŚCI(TIME CENT) - Pernamentna cecha ulepszania systemów produktów w przeds.Swiadomość o roli kompleksowej jakości. KONCEPCJA LEAN MANAGEMENT - zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno- rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca produktywaność i eleastyczność stopnia produkcji przy równoczesnej redukcji zatrudnienia, produkcji, zmniejszenia inwestycji. KONCEPCJA LOGISTYKI - Jest ona osadzona w realiach rynku tj. bazą i przesłanką wszystkich działań i decyzji oraz powiązan w sferze log. powinno być podejście zorientowane na wymogi rynku oraz mozliwości jego kształtowania i rozwoju. KONCEPCJA LOGISTYKI MARKETINGOWJ (WG KRULISA- RANDY) - Jest to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów. Funkcja t a obejmuje różnorodne, współzależne czynności komponenty systemu log. ) które regulowane w procesie zintegrowanych przepływów towarowych i informacyjnych bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych. KONCEPCJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - systemowe ujecie zadań log. występujących we wszystkich fazach przepływu dóbr w przeds. i traktowanie ich jako elem. złożonej zintegrowanej funkcji. KOSZTY LOGISTYCZNE (poziom i struktura) - wzajemne powiązanie elem. tworzących określoną strukturę kosztów log. Wywołane są przez różnorodne czynności i procesy log. W możliwości i konieczności racjonalizacji, kształtowania struktury kosztów m.in walory koncepcji log. oraz znalezienie potencjalnej rezerwy i możliwości racjonalizacji sfery dystrybucji magaz. transportu, KOSZTY LOGISTYCZNE -elementami struktury kosztów są przede wszystkim takie koszty jak magazynowania, transportu, przygotowania i realizacji zamówień, pakowania, organizacji i zarządzania przepływów towarów i informacji oraz koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz odbiorców LEAN MANAGEMENT - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania, został on rozpisany, w sensie teoretycznym, koncepcyjnym jako opcja zarządzania, a nie tylko wytwarzania przez specjalistów amerykańskich. Ogólną zasadą koncepcji Lean Management jest zintegrowana całościowa orientacja, która rozciąga się na cały majątek tworzenia wartości. Istotnym celem i komponentem tej koncepcji jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie wszystkich procesów i przebiegów w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Realizacja tego zadania ujawnia się też w konstrukcji produktów, zmianie sposobu techniki wytwarzania, organizacji pracy, jak i również w całym uproszczeniu hierarchii struktur w przedsiębiorstwie LOGISTYCZNA ORIENTACJA W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM - Sterowanie potencjałem tworzenia wartości, przy uwzgl. zasad logistycznego myślenia i działania. Zastosowanie i skoordynowanie podst. determinant zasobów systemu tworzenia wartości, które umożliwiają osiągnięcie pożądanych korzyści ekonomicznych. Istotne jest osiągnięcie wymiernej wartości zrealizowanego obrotu w odniesieniu do skumulowanych całkowitych kosztów tworzenia i transformacji wspomnianej wartości, jak również realizacji odp. poziomu usług log. LOGISTYCZNIE ZORIENTOWANE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Rozbudowa i wzbogacanie realnych przesłanek i elementów struktury istniejącego, jak również budowa nowego, logistycznego potencjału przyszłych efektów, w rozumieniu logistycznie zorientowanych zdolności sprawnego działania całego systemu przeds. Podstawą strategicznej orientacji i efektów stanowią długofalowe korzyści log. uzyskiwane przez nabywców, efekty osiągane przez przeds. oraz efektywna i sprawna realizacja procesu tworzenia oraz transformacji wartości w przeds. LOGISTYKA - (B.) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów (surowców, materiałów, pro-duktów) i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów. (J. Weber) - To koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych oraz przyporządkowanych im przepływów informacyjnych w skali przedsiębiorstwa i całego łańcucha logistycznego. Zorientowana na przepływy dóbr koordynacja obejmuje w szczególności koordynację między dostawcami, sferami przedsiębiorstw i nabywcami jak również koordynacją w płaszczyźnie podsystemów planowania, sterowania, realizacji i kontroli. LOGISTYKA - wywodzi się od greckich słów „logikos” i „logistikos”- kalkulacja, sztuka obliczania i oceny 1) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów; 2) koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych oraz przyporządkowanych im przepływów informacyjnych w skali przeds. i całego łancucha log. ( Kummer Weber); 3) Jako przekrojowa przenikająca i wiążąca całą strukturę funkcja przeds. zabezpiecza poziome powiazania funkcjonalne organizacyjne uzupełniajace i wspomagajace zarazem zasady i rozwiazania w zakresie struktury i organizacji pionowej przeds.; 4) Jest systemem którego zastosowanie i efektywne oddziaływanie wymusza niejako od podstaw zmianę i reorganizacje istniejących struktur przeds.; 5) kompleksowy i zintegrowany system planowania , organizowania i kontroli procesów fizycznego obiegu towarów i ich informacji w aspekcie optymalizacji działań i celów całego przedsiebiorstwa.; 6) stanowi potencjał i instrument marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przeds. , determinującej jej skuteczność. LOGISTYKA (w ujęciu funkcjonalo-strateg) - Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali przeds. i całego ukł. log. oraz przyporządkowanych im przepływom informacyjnym; (w strukturalnym ujęciu organizacji przeds) (zintegrowana funkcja logistyczna) - Funkcja „poprzeczna” przenikająca podstawowe funkcje działalości. Może rozciagać się poza granice przeds., integrując fizyczne i informacyjno-regulacyjne aspekty w całym systemie przepływów towarów; (w ujęciu przedmiotowo-funkcjonalnym) - Obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarowych oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji; (w ujęciu funkcjonalnym) - Wyodrębniony kompleks funkcji w sensie określonego subsytemu w skali przeds. i całego procesu gospodarowania i rynkowej działalności; (w ujęciu instytucjonalnym) - organizacja integracji log. działań; (traktowana jako strategia funkcjonalna) - Strategia log. rozciąga się na jej, różne funkcje i obszary funkcjonalne, czyli ujawnia się w postaci cząstkowych strategii funkcjonalnych; (traktowana jako strategia systemowa) - Przyjęcie systemowej orientacji na strategiczne kształtowanie łańcucha tworzenia wartości w skali przeds.; (traktowana jako strategia integrująca) - Zasady log. myślenia i działania stanowią część składową ogólnej strategii przeds; (w sferze obrotu towarowego) - zintegrowany system kształtowania, regulowania i kontroli procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzający do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych w tej skali usług i obsługi odbiorców a poziomem i strukturą kosztów z tym związanych; (jako orientacja efektywnościowa) - Kompleksowa analiza i kształtowanie poziomu i struktury kosztów, w której centralną rolę odgrywa odp. poziom i jakość świadczonych usług. LOGISTYKA JAKO KONCEPCJA ZINTEGROWANYCH PRZEPŁYWÓW TOWARÓW I INFORMACJI - W sensie przedmiotowo-funkcjonalnym obejmuje ona zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. W ramach wspomnianej struktury i układów przepływów realizowane są w sposób celowy różnorodne funkcje i czynności o charakterze ekonomicznym, technicznym i administracyjnym. Do czynności związanych z towarami należą: transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sortowanie, czynności obsługi nabywców itp. Sferę informacyjną wypełniają czynności przygotowania i przekazywania zamówień oraz administracyjne opracowanie, przygotowanie i uruchomienie przepływów towarów. Wspomniany układ i jego elementy wymagają stałej koordynacji. Ta funkcja koordynacyjna i zintegrowane podejście do wszystkich elementów i procesów logistycznych stanowią o istocie nowoczesnej koncepcji logistyki. LOGISTYKA MARKETINGOWA - I) zintegrowana funkcja marketingowa zorientowana na realizację jego celów wyrazająca się w racjonalnym kształtowaniu, kierowniu i kontrolowaniufizycznych aspektów przepływusurowców oraz towarów od producenta do sferu handlu a także przyporządkowanie im przepływów informacji obejmuje to róznorodne współzależne czynności które regulowane w procesie przepływów towar. bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów market.Trzy wymiary : 1) metodyczno- instrumentalna: planowania, sterowania, kontroli proc. strumieni tow. i inform; 2) funkcjonalna: komplet funkcji w skali przeds. i całego procesu gosp. i rynk.; 3) instytucjonalny: wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji log. działalności. II) integruje kształtowane procesy planowania i sterowania oraz czynności operacyjne i rozwija się jako instrument strategiczny. III) stanowi swego rodzaju wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji z jednej strony log. jako przekrojowo zorientowanej koncepcji zarządzania , a z drugiej - marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie. IV) istotny strategiczny instrument w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. LOGISTYKA MARKETINGOWA - wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania, tj. logistyki jako przekrojowo (w sensie „wiążącym”) zorientowanej na przepływy koncepcji zarządzania, i marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzania marketingowego). Obie koncepcje spotykają się na najbardziej wrażliwym miejscu jakim jest rynek, determinując strategie konkurencji przedsiębiorstwa na rynku zbytu i zaopatrzenia. Obejmuje: log. zaopatrzenia, log. produkcji, log. dystrybucji. LOGISTYKA MARKETINGOWA - Zintegrowana funkcja marketingu , zorientowana na realizację jego celów , wyrażającą się w racjonalnym kształtowaniu , kierowaniu i kontrolowaniu fizycznych aspektów przepływów surowców oraz towarów od producenta do strefy handlu, a także przyporządkowanych im przepływów informacyjnych. LOGISTYKA MARKETINGOWA (J. Krulis-Randa)- zintegrowana funkcja marketingu , zorientowana na realizację jego celów, wyrażająca się w racjonalnym kształtowaniu, kierowaniu kontrolowania fizycznych aspektów przepływu surowców (faza zaopatrzenia) oraz towarów (faza zbytu) od producenta do sfery handlu, a także przyporządkowanych im przepływów informacyjnych. LOGISTYKA MIX - Działania synchronizujące i harmonizujące ze sobą poszczególne czynności log. LOGISTYKA MIX - proces działań synchronizujących i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności logistyczne. Zintegrowany system podstawowych funkcji i procesów logistycznych na poziomie operacyjnym: obsługa klienta (nabywców), transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, sortowanie, asortymentacja, itp. LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI - dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu towarowego, aż do ostatecznego konsumenta, ujmująca je w zintegrowane systemy planowania, kierowania, organizacji i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów. LOGISTYKA W PRODUKCJI - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i magazynowania w ujęciu systemów kompleksowych. LOGISTYKA W SENSIE FUNKCJONALNYM - wyodrębniony kompleks funkcji w sensie określonego subsystemu w skali przedsiębiorstwa i całego procesu gospodarowania i rynkowej (marketingowej) działalności. LOGISTYKA W SENSIE INSTYTUCJONALNYM - wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji logistycznych działań (czynności) LOGISTYKA W SENSIE METODYCZNO-INSTRUMENTALNYM - metoda i instrument planowania , sterowania i kontroli procesów, strumieni towarowych i informacyjnych. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY - Analiza i kształtowanie problemów logistyki w sensie „ciągnionym” w większej ilości współdziałających przedsiębiorstw. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY - zintegrowany system rozciągający się na poszczególne ogniwa układu rynkowego: dostawcy, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, nabywcy. MISJA LOGISTYCZNA - koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie. Obejmuje ona wiele segmentów rynku. POTENCJAŁ KORZYŚCI ( osiąganych w sferze konkurencji ) - Tworzenie przesłanek umożliwiających zróżnicowanie i zaoferowanie tworzonych systemów wartości w sposób korzystniejszy od konkurentów; ( jako potencjał efektywności i sprawności procesu ) - Tworzenie wartości, które urealniają się w zdolnościach i możliwościach redukcji kosztów oraz wzrostu wydajności; ( oferowanych przez przeds.) - Realizacja dodatkowych korzyści dla odbiorcy w postaci odpowiedniego poziomu i jakości obsługi , elastyczności i szybkości dostaw. POTENCJAŁY EFEKTYWNOŚCI - Kompleksowa struktura rzeczywistych i potencjalnych przesłanek kreownia i realizacji efektów PROCES DZIAŁANIA SYSTEMOWEGO - Funkcjonalna część składowa struktury syst. log. polegająca na wzajemnych dostosowaniach oraz tworzeniu pożądanych uwarunkowań związków między czynnościami log.(nakłady) i realizowanymi celami(efektami) PRZEDSIĘBIORSTWO - System zachowań w którym elementy są powiązane prze procesy transformacji RACJONALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW LOGISTY - Analiza i kształtowanie obejmujące wszystkie koszty powstające w procesie fizycznego obiegu towarów, traktowane jako całość charakteryzująca się określoną, elastyczną strukturą RACJONALIZACJA STRUKTURY KOSZTÓW - Jest właściwa struktura między efektami a kosztami. Najbardziej optymalne dostosowanie efektów do kosztów STRATEGICZNA ORIENTACJA LOGISTYKI - Może znaleźć wyraz w długofalowym kreowaniu i kształtowaniu struktur sieci log. i realizowania w tej sieci procesów transformacji przepływów towarowych i inform. W drugim wypadku orientacja strategiczna może ujawnić się w podejmowaniu decyzji które określają i zabezpieczają istotna rolę log. w kontekście zarządzających zmian na rynku traktując ją tym samym jako strategiczny komponent instrumentu w działalności konkurencji STRATEGICZNE DECYZJE - Obejmują kształtowanie zintegrowanych struktur log. w przeds. oraz określenie odpowiedniej strategii log.- market. STRATEGICZNE DECYZJE (w sferze log. market.) - Mogą dotyczyć dwóch istotnych obszarów działania tj. długofalowego kreowania i kształtowania zintegrowania struktur sieci log. - market. oraz ustalenia odpowiednich strategii log.- market. w drugim wypadku orientacja strateg. ujawnia się w podejmowaniu decyzji , które określają istotna rolę log,. w kontekście zachodzących zmian na rynku, traktując ją tym samym jako strategiczny komponent działalności konkurencyjnej. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - Proces podejmowania decyzji i kształtowania systemu log. i całego przeds. na przyszłe działania długofalowe i potencjalne efekty i korzyści. STRATEGIE LOGISTYCZNE - Są one osadzone i mieszczą się w obszarze działania trzech podstawowych komponentów, tj. produkt- rynek- proces, bedących obszarami podejmowania podstawowych decyzji strategicznych.. STRUKTURA LOGISTYCZNEGO POTENCJAŁU EFEKTÓW (potencjał [pierwszego rodzaju) - Logistycznie zorientowane rzeczywiste zasoby wiedzy , kompetencji i innowacji w przeds., tworzące bezpośrednią bazę dla operacyjnych procesów i podstaw tworzenia wartości; (potencjal drugiego rodzaju) - zorientowanie na wspomaganie rozwoju i rozbudowy, jak również efektywne wykorzystanie potencjału pierwszego rodzaju. SYSTEM EFEKTYWNOŚCI - Mechanizm kreowania efektywności, wykorzystanie efektów i nakładów oraz ich wykorzystanie. SYSTEM LOGISTYCZNY - zbiór elementów logistycznych, których powiązania konkretyzują się poprzez procesy transformacji (w sensie czasowo-przestrzennym, ilościowym i jakościowym w sferze przepływów towarów i informacji). SYSTEM LOGISTYKI - Zbiór elementów log. których powiązania konkretyzują się poprzez transformacji. Między tymi elementami zachodzą ścisłe skonkretyzowane w sensie organ. powiązania. Oznacza to, że w praktyce struktury systemowe konstytuują tylko te procesy log. które są przyporządkowane w sposób systematycznych rozwiązań organizacyjnych. Koncentruje się na zarządzaniu i kontroli zapasów , stanowiących ogniwo wiążące działalność produkcyjną przeds. z zapotrzebowaniem odbiorców na towary. SYSTEM TWORZENIA WRATOŚCI - Podstawowe zorientowane na osiągnięcie wartości i korzyści ekonomiczno-rynkowych - materialne i log. procesy transformacji. TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i dostarczania gatunku. Koncepcja TQM w odróżnieniu od TQC wykracza poza funkcje sterowania i kontroli jakości uwzględniając także takie punkty jak np. polityka przedsiębiorstwa, organizacja, kierowanie personelem oraz stworzenie warunków do rozwoju zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa. TQM - Logistyka a Zarządzanie Jakością Totalną, albo Zarządzanie Jakością Kompleksową, albo Zarządzanie Kompleksowe Jakością. Koncepcja konstruowania jakości pod pojęciem TQM w ramach, której jakość traktowana jest jako integralny element polityki przedsiębiorstwa a jej kształtowanie znajduje się w ramach zadań każdego kierownika. Istotną cechą koncepcji TQM jest kompleksowa orientacja jakościowa na klientów. TRANSFORMACJA LOG. JAKO ZINTEGROWANY SYSTEM - Są to podst. procesy transformacyjne determinujące określone cele i zad. log. w sensie czasowo-przestrzennym, ilościowym i jakościowym w sferze przepływów towarów i informacji. TRÓJWYMIAROWY EFEKT STRATEGICZNY -skupia on: 1. wartości i korzyści osiągane przez nabywcę, 2. efektywny i sprawny proces tworzenia i transformacji wartości, 3. korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej na rynku. Stanowi orientację, przy pomocy której można formułować i realizować skuteczną strategię przedsiębiorstwa. T.e.s. pozwala w odniesieniu do logistyki zidentyfikować możliwe potencjały efektów. TRÓJWYMIAROWY EFEKT STRATEGICZNY - podstawę strategicznej orientacji logistyki oraz strategicznych efektów stanowią długofalowe korzyści uzyskane przez odbiorców (partnerów przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym), długofalowe efekty osiągane przez przedsiębiorstwo w działalności konkurencyjnej na rynku (w postaci przewagi konkurencyjnej) oraz efektywna i sprawna realizacja procesu tworzenia i transformacji wartości w przedsiębiorstwie. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - Jest to marketing jako rynkowo zorientowana koncepcja zarządzania przeds. Całość zagadnień merytorycznych wiążących się z wyznaczaniem celów rynkowych przeds. oraz sposobami ich realizacji. ZARZĄDZANIE NA SZCZEBLU NORMATYWNYM - Zabezpieczenie zdolności przetrwania i rozwoju przeds., w warunkach nasilającej się konkurencji. ZARZĄDZANIE NA SZCZEBLU OPERACYJNYM - realizacja i kontrola podejmowanych działań oraz czynności w przeds. Podst. kryteriami są: potencjał finansowy i efektywność ekonomiczna podejmowanych działań. Zadaniem jest odp. zabezpieczenie bieżących zdolności ekonom., wykorzystanie istniejącego potencjału tworzenia wartości ZARZĄDZANIE NA SZCZEBLU STRATEGICZNYM - Tworzenie i rozwój potencjału tworzenia wartości, w celu zabezpieczenia możliwości długofalowego wzrostu efektów. Tworzenie potencjału przyszłych efektów i korzyści. Zadaniem jest rozpoznanie, tworzenie i zabezpieczenie odp. realnych przesłanek przeds. umożliwiających realizację celów strategicznych. ZARZĄDZANIE NORMATYWNE - zorientowane na kryterium zabezpieczenia zdolności przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, w warunkach nasilających się konkurencji. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE - zorientowane jest na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie. Zadaniem z.o. jest odpowiednie zabezpieczenie bieżących zdolności finansowych oraz możliwie najkorzystniejsze, w sensie ekonomicznym, wykorzystanie istniejącego potencjału tworzenia wartości (efektów). ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - orientacja na tworzenie potencjału przyszłych efektów i korzyści. Zadaniem z.s. jest rozpoznanie, tworzenie i zabezpieczenie w sensie dyspozycyjności w aspekcie długo- i średnio-terminowym, odpowiednich realnych przesłanek w przedsiębiorstwie, umożliwiających realizację celów strategicznych. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Orientuje proces podejmowania decyzji i kształtowania systemu log. i całego przeds. na przyszłe działania długofalowe i potencjalne efekty ZARZĄDZANIE ZINTEGROWANE - całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań), stopień kompleksowości, jak również kryteria zarządzania.