Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Polska

Polska Położenie matematyczne: na półkuli północnej i wschodniej, najdalej wysunięte punkty: -Przylądek Rozewie - 54o50’ N (północ) -Szczyt Opołomek - 49oN (południe) -punkt na Odrze w okolicach Cedyni - 14o07’ E (zachód) -kolano rzeki Buk w okolicach Strzyżowa - 24o08’ E (wschód) Powierzchnia: 312.683 km Rozciągłość południkowa: 54o50’-49o =5o50’ Rozciągłość równikowa: 24o08’-14o07’=10o01’ Różnice czasu (zachód a wschód): 10 4min=40min Czwartorzęd: zlodowacenia: -zlodowacenie Narwi -zlodowacenie Sanu 1 -zlodowacenie Sanu 2 (południowopolskie) -zlodowacenie Odry (środkowopolskie) -zlodowacenie Wisły (północno polskie) Formy krajobrazu polodowcowego: moreny czołowe-wały i wzgórza równoległe do czoła lodowca moreny denne-tereny lekko faliste lub równinne (północ) pola sandrowe-akumulacyjna działalność wód roztopowych (południe od moreny czołowej) rynny polodowcowe-głębokie, długie, wąskie, jeziora. (Gopło) zagłębienia moreny dennej-duże, niegłębokie jeziora. (Mamry) jeziora wytopiskowe (oczka)-owalne, głębokie jeziora zastoiskowe-przed czołem lodowca pradoliny-szeroki doliny o płaskim dnie, tworzone przez topniejącą wodę, największe: Warszawsko-Berlińska, Wrocławsko- Magdeburska. Cechy rzeźby Polski: -nachylenie z południowego wsch. ku północnemu zach. -przewaga nizin (91%) -występowanie na przemian pasów wypukłych i wklęsłych -występowanie rzeźby wysokogórskiej na południu kraju Klimat Polski: umiarkowany, przejściowy między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. Średnia roczna suma opadów wynosi 600mm. Długość okresu wegetacyjnego jest zróżnicowana (najdłużej ok.220 dni). Przewaga wiatrów zach. latem wieją wiatry północno-zach., zimą południowo-wsch. Średnie zachmurzenie wynosi 67%. Wody lądowe: zaliczamy rzeki wraz z dorzeczami, jeziora mokradła, stawy, kanały (najstarszy Augustowski). Asymetria dorzecza Wisły i Odry. Niewielkie części Karpat i Sudetów to zlewiska Morza Północnego i Czarnego. Wody podziemne: -zaskórne - często zanieczyszczana, w zasięgu parowania. -gruntowe - źródło zaopatrzenia w wodę pitną, gospodarczą i przemysłową. -głębinowe - wody artezyjskie występujące w nieckach geologicznych -podziemne - wypływające samoczynnie na pow. tworzą źródła. Główne typy źródeł: szczelinowe, warstwowe, szczelinowo-warstwowe, dolinne, mineralne, cieplice. Morze Bałtyckie: powstało słodkowodne bałtyckie jezioro zaporowe, połączyło się ono z Atlantykiem i powstało zimne morze yoldiowe. Utrata poł. z Atlantykiem i przeobrażenie się morza w słotkow. jezioro ancylusowe. Ponowne poł. z oceanem i pows. morza litorynowego. Rozciąga się południkowo na dł. 1300 km, zajmuje pow. 415,3 tyś. km. Jest to morze płytkie, szelfowe, średnia głębokość 52,3 m, maksymalna 459 m, chłodne od 0 do 18o C, zasolenie 7%o-17%o.Zlewisko Bałtyku ma ok. 1,7mln km2, wpada do niego ok. 250 rzek. Gleby: tundrowe - słabo wykształcone, skąpa roślinność, rozkład powolny, cienka warstwa próchnicy bielicowe - na obszarze lasów szpilkowych, cienka warstwa próchnicy, mała żyzność. brunatne - w lasach mieszanych i liściastych, poziom próchniczy do 40cm, średnio żyzne. czarnoziemy- klimat umiarkowany suchy, dobrze rozwinięty poziom próchniczy do kilkunastu metrów, bardzo żyzne. rędziny- na podłożu bogatym w węglan lub siarczan, wartość użytkowa bywa różna, mady- w dolinach rzek, powstałe z mułów rzecznych, najczęściej urodzajne, bagienne- w zagłębieniach terenu w warunkach przesycenia gruntu wodą, silnie zakwaszone, mało urodzajne