Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Struktura kultury organizacji według E. Scheina

Struktura kultury organizacji według E. Scheina Opierając się na modelu kultury organizacyjnej zaproponowanym przez E.Scheina można wyróżnić następujące elementy strukturalne kultury: 1/ Założenia są to filozoficzne i światopoglądowe postulaty dotyczące ludzkiej egzystencji i konkretnej organizacji. Według Kluckhohna-Strodtbecka można wyróżnić pięć rodzajów założeń kultury organizacyjnej: v Założenia dotyczące otoczenia. v Pojmowanie prawdy. v Założenia dotyczące natury człowieka. v Założenia dotyczące sposobu wykonywania pracy. v Założenia dotyczące stosunków międzyludzkich. Z przyjętych założeń wynikają następne elementy kultury organizacji: 2/ Wartości, czyli przedmioty, stany rzeczy i sytuacje, które ludzie cenią, starają się osiągnąć lub wobec nich przyjmują postawę szacunku. 3/ Normy - są to powinności i nakazy, wynikające z uznawanych wartości. 4/ Postawy - są to uwewnętrznione normy przejawiające się w zachowaniach ludzi.