Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia - ochrona ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczenie OC pracodawcy – gwarantuje ochronę pracodawcy w przypadku wystąpienia pracownika z roszczeniami w związku z wypadkiem przy pracy z tym, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dn. 12.06.1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenie OC władz spółki – ochroną objęta jest odpowiedzialność kontraktowa członka zarządu spółki za szkody rzeczywiste (z wyłączeniem utraconych korzyści), wyrządzone spółce w związku z wykonaniem czynności zawodowych, polegających na reprezentacji, prowadzeniu spraw spółki oraz nadzoru i kontroli, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie handlowym, statucie, regulaminie i innych przepisach regulujących odpowiedzialność tych osób. Ubezpieczenie OC najemcy – stanowi zwykle rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, daje ochronę na wypadek powstania szkód w przedmiotach, z których ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.