Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Pole Grawitacyjne
Pole Grawitacyjne 1. Co to jest pole grawitacyjne : Własności przestrzeni wokuł ciał posiadających masy w której na inne masy działają siły grawitacji . 2. Obraz pola grawitacyjnego : a) kształt pola b) linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których działają siły grawitacji . c) prawo powszechnej grawitacji – dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu ich mas a odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości miedź nimi F = G Mm/ R2 d) natężenie pola grawitacyjnego – jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem siły działającej na to ciało. Jednostka d = F/m [ d ] = 1N/kg d = GM/R2 e) potencjał grawitacji – stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w danym punkcie pola grawitacyjnego do masy tego ciała . 3. Siła ciężkości a masa ciała : a) związek między masą a ciężarem cięzarem ciała nazywamy siłę z którą Ziemia przyciąga ciała posiadające masy . M A S A C I E Ż A R Oznaczenie M F Jednostka 1kg 1N Mierzymy waga Siłomierz skalar Wielkość wektor. m = const. F ą const. Położenie Bez względem położen Wraz ze zmianą Co mierzymy Miara ilości substancji Siła z którą przyciąga ciało Ruch jed. przyśpieszony : S = at2/2 V = at Spadek swobodny : h = gt2/2 V = gt t = Ö2h/g 4. Praca , moci ich jednostki a) praca zgodnie z kierunkiem ruchu ciała Mówimy że nad ciałem została wykonana praca jeśli działaniu siły towarzyszy przesónięcie lub odkształcenie . W = F × s b) pod pewnym kątem W = F × s × cosa Mocą urządzenia – nazywamy stosunek pracy do czasu w którym praca została wykonana . P = W/t 1 J/s = 1W P = F × V 4. Energia mechaniczna ciał : Energia mechaniczna – zdolność ciał do wykonania pracy . Energię mechaniczną ciała dzielimy na dwie grupy : a) energia kinetyczna – posiadają ciała będące w ruchu b) energia potencjalna : · Grawitacji – posiadają ja ciała wzniesione na pewną wysokość w z ględem wybranego poziomu zerowego . · Sprężystości – posiadają ją ciała nad którymi wykonano prace przeciwko siłom sprężystości . Ek = mV2/2 Ep = mgŮh Ůh – zmiana wysokości położenia ciała Es = kx2/2 k – współczynnik sprężystości x – wyd. 6. Zasada zachowania energii mechanicznej Całkowita energia kinetyczna izolowanego układu ciał nie zmienia się , może jednak jeden jej rodzaj zamienić się w inny . Przykłady : 1. rzut kamienia pionowo do góry 2. wahanie się wahadła 3. strzelanie z łuku