Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka fiskalno-budżetowa w warunkach gospodarki rynkowej
Polityka fiskalno-budżetowa w warunkach gospodarki rynkowej Cele polityki fiskalnej: 1.tworzenie warunków pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych gospodarki 2.tworzenie warunków gromadzenia oszczędności pieniężnych przez optymalizację obciążeń podatkowych 3.ograniczenie amplitudy wahań cyklu koniunkturalnego 4.walka ze skutkami bezrobocia i promowanie procesu tworzenia nowych miejsc pracy 5.korekta nadmiernego zróżnicowania dochodów w społeczeństwie będącego skutkiem bezwzględnie działającego mechanizmu rynkowego 6.łagodzenie negatywnych skutków ubocznych działalności podmiotów rynkowych, które kierują się przede wszystkim motywem zysku. Do realizacji celów polityki fiskalnej mogą służyć: 1.narzędzia podatkowe 2.zas. dla bezrobotnych 3.wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy i z finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych 4.wydatki promujące restrukturyzację gosp. w układzie branżowym i przestrzennym 5.wydatki promujące rozwój dobrej wytwórczości 6.wydatki na roboty publiczne 7.deficyt budżetowy 8.dług publiczny 9.poręczenia i gwarancje państwa dla podmiotów zaciągających pożyczki (kredyty). Rewolucja podatkowa w Polsce- rezygnacja z pewnych podatków i wprowadzenie nowych w Polsce. Ordynacja podatkowa- 1.01.1999- określa kto i na jakich zasadach ustala i pobiera podatki Regulacje zasad: -legalność -praworządność -zasada dochodzenia prawdy -zasada pomocy prawnej Polityka fiskalna w Polsce Udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu=90% Konkluzja: 1.W Polsce udział podatków bezpośrednich 30% jest relatywnie niski podczas gdy udział podatków pośrednich jest wysoki , ma tendencję wzrostową- niekorzystną 2.Koszt poborów jest za wysoki 3.Skala obciążeń 4.Problem podatku katastralnego 5.Problem podatku spekulacyjnego