Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

1. Charakterystyka firmy ze schematem organizacyjnym
1. Charakterystyka firmy ze schematem organizacyjnym Firma Xx Xx działa od 1994 roku. Nie bez znaczenia były bieżące kontakty i znajomości nawiązane przez założycieli firmy w trakcie dotychczasowej działalności w państwowych przedsiębiorstwach budowlanych. Rozpoczynając przygotowania organizacyjne w tworzeniu własnej firmy budowlanej w sytuacji, gdy nie posiadali własnych środków do transportu materiałów budowlanych, dokładnie rozpracowali miejsce i lokalizację siedziby firmy. Jako miejsce lokalizacji wybrali siedzibę bezpośrednio usytuowaną w pobliżu obwodnicy trój miejskiej. Firma Xx Xx jest firmą remontowo budowlaną. Zajmuje się remontami oraz budową nowych obiektów na zlecenie. Zakres remontów obejmuje: - renowacja pomieszczeń usługowych - remonty mieszkań  Zatrudnienie Zatrudnienie w spółce zwiększyło się w dużym stopniu. W sprzyjających warunkach i stałym wzroście świadczonych usług budowlanych następował wzrost zatrudnienia i tak: - w 1999 r. Skład osobowy firmy liczył 22 osoby w tym: dwóch założycieli, dwóch pracowników księgowo-finansowych, czterech pracowników nadzorujących oraz czternastu pracowników fizycznych - w 2002 r. Liczba pracowników wzrosła do 40. Firma Xx Xx nie jest dużym przedsiębiorstwem. Obecnie zatrudnia 40 osób. Struktura zatrudnienia w firmie Xx Xx kształtuje się w oparciu o rosnące zapotrzebowanie na usługi remontowo budowlane na rynku.  Struktura zatrudnienia Wyszczególnienie 1997 1999 2002 Liczba zatrudnionych 16 22 40  Struktura zatrudnienia wg wykształcenia Wykształcenie 1997 1999 2002 -podstawowe - - - -zawodowe 8 16 16 -licealne - - - -średnie techniczne 4 2 6 -policealne - - 10 -wyższe 4 4 8  Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna firmy oparta jest na podziale kompetencji pomiędzy właścicielami firmy a osobami odpowiedzialnymi za nadzór i wykonanie. Właścicielami firmy jest dwóch wspólników. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności posiadają tylko kierownicy poszczególnych działów: -kierownik ds. nadzoru i wykonania -kierownik biura -księgowy Strukturę organizacyjną Xx Xx przedstawia schemat: 2. Misja i cele przedsiębiorstwa Misją przedsiębiorstwa jest zaspokojenie potrzeb rynku budowlanego. Ponadto firma zajmuje się remontami istniejących już obiektów. Cele mierzalne: - osiągnięcie 3% udziału w rynku do 2005 roku Cele niemierzalne: - poszerzenie zasięgu działalności - szersze rozpowszechnianie marki i wizerunku firmy - osiągnięcie silnej pozycji na rynku w stosunku do konkurencji 3. Metoda scenariuszowa  Analiza trendów Czynniki /trendy w otoczeniu Trend Siła wpływu od –5 do +5 Prawdopodo bieństwo 0-1 Sfera społeczna bezrobocie Wzrost Stabilizacja Regres -3 +1 +4 0,6 0,3 0,1 zamożność społeczeństwa Wzrost Stabilizacja Regres +3 +2 -5 0,2 0,5 0,3 nacisk na ochronę środowiska Wzrost Stabilizacja Regres -3 +2 +2 0,2 0,7 0,1 Sfera ekonomiczna Inflacja Wzrost Stabilizacja Regres -3 +1 +2 0,2 0,2 0,6 wysokość oprocentowania kredytów Wzrost Stabilizacja Regres -2 +1 +2 0,6 0,2 0,2 restrykcyjność systemu podatkowego Wzrost Stabilizacja Regres -2 +1 +1 0,1 0,8 0,1 Sfera technologiczna tempo zmian w procesach produkcyjnych Wzrost Stabilizacja Regres +3 +1 -2 0,3 0,4 0,3 skracanie cyklu życia technologii Wzrost Stabilizacja Regres -2 +1 +3 0,2 0,6 0,2 pojawianie się substytucyjnych technologii Wzrost Stabilizacja Regres +5 +3 -4 0,4 0,4 0,2 Sfera regulacyjno-prawna wielkość zamówień publicznych Wzrost Stabilizacja Regres +4 -1 -4 0,1 0,8 0,1 udział sektora prywatnego Wzrost Stabilizacja Regres +5 +3 -4 0,8 0,1 0,1 liczba obowiązujących licencji Wzrost Stabilizacja Regres -5 -1 +3 0,7 0,2 0,1 Sfera demograficzna tendencje do mieszkania w mieście Wzrost Stabilizacja Regres +5 +2 -2 0,8 0,1 0,1 gęstość zaludnienia Wzrost Stabilizacja Regres +4 +1 -4 0,4 0,5 0,1 tendencja do zakupu mieszkań Wzrost Stabilizacja Regres +4 +1 -5 0,1 0,1 0,8  Scenariusze Scenariusz pesymistyczny Elementy scenariusza Siła wpływu Sfera demograficzna 1. Spadkowa tendencja do mieszkania w mieście -2 2. Spadek gęstości zaludnienia -4 3. Spadkowa tendencja do zakupu mieszkań -5 średnia siła wpływu -3,7 Sfera społeczna 1. Wzrost bezrobocia -3 2. Spadek zamożności społeczeństwa -5 3. Wzrost nacisku na ochronę środowiska -3 średnia siła wpływu -3,7 Sfera ekonomiczna 1. Wzrost inflacji -3 2. Wzrost wysokości oprocentowania kredytów -2 3. Wzrost restrykcyjności systemu podatkowego -2 średnia siła wpływu -1,7 Sfera technologiczna 1. Spadek tempa zmian w procesach produkcyjnych -2 2. Skracanie cyklu życia technologii -2 3. Spadek pojawienia się substytucyjnych technologii -4 średnia siła wpływu -2,7 Sfera regulacyjno-prawna 1. Spadek wielkości zamówień publicznych -4 2. Spadek udziału sektora prywatnego -4 3. Wzrost liczby obowiązujących licencji -5 średnia siła wpływu -4,3 Scenariusz optymistyczny Elementy scenariusza Siła wpływu Sfera demograficzna 1. Rosnąca tendencja do mieszkania w mieście +5 2. Wzrost gęstości zaludnienia +4 3. Rosnąca tendencja do zakupu mieszkań +4 średnia siła wpływu +4,3 Sfera społeczna 1. Spadek bezrobocia +4 2. Wzrost zamożności społeczeństwa +3 3. Stabilizacja / spadek nacisku na ochronę środowiska +2 średnia siła wpływu +3 Sfera ekonomiczna 1. Spadek inflacji +2 2. Spadek wysokości oprocentowania kredytów +2 3. Stabilizacja /spadek restrykcyjności systemu podatkowego +1 średnia siła wpływu 1,7 Sfera technologiczna 1. Wzrost tempa zmian w procesach produkcyjnych +3 2. Wydłużanie cyklu życia technologii +3 3. Wzrost pojawienia się substytucyjnych technologii +5 średnia siła wpływu +3,7 Sfera regulacyjno-prawna 1. Wzrost wielkości zamówień publicznych +4 2. Wzrost udziału sektora prywatnego +5 3. Spadek liczby obowiązujących licencji +3 średnia siła wpływu +4,0 Scenariusz najbardziej prawdopodobny Elementy scenariusza Prawdopodobieństwo Siła wpływu ujemna Siła wpływu dodatnia Sfera demograficzna 1. Wzrostowa tendencja do mieszkania w mieście 0,8 +5 2. Stabilizacja gęstości zaludnienia 0,5 +1 3. Spadkowa tendencja do zakupu mieszkań 0,8 -5 średnia siła wpływu -5 +3 Sfera społeczna 1. Wzrost bezrobocia 0,6 -3 2. Ustabilizowana zamożność społeczeństwa 0,5 +2 3. Stabilizacja nacisku na ochronę środowiska 0,7 +2 średnia siła wpływu -3 +2 Sfera ekonomiczna 1. Spadek inflacji 0,6 +2 2. Wzrost wysokości oprocentowania kredytów 0,6 -2 +1 3. Stabilizacja restrykcyjności systemu podatkowego 0,8 +1,5 średnia siła wpływu -2 Sfera technologiczna 1. Spadek tempa zmian w procesie produkcyjnym 0,4 +1 2. Stabilizacja skracania cyklu życia technologii 0,6 +1 3.Wzrost/stabilizacja pojawienia się substytucyjnych technologii 0,4 +4 średnia siła wpływu ----------- +2 Sfera regulacyjno-prawna 1. Stabilizacja wielkości zamówień publicznych 0,8 -1 2. Wzrost udziału sektora prywatnego 0,8 +5 3. Wzrost liczby obowiązujących licencji 0,7 -5 średnia siła wpływu -3 +5  Wykres -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 legenda najbardziej prawdopodobny pesymistyczny optymistyczny W procesie formułowania strategii firmy Xx Xx największą uwagę należy poświęcić sferze regulacyjno-prawnej, ponieważ rozpiętość między scenariuszem optymistycznym a pesymistycznym jest tu największa. Oznacza to, że w tej sferze występuje bardzo silne uzależnienie od otoczenia zewnętrznego co przyczynia się do szybkich i dość częstych zmian w niej zachodzących. W tej sferze występuje bardzo korzystna sytuacja dla firmy, głównie dzięki wzrostowi udziału sektora prywatnego. Szansą również jest wzrost wielkości zamówień publicznych. Negatywne oddziaływanie obserwujemy zaś poprzez restrykcje licencyjne. Także sfera demograficzna wykazuje dużą burzliwość. Największym zagrożeniem jest tu spadkowa tendencja do zakupu mieszkań. Sfery technologiczna i społeczna posiadają podobną rozpiętość między scenariuszem pesymistycznym i optymistycznym, co pozwala w równym stopniu skoncentrować uwagę na każdej z nich. Największą rozpiętością scenariusza najbardziej prawdopodobnego charakteryzują się sfery demograficzna i regulacyjno – prawna. Oznacza to niejednorodne i słabe ustrukturalizowanie tych sfer. Sfera ekonomiczna głownie zagrożona jest czynnikiem związanym ze wzrostem oprocentowania kredytów. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz dochodzimy do wniosku iż najbardziej prawdopodobny i najsilniejszy wpływ na firmę mają sfery: technologiczna i ekonomiczna a poniekąd i społeczna. W sferze demograficznej szansą dla firmy jest wzrostowa tendencja do mieszkania za miastem natomiast zagrożenie stanowi słabnące zainteresowanie zakupem mieszkań na własność. Punktowa ocena atrakcyjności sektora Lp. Kryterium oceny sektora Waga kryterium 1-3 Wartość kryterium w sektorze 1-5 Ocena ważona 1 Wielkość rynku 3 4 12 2 Przewidywana stopa wzrostu rynku 3 2 6 3 Rentowność sektora 3 2 6 4 Stopień koncentracji sektora 2 2 4 5 Ostrość walki konkurencyjnej 3 2 6 6 Wysokość barier wejścia 3 5 15 7 Wysokość barier wyjścia 1 3 3 8 Groźba pojawienia się substytutów 2 4 8 9 Groźba pojawienia się nowych konkurentów 3 2 6 10 Pewność zaopatrzenia 1 5 5 11 Stabilność technologiczna 2 5 10 12 Możliwość różnicowania produktów 1 4 4 13 Możliwość dywersyfikacji działalności 1 5 5 14 Sezonowość i cykliczność 1 1 1 15 Zagrożenie środowiska przyrodniczego 1 3 3 Łączna ocena 30 ------------- 94 Maksymalna ocena – 150 punktów (1- słabość, 5- zaleta) Sektor, w którym znajduję się firma Xx Xx jest sektorem atrakcyjnym dla tej firmy. Do atrakcyjności tego sektora przyczyniają się następujące elementy: wielkość rynku oraz wysokość barier wejścia jak i stabilność technologiczna. Kluczowe czynniki sukcesu Ocena kluczowych czynników sukcesu Lp KCS Waga 1-3 Ocena 1-5 Wartość ważona 1 Wielkość rynku 3 4 12 2 Poziom cen 3 3 9 3 Patenty 2 4 8 4 Rentowność branży 3 4 12 5 Jakość usług 3 5 15 6 Rola techniki 2 2 4 7 Cykliczność /sezonowość 3 3 9 8 Wpływ otoczenia 3 3 9 9 Opanowanie marketingu 2 2 4 10 Wzrost rynku 3 4 12 11 Narzędzia produkcji 2 4 8 12 Potencjał finansowy 3 2 6 13 Elastyczność 2 4 8 14 Potencjał badawczo-rozwojowy 1 1 1 15 Marka firmy 3 4 12 Łączna ocena 38 141 Ważnym etapem badania pozycji strategicznej firmy jest określenie jego wewnętrznego potencjału zdolności do przetrwania i rozwoju w długim okresie. Kluczowymi czynnikami sukcesu firmy Xx Xx są wielkość rynku, patenty, rentowność branży budowlanej, wysoka jakość oferowanych usług, wzrost rynku, narzędzia produkcji, elastyczność oraz marka firmy. Rynek budowlany wciąż się rozwija tak więc wraz z jego wzrostem wzrasta firma i jej potencjał. Również atutem dla Xx Xx jest rentowność branży budowlanej, ponieważ przedsiębiorstwo przynosi zyski, które pokrywają koszty. Także dzięki wielkości rynku firma ma szansę odnieść sukces, ponieważ istnieje duża liczba klientów a znaczących coś na rynku firm nie jest zbyt dużo. Słabe strony przedsiębiorstwa to: rola techniki w działalności, opanowanie xxketingu, potencjał finansowy pozwalający na kontynuację produkcji przy ewentualnych problemach oraz potencjał badawczo – rozwojowy. Analiza SWOT ZAGROŻENIA OCENA SZANSE OCENA • Wzrost bezrobocia • Wzrost oprocentowania kredytów • Ustabilizowana wielkość zamówień publicznych • Wzrost liczby obowiązujących licencji • Spadkowa tendencja do zakupu mieszkań • Stopień koncentracji sektora • Możliwość pojawienia się konkurentów -3 -2 -1 -5 -5 -3 -5 • Wzrost udziału sektora prywatnego • Wzrostowa tendencja do mieszkania za miastem • Spadek inflacji • Stabilizacja poziomu zamożności społeczeństwa • Stabilizacja restrykcyjności systemu podatkowego • Wzrost/ stabilizacja pojawienia się nowych technologii • Ustabilizowane tempo zmian w procesach produkcyjnych • Ustabilizowana gęstość zaludnienia 5 5 1 2 1 4 1 1 Ocena średnia -3,43 Ocena średnia 2,5 SŁABE STRONY OCENA MOCNE STRONY OCENA • Rola techniki • Opanowanie xxketingu • Potencjał finansowy • Potencjał badawczo rozwojowy • Porozumienia • Systemu awansu -3 -5 -4 -1 -2 -3 • Wielkość rynku • Patenty • Rentowność branży • Jakość usług • Wzrost rynku • Narzędzia produkcji • Elastyczność • marka 4 4 4 5 3 4 3 4 Ocena średnia -3 Ocena średnia 3,78 Ze względu na przewagę mocnych stron oraz zagrożeń sugerowana jest strategia konserwatywna. 4. Weryfikacja misji i celów Obecna misja firmy odnosi się przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb rynku budowlanego. Najważniejszymi celami jakie firma postanowiła osiągnąć są: osiągnięcie 3% udziału w rynku do 2005 roku, poszerzenie zasięgu działalności, szersze rozpowszechnianie marki i wizerunku firmy oraz osiągnięcie silnej pozycji na rynku w stosunku do konkurencji. Dzięki ciągłej kontroli sytuacji na rynku firma jest liderem wśród firm budowlanych i powinna nim pozostać przez najbliższe lata oferując wysokiej jakości usługi i osiągając wysokie zyski. 5. Wybór strategii z argumentacją wyboru W ramach strategii konserwatywnej firma powinna podjąć działania w obszarze: - selekcji produktów - segmentacji rynku - ulepszania produktów - wchodzenia z produktami na nowe rynki Powyższe działania Xx Xx zamierza realizować poprzez wybór następujących strategii: 1) Strategia penetracji rynku Pozwoli ona pogłębić posiadaną już pozycję na rynku w obrębie tych samych działań. W niektórych okresach jednak dla „nabrania oddechu” zastosować należy strategię fortyfikacji czyli obronę przed naporem konkurencji. Przedsiębiorstwo dążyć będzie do wzrostu ponieważ jest to sposób na realizację celu jakim jest maksymalizacja zysku 2) Strategia dywersyfikacji poziomej Jest strategią obejmującą zarówno innowacje produktowe jak też opanowanie nowych rynków. Stwarza ona firmie możliwość efektywnego wykorzystania swojego potencjału oraz poszerzenia działalności o nowe obszary. 3) Strategia cenowa – cena prestiżowa Stosowana jest w celu przyciągnięcia konsumentów o odpowiednim statusie i skłonienia ich do zakupu. Konsumenci wykorzystują cenę jako miernik wartości albo prestiżu. 4) Strategia rozwoju rynku Ponieważ w założeniu strategii konserwatywnej działania powinny być podejmowane między innymi w kierunku segmentacji rynku, wybór tej strategii pozwoliłby na wejście z dotychczasowym wachlarzem usług na nowe rynki oraz wygenerowanie nowych segmentów. 5) Strategia lidera rynkowego – strategia innowacyjna Aby zdystansować konkurencję firma wprowadzi innowacje czyli ulepszenia dotychczasowych usług i produktów co wiąże się między innymi z udoskonaleniem funkcji produktów, podnoszeniem jakości. 5) Wdrożenie Firma Xx Xx dokona wdrożenia strategii etapami w całej instytucji jednocześnie, metodą kompleksowo – stopniową. Za czas wdrażania przyjęto okres 2 lat. Ponieważ struktura organizacyjna firmy nie charakteryzuje się zbyt dużą rozpiętością, przyjęto, że ta metoda będzie najbardziej odpowiednia. • Sposoby wdrażania - badania rynku przeprowadzane w celu uzyskania informacji o preferencjach odbiorców, o konkurencji itp. - Udział w targach organizowanych w kraju i Europie - Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalnych - Przeprowadzenie kampanii reklamowej - Rozsyłanie folderów zawierających ofertę np.: sklepom meblowym, sklepom z artykułami budowlanymi, inwestorom - Reklama w pismach branżowych - Udział w akcjach charytatywnych 7) Kontrola Za kontrolę strategiczną odpowiedzialny będzie jeden z dwóch założycieli Xx Xxu, jako, że posiada odpowiednie wykształcenie w dziedzinie ekonomii i marketingu i tym samym będzie nadzorował poprawność wdrażania projektu. Kontrola przeprowadzona zostanie między innymi przez: - wprowadzanie ankiet wysyłanych do klientów w celu sprawdzenia ich satysfakcji - przeprowadzanie ankiet wśród nowych klientów w celu zebrania informacji o tym skąd dowiedzieli się o firmie - monitorowanie pracy naszych przedstawicieli handlowych - przeprowadzanie porównywania zysku po wdrożeniu strategii z tym z poprzedniego okresu 8) Podsumowanie Firma remontowo budowlana Xx Xx działająca na terenie trójmiasta po założeniu sobie realizacji celów strategicznych i dokonaniu różnego rodzaju analiz(w tym-metodą scenariuszową, oceną kluczowych czynników sukcesu, punktową oceną atrakcyjności sektora) a także przeprowadzeniu analizy SWOT przyjęła strategię konserwatywną. W ramach tej strategii rozbito działania na poszczególne strategie: penetracji rynku, dywersyfikacji poziomej, strategię cen prestiżowych, rozwoju rynku i strategię lidera rynkowego – strategię innowacyjną. Poszczególne działania postanowiono realizować metodą kompleksowo – stopniową ze względu na charakter struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i jego wielkość.Za wdrożenie mające z założenia trwać przez okres 2 lat odpowiedzialnego uczyniono jednego z założycieli Xx Xx, który sprawować będzie kontrolę nad poprawnością projektu i jego skutecznością.