Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

SPIS TREŚCI 2

SPIS TREŚCI 2 1. Misja Firmy 3 2. Cel działania firmy 4 3. Typ własności 5 4. Wielkość produkcji 6 5. Wielkość zatrudnienia 7 6. Proces technologiczny 9 7. Lokalizacja 10 8. Opis majątku 11 9. Reklama 12 10. Analiza SWOT 13 11. Szczegółowa analiza SWOT 15 12. Sfery działania przedsiębiorstwa. 21 13. Lista definicji obiektów 23 14. Lista podstawowych funkcji firmy 31 15. Zadania 39 16. Modele hierarchii funkcji 42 17. Modele dynamiczne procesów 45 18. System funkcji 49 19. MODEL DANYCH 51 20. PODSUMOWANIE 52 LITERATURA: 53 1. Misja Firmy XXX S.C. jest firmą świadczącą usługi w zakresie druku, usługi introligatorskie, oraz procesów wykończenia produkcji poligraficznej. Do najbardziej rozpowszechnionych usług świadczonych przez drukarnie należą:  Druk gazet, czasopism  Druk kalendarzy planszowych oraz plakatów  Druk książek i broszur  Druki akcydensowe  Katalogi  Kalendaria  Oraz druk etykiet Firma świadczy usługi o wysokiej jakości, z usług drukarni korzystają firmy z Katowic oraz okolic. 2. Cel działania firmy Głównym celem spółki „XXX S.C” Jest wyprodukowanie gotowej produkcji poligraficznej, która prezentować będzie wysoki poziom jakości zachowując przy tym ceny przystępne dla klienta. Do celów spółki należy również stworzenie wizerunku drukarni liczącej się w naszym regionie. Chcąc zwiększyć zyski firmy będziemy starali się jak najbardziej wykorzystać wszystkie resztki i odpadki do produkcji drobnej galanterii papierniczej jak np.: notesy, bloczki firmowe itp. Konkurencyjność cen ,wysoka jakość druków oraz szybki terminy realizacji zamówień mają na celu, utwierdzić naszych klientów o rzetelności firmy. 3. Typ własności „XXX S.C” jest spółką cywilną ,jest to najprostsza forma połączenia kapitałów dwóch lub więcej osób w celu wspólnej realizacji określonego celu gospodarczego. W przypadku spółki XXX jest to czterech wspólników mających równe udziały w spółce. 4. Wielkość produkcji W okresie jednego miesiąca spółka przewiduje wyprodukować:  Gazeta regionalna 12 000 egzemplarzy  4 gazety reklamowe 4 000 egzemplarzy  Biuletyn informacyjny 12 000 egzemplarzy  Druki reklamowe (foldery, papiery firmowe) 100 000 egzemplarzy W miarę rozwoju naszej działalności ,postaramy się zwiększyć wielkość produkcji ,a także powiększyć zakres usług. 5. Wielkość zatrudnienia Spółka „XXX S.C” zatrudnia 11 pracowników w systemie dwu zmianowym, w zakładzie produkcyjnym w centrum Katowic, siedziba spółki mieści się na terenie zakładu. Dobór pracowników na odpowiednie stanowiska nastąpiło przez drogę selekcji biorąc pod uwagę przede wszystkim:  Kwalifikacje kandydatów  Wywiady przeprowadzone osobiście z kandydatami  Ocenę pracy w okresie próbnym Podział pracowników zatrudnionych na stanowiskach:  1 Prezes  3 Wiceprezesów  1 kierownik ds. poligrafii  1 księgowa  2 drukarzy  3 introligatorzy  2 pomoc introligatora  1 krajacz  1 montażysta Schemat organizacyjny 6. Proces technologiczny  przygotowanie papieru do druku  montaż klisz do druku  przygotowanie form drukowych  odbitki próbne  korekta, akceptacja odbitki do druku  drukowanie  kontrola jakości druku  łamanie arkuszy drukarskich  liczenie arkuszy  kompletowanie arkuszy drukarskich  zszywanie arkuszy  przygotowanie wkładu książkowego  przygotowanie okładki -bigowanie -okrawanie  łączenie wkładu książkowego z okładką  okrawanie książek  pakowanie i metkowanie 7. Lokalizacja Siedziba firmy i zakład produkcyjny mieszczą się w jednym budynku o powierzchni 170 m2 .Budynek znajduje się w śródmieściu miasta Katowic ,budynek jest dzierżawiony od prywatnego właściciela. Firma zaopatruje się w materiały poligraficzne w firmach zlokalizowanych w Katowicach i sąsiednich miastach. Papier zamawiany jest u czołowych producentów papieru w Polsce. 8. Opis majątku Maszyny i urządzenia:  dział druku -stół montażowy 4 000 -wywoływarka 5 000 -kopioramka 12 000 -maszyna drukująca 80 000 101 000  introligatornia -gilotyna 40 000 -oklejarka 50 000 -falcerka 20 000 -druciarka 7 000 -2 zszywarki 1 500 118 500  wyposażenie -wyposażenie biurowe 4 000 - wyposażenie zakładu 5 000 9 000 9. Reklama Ogromny wpływ na wielkość zysków ma reklama, której zadaniem jest przedstawienie i utrwalenie w umyśle naszych klientów pozytywnego i niezapomnianego obrazu firmy. Naszym zdaniem, obowiązuje mówienie prawdy o towarach i usługach. Informacja o naszej firmie zostanie umieszczona w Panoramie Firm ,co umożliwi dotarcie do wszystkich zainteresowanych tym rodzajem produkcji. Reklama o firmie jest również umieszczana w wydawanych przez ans gazetach, drukarnia produkuje ulotki reklamowe o działalności firmy i możliwościach produkcyjnych , które mają za zadanie pozyskanie nowych klientów. Należy tu również podkreślić znacznie szyldów reklamowych umieszczonych w pobliżu zakładu oraz na samym zakładzie produkcyjnym. W niedalekiej przyszłości jest opracowanie własnej witryny internetowej na której zostanie umieszczona informacja o firmie, możliwościach produkcyjnych oraz cennik oferowanych przez firmę usług. 10. Analiza SWOT Poniżej prezentowane są atuty firmy które wyróżniają ją w otoczeniu, wśród konkurentów , ograniczenia , które obniżają naszą sprawność , Możliwości które mogą stać się dla firmy szczególnymi okazjami oraz zagrożenia które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność firmy.  Mocne strony -posiadanie wykwalifikowanej i młodej kadry -lokalizacja zakładu w centrum miasta -konkurencyjne ceny -wysoka jakość produkowanych wyrobów -powiązanie umowami handlowymi z wydawnictwami (druk miesięczników )gwarantującymi stały rynek zbytu  Słabe strony -brak własnych samochodów transportowych -konkurencja na rynku  Szanse -dążenie do stworzenia mocnej pozycji na rynku regionalnym -powiększenie asortymentu produkcji oraz oferowanych usług -zastosowanie nowoczesnych technologii do produkcji -rozbudowa zakładu produkcyjnego  Zagrożenia -tworzenie nowych firm działających w branży -łączenie oraz porozumienia aktualnych konkurentów -brak płynności głównych odbiorców -zmiana polityki gospodarczej państwa (przepisy podatkowe itp.) 11. Szczegółowa analiza SWOT Obszary funkcjonalne i ich specyfikacja Skala ocen słaba średnia silna wiodąca M A R K E T I N G I S P R Z E D A Ż Jakość produktów X Asortyment produktów X Wizerunek produktów X Cykl " życia " produktów X Serwis po sprzedaży X Poziom cen X Wahania cen X Warunki cenowe X Marże X Udział w rynku X Kanały dystrybucji X Zasięg geograficzny X Transport X Koszty dystrybucji X Zewnętrzny przepływ informacji X Opanowanie znajomości rynku X Przystosowanie do rynku X Promocja i reklama X Koncepcja marketingu X Obszary funkcjonalne i ich specyfikacja Skala ocen słaba średnia silna wiodąca P R O D U K C J A I L O G I S T Y K A Lokalizacja X Stan budynków X Możliwości rozbudowy X Zdolność produkcyjna X Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej X Elastyczność produkcji X Zdolność do rozwoju X Stopień automatyzacji X Ciągłość cyklu X Jakość technologii X Kontrola produkcji X Połączenia transportowe X Sąsiedztwo dostawców X Sąsiedztwo klientów X Koszty produkcji X Organizacja przygotowania produkcji Wspomagana komputerowo X B A D A N I A I R O Z W Ó J Dziedziny badania X Metody X Patenty X Porozumienia X Śledzenie nowości technologicznych X Budżet X Obszary funkcjonalne i ich specyfikacja Skala ocen słaba średnia silna wiodąca F I N A N S E Struktura bilansu X Środki własne X Stabilność finansowa X Rentowność X Aktywność kapitału X Produktywność X Wzrost X Wynik brutto X Wynik netto X Koszty ogólne X Koszty stałe X Koszty zmienne X Samofinansowanie X Zadłużenie X Rentowność ekonomiczna X Z A R Z Ą D Z A N I E I O R G A N I Z A C J A Styl zarządzania X Dążność do celu X Wykorzystywanie szans X Kontrola budżetu X Analiza kosztów X Plan finansowania X Planowanie zysku X Misja, cele i zadania X Struktura organizacyjna X Koordynacja X Elastyczność organizacyjna X System informacji X Jakość informacji X Obszary funkcjonalne i ich specyfikacja Skala ocen słaba średnia silna wiodąca Z A S O B Y L U D Z K I E System rekrutacji X Integracja pracowników X Szkolenie i doskonalenie zawodowe X Wewnętrzny przepływ informacji X System motywacyjny X System awansu X Poziom zarobków X Ocena osiągnięć X Struktura wiekowa X Doświadczenie i klasyfikacje zawodowe X Rotacja pracowników frekwencja X Wykorzystanie czasu pracy X Stosunki pracy i klimat organizacyjny X Warunki pracy X Partycypacja w zarządzaniu X Poziom konfliktów X Akceptacja zmian X Zagrożenia Stopień bezpośredniego zagrożenia słaby średni wysoki bardzo wysoki M A K R O O T O C Z E N I E Kursy wymiany walut X Stopa inflacji X Stopa wzrostu PNB stopa lokalnego bezrobocia X Lokalny poziom zarobków X Koszt energii X Koszt podst. surowców i materiałów X Ograniczenia cen stosunków w stosunku do zarobków X Przepisy w zakresie ochrony środowisku X Przepisy w zakresie ochrony zdrowia X Przepisy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych X Przepisy w zakresie działalności gospodarczej X Przepisy podatkowe, celne i dewizowe X Przepisy zagraniczne X Zmiany społeczno - kulturowe X M I K R O O T O C Z E N I E Faza rozwoju branży X Siła dostawców, porozumienia, pewność Dostawy X Siła klientów i ich organizacje X Ryzyko integracji w cyklu poprodukcyjnym X Łączenie się, porozumienie aktualnych Konkurentów X Ryzyko nowych konkurentów X Ryzyko substytutów, postęp technologiczny X Trudności transportowe X Trudności telekomunikacyjne X Zmiana w zakresie dystrybucji X Technologia na etapie projektowania, Proces produkcji X Porozumienia w dziedzinie badań i rozwoju X Technologie przemieszczania materiałów, magazynowania X Produkty zastępcze ( substytuty ), patenty X Nowe rynki X Ewolucja postaw klientów X Przepisy ( podatkowe i inne ) X Działania podejmowane przez państwo X Pomoc dla przedsiębiorstw ( kredyty ) X Kanał dystrybucji X Promocja, reklama, przepływ informacji X Porozumienia z konkurentami X Integracja w cyklu przedprodukcyjnym X Integracja w cyklu poprodukcyjnym X 12. Sfery działania przedsiębiorstwa. Skrócony model sfer działania firmy został przedstawiony na rysunku zamieszczonym na następnej stronie. Przedstawiony model dzieli obszar działania firmy, umożliwia zaproponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, precyzuje zakres implementacji systemu. 13. Lista definicji obiektów ASORTYMENT Zestaw TOWARÓW, PRODUKTÓW które firma wytwarza w PROCESIE PRODUKCJI, lub sprzedaje. BUDŻET FINANSOWY Oficjalny DOKUMENT określający w kategoriach ilościowych środki przeznaczone na planową działalność w ustalonym okresie. DOKUMENT Dowód, świadectwo prawdziwości lub akt urzędowy. DOKUMENT TRANSAKCJI Dowód transakcji, również OFERTA, zamówienie, jak i ZLECENIE OBCE lub WŁASNE, FAKTURA OBCA lub WŁASNA . DOSTAWCA JEDNOSTKA, od której firma pobiera TOWAR lub PÓŁPRODUKTY do produkcji lub sprzedaży przez różne ZAMÓWIENIA. DOWÓD MAGAZYNOWY DOKUMENT informujący o aktualnym stanie (w ujęciu ilościowym) w MAGAZYNIE ilości ZAPASU określonego TOWARU, PRODUKTU. FAKTURA OBCA DOKUMENT mówiący o należnościach firmy wzg1ędem dostawcy. FAKTURA WŁASNA DOKUMENT mówiący o ZOBOWIĄZANIU ODBIORCY wzg1ędem firmy. GWARANCJA Zapewnienie firmy iż sprzedany PRODUKT został wykonany rzetelnie, posiada określoną trwałość. JEDNOSTKA Obiekt posiadający określenie, nazwę, adres np.: DOSTAWCA, KLIENT, ODBIORCA. KARTA GWARANCJI DOKUMENT stwierdzający udzielenie GWARANCJI na dany produkt. KARTA USLUGI Karta zawierająca zbiór wszystkich czynności dla wykonania danej usługi, oraz ich zakres. KARTA WYROBU DOKUMENT w formie karty która towarzyszy PRODUKTOWI od momentu przyjęcia ZLECENIA, poprzez PROCES PRODUKCJI do momentu wydania produktu. Karta wyrobu zawiera wszystkie informacje dotyczące danego produktu. KLIENT JEDNOSTKA która zwracając się do firmy z zapytaniem, wyraża chęć zakupu TOWARÓW lub zlecenia pracy. KONTO Element ewidencyjny w którym to dokonuje się zapisów i obliczeń związanych ze wpisem wpływów i wypływów, dla danego przedmiotu: PRODUKTY, PÓŁPRODUKTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE. KOSZTY STAŁE Koszty którym wielkość, jest niezależna od ilości pracy wykonanej w danym okresie. KOSZTY ZMIENNE Koszty zmieniające się wprost proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy. MAGAZYN Fizyczne zestawienie TOWARÓW, PÓŁPRODUKTÓW, PRODUKTÓW w ilości określonej w DOWODZIE MAGAZYNOWYM. Nadmiarowe zestawienie przyjmuje formę ZAPASU. MASZYNA Urządzenie techniczne wykorzystywane w PROCESIE PRODUKCJI PRODUKTU lub świadczenia usługi. NARZĘDZIA Zbiór nieodzownych urządzeń wykorzystywanych podczas obróbki ręcznej PÓŁPRODUKTÓW. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Geograficzny obszar, o charakterze lokalnym lub regionalnym gdzie firma ma udział w rynku na świadczenie usług optycznych. ODBIORCA JEDNOSTKA, która zakupiła towar lub korzysta w usług świadczonych przez firmę (odbiorca usługi). Sama firma składająca U DOSTAWCY ZAMÓWIENIE WŁASNE na określony TOWAR. OFERTA Propozycja sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład ASORTYMENTU lub świadczenie usługi, zawierająca konkretną informacje dotyczącą usługi lub sprzedaży. POZYCJA DOWODU MAGAZYNOWEGO Stale miejsce w DOWODZIE MAGAZYNOWYM w którym to zawiera się informacja o określonym TOWARZE, PÓŁPRODUKCIE, PRODUKCIE. POZYCJA DOWODU TRANSAKCJI Rubryka w DOKUMENCIE TRANSAKCJI, w której mogą istnieć informacje o elementach transakcji, rodzaju transakcji itp. POZYCJA FAKTURY OBCEJ Punkt w dokumencie FAKTURA OBCA informujący o ilości i cenie zakupionych u DOSTAWCY przez firmę PÓŁPRODUKTÓW lub zasadach odpłatności za zakupiony TOWAR. POZYCJA FAKTURY WŁASNEJ Punkt w dokumencie FAKTURA WŁASNA informujący o sprzedanym towarze, wykonanej usłudze i należności, jaką ODBIORCA musi zapłacić firmie. POZYCJA KARTY GWARANCYJNEJ Adnotacja w KARCIE GWARANCYJNEJ informująca posiadacza towaru np. o warunkach udzielenia, utracie GWARANCJI na dany PRODUKT . POZYCJA KARTY WYROBU Punkt w KARCIE WYROBU zawierający wszelkie dane dotyczące materiału z jakiego składa się PÓŁPRODUKT, lub stosowanych technik wykonanie w PROCESIE PRODUKCYJNYM. POZYCJA ZLECENIA Rubryka w dowodzie ZLECENIE, w której mogą znajdować się takie elementy jak: rodzaj zlecenia czas realizacji zlecenia wysokość opłaty za wykonane zlecenie. PRACOWNIK Osoba świadcząca pracę na rzecz firmy. PROCES PRODUKCJI Zbiór czynności związanych z przetwarzaniem PÓŁPRODUKTÓW i wykorzystaniem MASZYN i NARZĘDZI w gotowy PRODUKT . PÓŁPRODUKT PRODUKT dostarczony przez DOSTAWCĘ do dalszego przerobu w firmie. PRODUKT (WYRÓB) Rzecz wykonana przez firmę z dostarczonego PÓŁPRODUKTU w PROCESIE PRODUKCYJNYM, lub zakupiona . REJESTR ZAKUPÓW Zapis w formie dokumentu zawierającego zbiór wszystkich dokonanych zakupów przez firmę do magazynu. ŚRODKI PIENIĘŻNE W skład środków pieniężnych wchodzą pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe). TOWAR PRODUKTY zakupione U DOSTAWCY, przeznaczone bezpośrednio do sprzedaży przez firmę. MASZYNA Urządzenie techniczne wykorzystywane w PROCESIE PRODUKCJI PRODUKTU lub świadczenia usługi . NARZĘDZIA Zbiór nieodzownych urządzeń wykorzystywanych podczas obróbki ręcznej PÓŁPRODUKTÓW. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Geograficzny obszar, o charakterze lokalnym lub regionalnym gdzie firma ma udział w rynku na świadczenie usług optycznych. ODBIORCA JEDNOSTKA, która zakupiła towar lub korzysta w usług świadczonych przez firmę (odbiorca usługi). Sama firma składająca U DOSTAWCY ZAMÓWIENIE WLASNE na określony TOWAR. OFERTA Propozycja sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład ASORTYMENTU lub świadczenie usługi, zawierająca konkretną informację dotyczącą usługi lub sprzedaży. POZYCJA DOWODU MAGAZYNOWEGO Stale miejsce w DOWODZIE MAGAZYNOWYM w którym to zawiera się informacja o określonym TOWARZE, PÓŁPRODUKCIE, PRODUKCIE. POZYCJA DOWODU TRANSAKCJI Rubryka w DOKUMENCIE TRANSAKCJI, w której mogą istnieć informacje o elementach transakcji, rodzaju transakcji itp POZYCJA FAKTURY OBCEJ Punkt w dokumencie FAKTURA OBCA informujący ,o ilości i cenie zakupionych U DOSTAWCY przez firmę PÓŁPRODUKTÓW, lub zasadach odpłatności za zakupiony TOWAR. POZYCJA FAKTURY WŁASNEJ Punkt w dokumencie FAKTURA WŁASNA informujący o sprzedanym towarze, wykonanej usłudze i należności, jaką ODBIORCA musi zapłacić firmie. ZAMÓWIENIE OBCE DOKUMENT TRANSAKCJI zawierający informacje jakie towary i rodzaj usług wraz z ich cenami KLIENT chce zakupić lub zlecić wykonanie. ZAMÓWIENIE WŁASNE DOKUMENT TRANSAKCJI zawierający informacje jakie TOWARY, PÓŁPRODUKTY oraz za jaką cenę firma chce kupić u DOSTAWCY. ZAPAS Zestawienie nadmiarowe półproduktów, produktów określone w DOWODZIE MAGAZYNOWYM, stanowiące rezerwę i część składową MAGAZYNU. ZLECENIE Zapotrzebowanie wyrażone przez klienta w formie ustnej lub dokumentu określającego rodzaj usługi jaką ma wykonać firma. ZOBOWIĄZANIA Dokumenty stwierdzające o świadczeniach firmy wobec DOSTAWCY, ODBIORCY, lub obligujące firmę do realizacji świadczeń wobec PRACOWNIKA lub innych JEDNOSTEK. ZWROT Dokument stwierdzający fakt zwrotu towaru do firmy w ramach GWARANCJI. 14. Lista podstawowych funkcji firmy 1. OBSŁUŻ DOSTAWĘ PRODUKTÓW Obejmuje czynności mające na celu zorganizowanie dostawy PRODUKTÓW i PÓŁPRODUKTÓW. 2. OBSŁUŻ ZAKUP PRODUKTÓW Ma na celu wykonanie wszystkich czynności związanych z zakupem PRODUKTOW, PÓŁPRODUKTÓW. 3. WYBIERZ DOSTAWCĘ Ustalenie która JEDNOSTKA będzie DOSTAWCĄ towarów na podstawie wcześniejszych zakupów i rodzaju oferty DOSTAWCY. 4. WYSTAW ZAMÓWIENIE WŁASNE Obejmuje zredagowanie ZAMÓWIENIA WŁASNEGO na TOWARY, PRODUKTY. 5. ZWERYFIKUJ ZAMÓWIENIA WŁASNE Obejmuje przeanalizowanie ZAMÓWIENIA WŁASNEGO według obranych kryteriów, złożonego u DOSTAWCY. Może wygenerować ewentualne zmiany lub rezygnacje z ZAMÓWIENIA WŁASNEGO. 6. OBSŁUŻ KLIENTA Zbiór czynności w skład których wchodzi m.in. obsługa zlecenia usługi, obsługa sprzedaży towarów, informacje klienta o zakresie świadczonych usług i towarów. 7. OBSŁUŻ ZLECENIE USŁUGI Obejmuje sobą działania od mementu przyjęcia ZLECENIA OBCEGO przez PRACOWNIKA od KLIENTA, po fakt wydania wykonanego PRODUKTU. 8. SPRAWDŹ RODZAJ ZLECENIA Czynność polegająca na sprawdzeniu bądź zredagowaniu odpowiednich informacji określających rodzaj ZLECENIA. 9. PRZYJMIJ ZLECENIE Przyjęcie ZLECENIA od KLIENTA na wykonanie usługi i stwierdzenie możliwości wykonania ZAMÓWIENIA OBCEGO. 10. POBIERZ ZALICZKĘ Pobranie przez PRACOWNIKA firmy od KLIENTA ustalonej kwoty (stanowiącej procentowy udział w rozliczeniu) na poczet wykonania ZLECENIA. 11. PRZEKAZ ZLECENIE WYKONANIA Obejmuje przekazanie ZAMÓWIENIA OBCEGO na PRODUKT, wraz z informacjami na jego temat z Obszaru Zamówień, Usług i Sprzedaży do Obszaru Techniczno – Produkcyjnego. 12. POBIERZ OPŁATĘ Czynność polegająca na egzekwowaniu pełnej opłaty za wykonanie ZLECENIA lub sprzedaż PRODUKTU od ODBIORCY. 13. WYDAJ PRODUKT (WYRÓB) Fakt przekazania ODBIORCY PRODUKTU, po wystawianiu FAKTURY WŁASNEJ i pobraniu opłaty za PRODUKT wykonany na podstawie ZAMÓWIENIA OBCEGO. 14. OBSŁUŻ SPRZEDAŻ TOWARU Składowa obsługi klienta, czynność polegająca na poinformowaniu klienta o towarze i w efekcie zakończona najczęściej dokonaniem transakcji. 15. PRZYJMIJ ZAMÓWIENIE OBCE Przeanalizowanie ZAMÓWIENIA OBCEGO dotyczącego sprzedaży lub skorzystania z usług, sprawdzenie czy towar jest w MAGAZYNIE. 16. WYDAJ TOWAR Wydanie TOWARU ODBIORCY, po wcześniejszym dokonaniu transakcji sprzedaży. 17. ROZLICZ ZAMÓWIENIE WŁASNE Obejmuje dokonanie spłaty przez firmę wszelkich zaległości wynikających z ZAMÓWIEŃ WŁASNYCH. 18. WYSTAW FAKTURĘ WŁASNĄ Opracowanie na podstawie dokonanych usług lub sprzedanych towarów FAKTURY WŁASNEJ zawierającej rodzaj usługi lub sprzedanego towaru, ilości i ich ceny. 19. OBSŁUGA MARKETINGOWA Prowadzenie działań promocyjnych firmy i produktów, reklama organizacja sprzedaży. 20. DOKONAJ ANALIZY RYNKÓW Obejmuje przeanalizowanie czynników kształtujących rynek, poznanie nowych produktów ich zmian zachodzących na rynku branżowym, jak również poznanie potrzeb klientów. 21. DOKONAJ ANALIZY KONKURENCJI Sprawdzenie własnej pozycji na rynku świadczonych usług, ustalenie wpływów działania w nowych obszarach, kontrola reakcji konkurencji na zachodzące zmiany na rynku. 22. SPORZADŹ RAPORT Z PRAC BADAWCZYCH Opracowanie na podstawie przeprowadzonej analizy rynku i analizy konkurencji raportu zawierającego wyniki przeprowadzonych analiz wyciągnięte z nich wnioski. 23. OBSŁUGA NALEŻNOŚCI Działania które mają na celu opracowanie listy należności firmy, ustalenia ich wysokości oraz znalezienie sposobu na ich likwidację. 24. OBLICZ PODATKI Obejmuje czynności związane z obliczaniem wysokości podatków od osób fizycznych, sprzedanych towarów świadczonych usług. 25. ROZLICZ PODATKI Na podstawie wcześniej dokonanej operacji obliczania podatków, jest to przekazanie środków pieniężnych Urzędowi podatkowemu. 26. OBLICZ OPŁATY Zestawienie wszystkich opłat, które wiążą się z działalności firmy; opłaty za energię, wodę, lokale, wraz z określeniem ich wysokości. 27. ROZLICZ OPŁATY Jest to stały proceder po1egający na uiszczeniu opłat w określonej przez instytucje wysokości i w określonym terminie. 28. PROMOCJA FIRMY Reklamowanie firmy jako rzetelnego wykonawcy PRODUKTÓW o wysokiej trwałości i wysokiej terminowości realizacji usług. 29. REKLAMA FIRMY Reklamowanie firmy, jej wyrobów i towarów poprzez środki masowego przekazu i sponsorowanie. 30. OBSŁUŻ TRANSFER PRODUKTÓW Obejmuje sobą działania od momentu wystawienia ZAMÓWIENIA WŁASNEGO u DOSTAWCY przez firmę poprzez rozliczenie ZAMÓWIENIA WŁASNEGO po ulokowaniu PRODUKTÓW w MAGAZYNIE. 31. POBIERZ PRODUKT OD DOSTAWCY Przyjęcie do MAGAZYNU, osobiście przez PRACOWNIKA firmy PRODUKTÓW dostarczonych przez DOSTAWCĘ na podstawie ZAMÓWIENIA WŁASNEGO. 32. SPRAWDŹ JAKOŚĆ PRODUKTÓW Stosowanie sytemu kontroli jakości PRODUKTÓW, TOWARÓW w momencie zakupu w hurtowni lub u dostawcy prywatnego ewentualne reklamowanie wadliwych PRODUKTÓW. 33. ULOKUJ PRODUKTY W MAGAZYNIE Składowanie w określony sposób dostępu i w określonym miejscu PRODUKTÓW dostarczonych przez DOSTAWCĘ. 34. SPRAWDŹ ISTNIENIE TOWARU W MAGAZYNIE Czynność związana z przyjmowaniem zlecenia obcego, mająca na celu określenie czy usługa może być zrealizowana lub istnieje możliwość sprzedania danego TOWARU nie znajdującego się w OFERCIE, ale wchodzącego w skład ASORTYMENTU. 35. OBSŁUŻ KONTROLĘ MAGAZYNU Zbiór działań pozwalających na ustalenie brakujących PRODUKTÓW w MAGAZYNIE, uaktualnienie Spisu stanu magazynowego występującego w formie DOWODU MAGAZYNOWEGO i dokonaniu alokacji PRODUKTÓW, TOWARÓW. 36. USTAL BRAKUJACE PRODUKTY W MAGAZYNIE Sporządzenie listy PÓŁPRODUKTÓW, PRODUKTÓW przyjmujące po przeanalizowaniu formę zapotrzebowania własnego MAGAZYNU, Co ostatecznie prowadzi do zredagowania ZAMÓWIENIA WŁASNEGO. 37. UAKTUALNIJ SPIS STANU MAGAZYNOWEGO Ustala stan faktyczny dotyczący ilości TOWARÓW, PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW znajdujących się w MAGAZYNIE i porównuje go do danych zawartych w POZYCJACH DOWODU MAGAZYNOWEGO. 38. WYSTAW ZAPOTRZEBOWANIE NA TOWARY Zredagowanie zapotrzebowania na towary wynikające z przeprowadzanej operacji jaką jest: ustalenie braku produktów w MAGAZYNIE, często stającego się podstawą do stworzenia ZAMÓWIENIA WŁASNEGO na TOWARY. 39. PRZEKAŻ PÓŁPRODUKTY DO OTP Proceder polegający na przekazaniu z Obszaru Gospodarki magazynowej PÓŁPRODUKTÓW do Obszaru Techniczno -Produkcyjnego, gdzie w PROCESIE PRODUKCYJNYM zostaną przekształcone w PRODUKT (wyrób). 40. OBSŁUŻ NAPRAWĘ MASZYNY Zbiór działań mających za zadanie utrzymanie zdolności produkcyjnych, w tym przypadku dotyczących naprawy maszyny, w skład których wchodzi: obranie zakładu specjalistycznego i wystawienie zamówienia własnego. Po naprawie do tych czynności należy dodać: sprawdzenie jakości wykonania naprawy, sporządzenie raportu o stanie technicznym i rozliczenie zamówienia własnego. 41. WYBIERZ ZAKŁAD SPECJALISTYCZNY Ustalenie któremu zakładowi specjalistycznemu na podstawie jego kwalifikacji i wysokości opłaty za wykonanie naprawy będzie powierzona naprawa MASZYNY. 42. SPRAWDŹ JAKOŚĆ WYKONANIA. Czynność mająca na celu sprawdzenie w oparciu o ZAMÓWIENIE WŁASNE (zawierające zlecenie) jakość wykonanej naprawy potwierdzić sprawność MASZYNY. 43. ODBIERZ ZLECENIE WYKONANIA Z OZSiU Obejmuje pobranie i przeanalizowanie zlecenia wykonania usługi z Obsługi Zamówień, Sprzedaży i Usług, powstałego ze ZAMÓWIENIA OBCEGO. 44. WYKONAJ ZLECENIE Zadanie to obejmuje w fazie wstępnej odebranie zlecenia wykonania z Obsługi Zamówień, Sprzedaży i Usług, a w fazie zasadniczej przedsięwzięcie kroków zmierzających do realizacji zlecenia. 45. SPORZADŹ RAPORT O STANIE TECHNICZNYM MASZYNY Raport zawierający opis stanu technicznego MASZYN ma na celu określenie stopnia zużycia MASZYNY i jej podzespołów. Określenie stopnia zużycia jest pomocną informacją w rozważaniach nad opłaca1nością jej wykorzystywania w PROCESIE PRODUKCJI ewentualnie czynnikiem przeważającym w podjęciu decyzji o zastąpieniu zużytej MASZYNY – nową 15. Zadania ZADANIE 1 Analiza rynku CEL Wprowadzenie nowych produktów na rynek KATEGORIA Cele polityki sprzedaży PODCEL Zwiększenie sprzedaży produktów przedsiębiorstwa OPIS ZADANIA Przeprowadzenie badań marketingowych które pozwolą firmie na zebranie informacji o potrzebach klientów TERMIN REALIZACJI 31.05.2000 r. KOSZT REALIZACJI 2 000 zł CZAS ZWROTU NAKŁADÓW 10 miesięcy ŚRODKI KADROWE Dział marketingu ŚRODKI SPRZĘTOWE Telefon, faks, sprzęt komputerowy ŚRODKI MATERIAŁOWE Próbki materiałów oraz gotowych wyrobów OGRANICZENIA Brak bazy danych o klientach OPRACOWAŁ Andrzej Jędrasik ZADANIE Reklama CEL Zwiększenie zainteresowania produktami KATEGORIA Cele polityki sprzedaży PODCEL Wzrost sprzedaży OPIS ZADANIA Emisja informacji podkreślających zalety firmy w prasie, ulotki, kalendarze i foldery reklamowe TERMIN REALIZACJI 31.06.2000 r. KOSZT REALIZACJI 5 000 zł CZAS ZWROTU NAKŁADÓW 15 miesięcy ŚRODKI KADROWE Dział marketingu ŚRODKI SPRZĘTOWE Telefon, faks, sprzęt komputerowy, ŚRODKI MATERIAŁOWE Papier, folie, farba drukarska OGRANICZENIA Wysokie koszty. OPRACOWAŁ Łukasz Pudalik ZADANIE Obsługa naprawy maszyny CEL Usunięcie zastoju produkcji KATEGORIA Cele produkcyjne PODCEL Usunięcie usterki OPIS ZADANIA Przekazanie uszkodzonej maszyny do wyspecjalizowanego punktu serwisowego lub usunięcie usterki w zakładzie TERMIN REALIZACJI Natychmiastowo KOSZT REALIZACJI Nie przekraczający wartości zamortyzowanego urządzenia CZAS ZWROTU NAKŁADÓW Bliżej nieokreślony ŚRODKI KADROWE Dział techniczny ŚRODKI SPRZĘTOWE Narzędzia oraz elektronarzędzia , samochód dostawczy. ŚRODKI MATERIAŁOWE Smary, części zamienne OGRANICZENIA Brak własnej ekipy naprawczej OPRACOWAŁ Marcin Przypyszny 16. Modele hierarchii funkcji Poniższe schematy przedstawiają skrócone modele hierarchii funkcji elementarnych poszczególnych komórek firmy. W modelach tych przedstawione są zakresu czynności i odpowiedzialności poszczególnych komórek. 16.1. Model techniczny. czuwanie nad jakością produkcji montaż klisz oprawa produkcji drukarskich poligraficznej zszywanie arkuszy drukarskich okrawanie papieru wykrawanie druku z arkusza drukarskiego okrawanie gazet obsługa maszyny offsetowej 16.2. Model ekonomiczny. kontrola faktur rozliczenia podatkowe ewidencja środków trwałych bieżąca analiza finansowa prowadzenie polityki finansowej firmy nadzór nad finansami firmy 16.3. Model marketingowy. obsługa zamówień prowadzenie działań promocyjnych cenowa polityka przedsiębiorstwa nadzór nad zbytem reklama w wydawanej prasie, kalendarzach, na biletach dostawa materiałów przygotowanie do zakładu zamówień na materiały sprzedaż niezbędne do wystawianie faktur produkcji przygotowanie wysyłki informowanie klienta o wysyłce inwigilacja rynkowa przygotowanie ofert handlowych sporządzanie korzystnych umów handlowych 17. Modele dynamiczne procesów Poniższe modele przedstawiają przykładowe czynności i operacje realizowane przez przedsiębiorstwo na różnych szczeblach zarządzania i produkcji oraz wymianę informacji (dokumentów) między ich dostawcami i odbiorcami. 17.1 Przyjęte oznaczenia i symbole. - funkcja, czynność - przejście w sekwencji funkcji - zdarzenie zewnętrzne - rezultat 17.2 Przykład 1. Wykonanie Wysoki koszt Niski stopień zużycia Wysoki stopień zużycia Wysoki stopień zużycia 17.3 Przykład 2. Notatka 17.4 Przykład 3. 18. System funkcji 18.1 Dział produkcji. - nadzór nad przebiegiem procesów przygotowania produkcji, - kontrola obróbki produktu, - zatwierdzenie jakości produkowanych wyrobów, - zlecanie i podział pracy, - wykonywanie nowych projektów i wzorów, - obsługa zamówień, przyjęcia zamówień na wyroby firmy, sprawdzanie możliwości realizacji i potwierdzanie. 18.2 Dział techniczny. - sprawdzanie możliwości zakładu w zakresie technologicznym, wdrażanie nowości technologicznych - konserwacja, naprawa i kontrola maszyn i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu, - zbieranie danych o innych przedsiębiorstwach działających w branży, - obsługa i wdrażanie nowych systemów operacyjnych wspomagających kierowanie pracą w zakładzie, - komputeryzacja firmy, - zabezpieczania przeciwpożarowe, - obsługa dostawy materiałów, energii, wody do zakładu. 18.3 Dział Marketingu. - zbieranie zamówień obcych – oferty, - przyjmowanie zamówień, - obsługa sprzedaży, - przygotowanie wysyłki, dostawa materiałów do zakładu, - wystawianie faktur, - reklama, - promocja, - sporządzanie umów handlowych, - analiza rynku, - dokumenty sprzedaży, - decyzje wydania. 18.4 Dział ekonomiczny. - cenowa polityka preferencyjna, - kredyty, - dokumenty sprzedaży, - zlecenia, - rozliczenia finansowe, podatki, ubezpieczenia, - świadczenia finansowo – rzeczowe, - zdrowie, - zatrudnienie – prowadzenie polityki zatrudnieniowej. 19. MODEL DANYCH dotyczyć MATERIAŁ dotyczyć dotyczyć dotyczyć wskazywać na dotyczyć wystąpić jako wystąpić jako mieć mieć znajdować się w znajdować się w wykazywać wykazywać występować być związanym z dotyczyć obejmować obejmować dotyczyć 20. PODSUMOWANIE Działalność firmy nie może budzić zastrzeżeń. Firma działa prężnie. Chcielibyśmy w przyszłości rozszerzyć swoje działania na całe województwo, poprzez otworzenie filii. Chcielibyśmy aby firma powiększyła asortyment i stosowała nowoczesne technologie produkcyjne. Na przeszkodzie w osiągnięciu sukcesu może nam stanąć konkurencja i chwiejna gospodarka; tego najbardziej się obawiamy. LITERATURA: 1. Prof. dr hab. K. Waćkowski: „Analiza Strategii Biznesu – Podstawy metodyczne” 2. Prof. dr hab. G. Gruszczyńska – Malec: „Zarządzanie przedsiębiorstwem – Wybrane problemy” 3. Prof. dr hab. M. Nasiłowski: „System Rynkowy“.