Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

WARUNKI ZEZWOLENIA I REJESTR AGENTÓW

DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA WARUNKI ZEZWOLENIA I REJESTR AGENTÓW Działalność agencyjna może być wykonywana przez osobę fizyczną tylko wówczas, gdy uzyska ona stosowne zezwolenie które wydaje organ nadzoru ubezpieczeniowego /PUNU/. Zezwolenie wydawane jest na wniosek zakładu ubezpieczeń lub osoby zainteresowanej, jeżeli spełnia ona warunki określone w ustawie. Znaczy to, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium RP, nie była karana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe. Dodatkowym wymogiem wymienionym w ustawie jest obowiązek ukończenia szkolenia zorganizowanego przez zakład ubezpieczeń i zakończonego egzaminem. Uzyskanie w drodze szkolenia uprawnień na wykonywanie czynności agenta nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. W drodze decyzji administracyjnej, PUNU może zwolnić niektóre grupy osób od tego obowiązku. Zarządzanie Ministra Finansów z dnia, 14.11.1995r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie zezwoleń PUNU na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego składania /M.P. Nr 60 poz. 674/ określiło cel, zakres tematyczny oraz tryb zdawania egzaminu. Szkolenie winno zapewnić kandydatom na agentów podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Polsce, znajomość dokumentacji ubezpieczeniowej, znajomość taryf składek w zakładzie ubezpieczeń w którym przechodzą szkolenie, znajomość organizacji i struktury tego zakładu oraz znajomość techniki akwizycji ubezpieczeń. Szkolenie jest obowiązkowe, winno trwać co najmniej 40 godzin i zawierać następujące bloki tematyczne: wybrane zagadnienia prawa cywilnego, regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej, inne wybrane przepisy prawa, zasady zawierania umów ubezpieczenia, rozliczenia ilościowo-wartościowe ze sprzedaży polis i inkasa składek, warunki ubezpieczeń zakładu przeprowadzającego szkolenie, etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego.