Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą: - historycznie najstarsza forma życia społecznego - najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek - jest podstawą istnienia społeczeństwa Rodzina jako grupa społ. – jest to opis jej struktury, która powstała z różnych osobistych więzi i styczności (bezpośredniej). Charakter stosunków jest nieformalny. Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Pokrewieństwo może być rzeczywiste lub zastępcze, zachodzi w linii wstępnej i zstępnej, a występuje w linii prostej i bocznej. Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe obejmujące dwa pokolenia (r. mała) albo trzy pokolenia lub kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w linii bocznej (r. duża). Aspekty struktury rodziny: - psychologiczny (więzi emocjonalne) - społeczny (pozycja, władza wewnętrzna) - kulturowy (wzory zachowań w rodzinie) Rodzina jako instytucja społeczna – system praw, obowiązków i norm, które regulują role członków rodziny oraz funkcje rodziny na rzecz społeczeństwa jako całości. Rodzina jest postrzegana jako: - uznany społecznie typ trwałego obcowania płciowego - jest instytucjonalną formą małżeństwa - zawiera pewien system nomenklatury określającej stosunki pokrewieństwa - jest swoistą jednostką gospodarczą zapewniającą przede wszystkim dzieciom utrzymanie i wychowanie - jest grupą społeczną zamieszkującą na ogół wspólnie