Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji
Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji Autonomizacja lub heterogonia celów organizacyjnych jest to rozbieżność między celami statutowymi, a faktycznie realizowanymi. Do najważniejszych można zaliczyć ; - realizację celów ubocznych – p-stwo mimo produkcji określonego wyrobu, musi utrzymać wysokie zatrudnienie zgodnie z potrzebą w danym rejonie ( silne bezrobocie ), - zamiana celów na środki, które stają się głównym celem organizacji – dla urzędnika ważniejsza jest realizacja litery prawa niż racjonalne załatwienie sprawy petenta. - Niejasne sformulowanie celów założonych –odmienne interpretacje celów, - Różnice statusu uczestników organizacji –cele mogą być różnie postrzegane przez uczestników. - Interesy uczestników organizacji – np. kierowcy będą mieli inny interes zakładowy niż inna grupa organizacyjna np. portierzy, Wszystkie te punkty powodują rozbieżności między celami.