Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Plan badań marketingowych mających na celu określenie poglądów i opinii konsumentów płynu do mycia naczyń „Ludwik”

Plan badań marketingowych mających na celu określenie poglądów i opinii konsumentów płynu do mycia naczyń „Ludwik” Celem tej pracy jest stworzenie planu badawczego mającego odpowiedzieć na pytania jakimi przesłankami kierują się klienci przy wyborze płynu do zmywania naczyń, jakie są ich oczekiwania i w jakim kierunku należy poszukiwać dróg rozwoju produktu. Aby jednak taki plan mógł powstać potrzebne są podstawy teoretyczne. Dlatego też praca ta składa się z dwu części. Pierwsza z nich, teoretyczna, wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu badań marketingowych, w części drugiej natomiast staram się rozwiązać postawiony problem w oparciu o wcześniejsze informacje. CZĘŚĆ PIERWSZA – TEORETYCZNA – wybór rodzaju badania Umiejętność przewidywania zmian, określania ich intensywności i kierunków, pozwala na dostosowanie strategii marketingowej do wymagań rynku. Badania marketingowe są najlepszym sposobem pozyskiwania informacji z rynku m.in. o preferencjach i potrzebach nabywców, działaniu konkurencji, reakcjach rynku na zmiany w atrybutach produktów. Badania marketingowe pozwalają na ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji rynkowych. Zakres badań marketingowych, jest bardzo szeroki i może dotyczyć m.in. takich obszarów jak: • badanie aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców • badanie postaw, opinii, postępowania i motywów zakupu nabywców • badanie popytu • analizy konkurencji • analizy segmentów rynku • oceny dostępności produktów w sieci sprzedaży i skuteczności działania pośredników handlowych • oceny konkurencyjności cenowej produktów na rynku • oceny wizerunku firmy na rynku • określenie poziomu ceny akceptowanej przez rynek • badania akceptacji produktów (testy opakowania, nazwy) • testy reklamy • trendy w branży (tzw. serwisy branżowe przygotowywane na bazie danych wtórnych) • badanie skuteczności oddziaływania instrumentów marketingowych (reklamy, działań promocyjnych, efektów wprowadzenia nowego produktu na rynek, zmiany ceny, nowego miejsca sprzedaży itp.) Badania stanowią więc integralną część systemu informacji marketingowej w firmie co oznacza, że powinny być one dobrze zorganizowane i zaplanowane, a do ich przeprowadzania powinno wykorzystywać się naukowe metody gromadzenia, analizowania i interpretacji danych. Badania często określane są jako proces i jako taki można je podzielić na dwie fazy. Pierwszą z nich jest faza przygotowania badania. Na tym etapie należy przede wszystkim skoncentrować się na jasnym i precyzyjnym określeniu problemu, wyborze źródeł danych określeniu metody badawczej oraz wykorzystywanych narzędzi. Następnie należy określić dobór próby, oraz sposoby dotarcia do respondentów Faza druga- realizacji badania polega na zbieraniu danych, ich analizie i w końcowym etapie prezentacji i ocenie uzyskanych wyników. Wybór metody badawczej w zależności od typu źródeł danych oraz rodzaju i formy pomiaru przedstawia poniższa tabela Rodzaje źródeł Rodzaje pomiarów Formy pomiarów Wybrane metody pomiarowe Źródła wtórne Pomiary wtórne Zbieranie danych wewnętrznych Wybór, kolekcjonowanie, studiowanie różnych źródeł wtórnych wewnątrz firmy Zbieranie danych zewnętrznych Wyszukiwanie, kompilacja, kopiowanie, notowanie, kupno gotowych zbiorów danych Źródła pierwotne Pomiary pierwotne Pierwotne sondaże pośrednie Ankiety Ankieta pocztowa, prasowa, audytoryjna, ogólna, bezpośrednia Inne sondaże pośrednie Metoda delficka, wywiad telefoniczny, inne metody sondaży pośrednich Pierwotne sondaże bezpośrednie Wywiady Wywiad osobisty, grupowy, metody projekcyjne Inne sondaże bezpośrednie Pomiary fizjologiczne, panele, degustacje, oceny próbek Eksperymenty Laboratoryjne Test audytoryjny, tachistoskopowy, symulowany test rynkowy Terenowe Testy rynkowe Symulacje Wyróżnić można dwa podstawowe typy badań. Pierwsze eksploracyjne (jakościowe) prowadzone w celu rozpoznania i zdefiniowania sytuacji na rynku (np. czy ktokolwiek na rynku jest zainteresowany nabyciem naszego nowego produktu) Stosowane wówczas gdy niewiele wiemy o problemie, ich cechami charakterystycznymi są nieustrukturalizowanie i elastyczność. Głównym celem ich prowadzenia jest sformułowanie problemu bardziej wąsko pogłębienie jego znajomości, szczegółowe określenie podstawowych celów przyszłego badania, identyfikacja alternatywnych sposobów działania, rozwijanie hipotez i izolacja kluczowych zmiennych i stosunków dla przyszłego badania. Drugą kategorię stanowią badania rozstrzygające (ilościowe), które z kolei dzielą się na: przyczynowe – określające powód lub zależności przyczynowo skutkowe (eksperymentalne) prowadzone są w celu identyfikacji przyczyn wywołujących określone zjawiska na rynku (np. testowanie różnych wariantów opakowania) Pozwalają one na kontrolowaną manipulację zmienną niezależną. Ich celem z kolei jest zrozumienie co jest przyczyną a co skutkiem oraz ustalenie między nimi związku oraz opisowe – prowadzone w celu scharakteryzowania m.in. populacji konsumentów, możliwych do zdefiniowania segmentów konsumentów grupy docelowej, zebrania informacji dotyczących wielkości sprzedaży czy określenia udziału w rynku. Badania te opisują (najczęściej w liczbach) jaka jest rzeczywistość, po której porusza firma bardzo często są poprzedzone badaniami eksploracyjnymi. Badania te są ustrukturalizowane i zaplanowane. Często ich zadaniem jest potwierdzenie lub zaprzeczenia stawianym przez nas hipotezom. Głowy cel to opisanie charakterystyk istotnych grup, ocena percepcji właściwości produktu oraz ocena siły relacji między zmiennymi. Rodzaje badań ilościowych Rodzaj Rodzaj informacji Nazwa badania Analiza źródeł wtórnych Analiza danych dostępnych na rynku Desk Research Badanie konsumentów Świadomość produktów różnych marek Usage and Attitudes Konsumpcja, opinie na temat produktów U&A Segmentacja Panel Pozycjonowanie Tracking Potencjał rynku Badanie produktu Akceptacja produktu (produkt, nazwa, opakowanie, cena) Test Produktu Udział w rynku Retail Audit Badanie reklamy Rozumienie i akceptacja reklamy Test Reklamy Intencja zakupu pod wpływem reklamy Badanie dystrybucji Hurtownie Store Check Obecność produktu w sklepach – wybór metod zbierania danych Najczęściej stosowaną metodą do gromadzenia informacji w badaniach marketingowych jest ankieta. Jest to zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą których otrzymujemy informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z respondentami odpowiadającymi pisemnie na pytania. Rozróżnia się następujące typy ankiety: • pocztową (rozsyłaną) -wysyłka i zwrot pocztą, • radiowo telewizyjną –ogłaszaną w masmediach, zwrot pocztą, • opakowaniową -dołączana do sprzedawanych towarów, zwrot pocztą, • audytoryjną -rozdawana przy różnych okazjach (np. w trakcie pokazu, degustacji) i zbierana osobiście lub przesyłana pocztą. • ogólną Narzędziem pomiaru w tej metodzie jest zawsze odpowiednio skonstruowany kwestionariusz ankietowy. Do celów moje pracy skupię się tu gównie na ankiecie pocztowej. Ankieta to jak sama nazwa wskazuje wysyłana jest do respondenta drogą pocztową. Niestety ten typ badania obarczony jest dużą bezwładnością. Średni stopień zwrotów wynosi 30% wyjątek stanowią badania połączone z wysyłaniem próbek gdzie stopień zwrotu jest wyższy np. 70-80%. By móc przeprowadzić sensowną analizę statystyczną należy to brać pod uwagę i liczyć się z koniecznością wysłania znacznie większej ilości ankiet niż zakładana wielkość próby reprezentatywnej. Pojawia się tu również problem reprezentatywności. W jakim stopniu osoby, które odpowiedzą są reprezentatywne w stosunku do tych do których wysłaliśmy ankietę, lub dla całej populacji. Aby ograniczyć ten niekorzystny efekt często stosowane są różnego rodzaju „zachęty” w postaci: – nagradzania za udział w ankiecie – obietnic wysyłki prezentu do osób. które prawidłowo wypełniły ankietę i ją odesłały w odpowiednim terminie – kwoty pieniężnych przysyłane za zwrot wypełnionej ankiety lub – pieniędzy przysyłane wraz z ankietą. Powszechną praktyką jest również wysyłanie z wyprzedzeniem listu, informującego respondenta, że zostanie przysłana do niego ankieta (przygotowanie respondentów do tego, że weźmie udział w badaniu). Po określonym czasie przychodzi właściwa ankieta wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem (respondent nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odesłaniem ankiety). W przypadku gdy brak jest zwrotu wysyła się drugi list z prośbą o wypełnienie kwestionariusza i kopertą ze znaczkiem (przypominanie) raczej sporadycznie przypomina się trzeci raz. Innym sposobem przeprowadzania badań z wykorzystaniem narzędzia jakim jest ankieta jest wywiad telefoniczny. Ta forma pomiaru polega na odpowiedzi pisemnej udzielonej na podyktowanym telefonicznie kwestionariuszu. Ankieta telefoniczna łączy więc niektóre wadą tej ankiety jest ograniczona objętość kwestionariusza, który nie jest wydrukowany. Istnieją również ankieta radiowe i telewizyjne. Pomiary te polegają na ogłoszeniu w radiu lub telewizji tekstu kwestionariusza, i uzyskaniu pisemnych odpowiedzi przesyłanych pocztą. Są to pomiary całkowicie anonimowe. Ankieta radiowa, telewizyjna ma podobną wadę jak ankieta telefoniczna: kwestionariusz nie może być oryginalnie wydrukowany oraz nie może być zbyt obszerny. Wady tej pozbawiona jest ankieta komputerowa polegająca na prezentowaniu respondentom pytań na ekranie terminalu lub monitora i uzyskaniu odpowiedzi przez internet. Pomiar w formie ankiety opakowaniowej polega na dołączaniu kwestionariusza do towaru, np. może być wydrukowany na karcie gwarancyjnej lub rejestracyjnej. Jest to forma pomiaru dogodna w badaniu rynków zagranicznych. Jej wadą jest również ograniczona objętość i układ kwestionariusza, z kolei zaletą względnie duży procent odpowiedzi, zwłaszcza gdy producent obiecuje niewielki upominek. Kolejnym typem jest ankieta audytoryjna wykorzystywana na konferencjach, sympozjach, zjazdach, wykładach i innych zgromadzeniach, na których nie można -z różnych powodów -przeprowadzić wywiadów osobistych. Zaletą ankiety audytoryjnej jest możliwość kontroli pomiaru, dzięki czemu zapewnia się bardzo duży procent odpowiedzi przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości. Ostatnim typem jest ankieta ogólna. Pomiar ten polega na rozmieszczeniu kwestionariuszy w miejscach ogólnie dostępnych, skąd, osoby mogą instrument ten pobrać, udzielić pisemnych; odpowiedzi i przesłać pod wskazanym adresem lub częściej złożyć we wskazanym miejscu. (są targi i wystawy międzynarodowe, hotele międzynarodowe, sklepy wolnocłowe, inne punkty sprzedaży, muzea, teatry , kina. ) Ankieta ogólna nadaje się szczególnie do badań marketingowych ciągłych. Kolejnym narzędziem badawczym które będę chciał wykorzystać w naszym badaniu jest panel. To stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań. powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym zakresie przedmiotowym (programie badań). Panel to również forma badań ciągłych oparta na stałej próbie, tj .grupie konsumentów, gospodarstw domowych, hurtowników, punktów sprzedaży detalicznej, producentów, która jest poddawana pomiarom najczęściej metodą ankietową. Metoda panelowa jest najczęściej wykorzystywana do analizy zmian w czasie takich' zjawisk i procesów, jak: zakupy i użytkowanie poszczególnych produktów, plany zakupu, postawy wobec działań marketingowych firm, zachowanie konsumentów wobec nowych produktów itp. – określenie próby reprezentatywnej Nie możliwe jest przeprowadzenie badania na całej populacji, koniecznym więc staje się określenie grupy reprezentatywnej. Wyniki uzyskane w ten sposób możemy odnieść do całej interesującej nas populacji zakładając oczywiście pewien margines błędu. Proces doboru próby składa się z kilku etapów takich jak: – określenie jednostki próby czyli ustalenie podstawowej jednostki próby poddanej pomiarowi. Mogą to być jednostki próby proste – jednostki naturalne –, lub jednostki próby złożone będące wielokrotnością jednostek prostych (np. gospodarstwa domowe czy grupy produktów). Wraz ze złożonością jednostki próby maleje dokładność wyników pomiaru, lecz również maleją koszty przeprowadzenia badania. – określenie wykazu populacji badanej, czyli sporządzenie listy jednostek badanej populacji, za której wybrana będzie próba. Mogą to być np. książki telefoniczne, spis ludności, kartoteki itp. Następnie należy określić sposób doboru próby. Wyróżniamy dwie główne metody dobór losowy w którym decyduje przypadek, a) forma podstawowa tzw. nieograniczony prosty dobór losowy: - losowanie bezpośrednie - dobór za pomocą tablic liczb losowych - dobór systematyczny b) formy specjalne - dobór warstwowy - dobór wielostopniowy - dobór zespołowy - dobór wielofazowy - formy kombinowane oraz metodę doboru nielosowego, w którym decyduje subiektywna decyzja badacza a) dobór jednostek typowych b) dobór kwotowy (proporcjonalny.) c) metoda eliminacji Na potrzeby naszego badania przedstawię zarys teoretyczny metod doboru jednostek próby, które wydają się najodpowiedniejsze do rozwiązania stojącego przed nami problemu. Pierwszą z nich jest metoda doboru jednostek typowych. Ma ona zastosowanie w doborze jednostek prostych lub złożonych, typowych uważanych za przeciętne. Przykładem są przeciętne gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach i wielkości rodziny, uliczni przechodnie w powszedni dzień, grupy przyjaciół i zrzeszenia. Metoda ta jest często stosowana we wstępnych etapach badań, gdzie wymagana jest szybkość i małe koszty, np. do pomiaru pilotowego, sprawdzenia kwestionariusza. Drugą szeroko stosowaną w badaniach marketingowych metodą jest dobór próby oparty na kryterium kwotowym. Metoda ta opiera się na założeniu, że próba jest reprezentatywna dla wszystkich elementów badanej populacji. Struktura próby ze względu na istotne cechy jest taka sama, jak struktura badanej zbiorowości. Próbę tę dobiera się w następujący sposób. Badaną populację dzieli się na grupy (warstwy) według takich cech- kryteriów, jak: wiek, płeć, wielkość rodziny, dochód, rodzaj grupy społecznej lub działalności. Każdą wyodrębnioną warstwę należy operacyjnie zdefiniować. Dobór próby wymaga więc dokładnej znajomości struktury badanej populacji ze względu na pożądane cechy. Inną metodą doboru próby losowej jest próba warstwowa (stratified). Populację dzieli się na warstwy i losuje się osoby oddzielnie dla każdej warstwy. Taką warstwą mogą być np. różne grupy wiekowe tzn. nie chcemy mieć próby, która nam odzwierciedla proporcje osób w różnym wieku w całej populacji. Tworzymy kilka warstw np. osoby w wieku 15-30 lat to warstwa 1, 30-50 lat to warstwa 2, powyżej 50 lat to warstwa 3. Korzystając np. z PESELu, losuje się badanych dla wyodrębnionych warstw po 300-400 osób dla każdej warstwy -w ten sposób otrzymujemy równoliczne trzy grupy wiekowe. Próby warstwowe często stosuje się przy podziale geograficznym gdy np. chcemy mieć z każdego regionu Polski taką samą ilość wywiadów (warstwę stanowi dany region Polski np. północ, południe, wschód, zachód i centrum), podstawą wyznaczenia warstwy będzie liczba województw albo województwa, które składają się na dany region. CZĘŚĆ DRUGA – PROBLEMOWA Problem postawiony w zadaniu koncentrował się na przygotowaniu planu badawczego mającego dać odpowiedź na pytania dotyczące preferencji oczekiwań klientów w stosunku do dostępnych na rynku płynów do mycia naczyń w szczególności płynu „Ludwik”. Do analizy przyjąłem następujące hipotezy: – Określenie problemu badawczego i hipotez 1. Co jest decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń? • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń jest jego cena. • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń jest jego reklama. • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń jest jego wydajność. • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń jest jego uniwersalność. • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego płynu do mycia naczyń jest jego renoma. 2. Na jakie cechy dotyczące płynu do mycia naczyń nabywcy nie zwracają uwagi? • Przy podejmowaniu decyzji zakupu klienci nie zwracają uwagi na kształt i formę opakowania. 3. Co decyduje o dokonaniu zakupu płynu do mycia naczyń w konkretnej placówce handlowej? • Różnorodność oferowanego asortymentu jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu płynu. • Cena jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu płynu. • Odległość od miejsca zamieszkania jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu płynu. 4. Jakie są istotne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu zakupu płynu do mycia naczyń? • Cena • Wydajność • Uniwersalność • Opakowanie 5. Jakich cech oczekuje klient od idealnego płynu do mycia naczyń? • Idealny płyn powinien być skuteczny, tani, wydajny, być przyjazny dla skóry oraz być estetyczny w wyglądzie. 6. Jakie są najczęstsze powody wyboru płynu do mycia naczyń „Ludwik”? • Najczęstszą przyczyną wyboru płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest jego niska cena. • Najczęstszą przyczyną wyboru płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest jego wysoka skuteczność. • Najczęstszą przyczyną wyboru płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest jego duża wydajność. • Najczęstszą przyczyną wyboru płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest jego przyjemny zapach. Przyjąłem również, że na wynik analizy, poparcia lub obalenia poszczególnych hipotez wpływ będą miały poniższe zmienne: ad. I • cena, • wydajność, • renoma, • reklama, ad. II • forma opakowania, ad. III • duży wybór towaru, • odległość, • cena, ad. IV • cena, • jakość wykonania opakowania, • wydajność, • uniwersalność, ad. V • skuteczność, • cena, • wydajność, • szkodliwość, • estetyka wyglądu, ad. VI • cena, • efektywność, • zapach. – Wybór metody badawczej Ze względu na przyjęte hipotezy interesować będą mnie przede wszystkim trzy obszary badań marketingowych. Obszar NABYWCÓW czyli dane dotyczące aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców, ich postępowania, opinii, motywów zakupu a także popytu i segmentacji rynku. Ta grupa badań pozwali mi w szczególności znaleźć odpowiedzi na pytania: • kim są klienci firmy - czy tworzą jednorodne grupy, na które można oddziaływać za pomocą instrumentów marketingowych? • jakie są ich zwyczaje nabywcze - gdzie kupują, jakie ilości, jakie marki preferują, czym się kierują przy wyborze produktu? • na jakie instrumenty marketingowe reagują? • jaką mają opinię, wiedzę, wymagania, preferencje co do oferty sprzedażowej? Drugim obszarem jest PRODUKT. Badania te służą do podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania i strategii produktów. W szczególności odpowiadają m.in. na następujące pytania: • czego oczekuje nabywca od produktu? • jakie zmiany w produkcie są pożądane? • jaki nowy produkt jest oczekiwany? • czy rynek zaakceptuje nowy produkt? • jak produkt jest postrzegany przez nabywców? • jaką powinien posiadać nazwę, jaki kształt, smak, wygląd, kolor itp. • czy opakowanie wyróżnia się na tle opakowań konkurencji? • jak dane opakowanie postrzegane jest na rynku, jakie idee i skojarzenia są wywoływane przez opakowanie? • jakiego asortymentu oczekują klienci? Kolejną grupą jest WIZERUNEK przede wszystkim określającą pozycję, jaką przedsiębiorstwo ma na rynku lub jaką chce na nim zająć w świadomości swoich klientów. W obszarach tych najczęściej stosowanymi metodami badawczymi są: badania ankietowe, wywiady, testy, eksperymenty, obserwacje. W tej grupie badań szeroko wykorzystuje się również badania typu panel czyli zogniskowane wywiady grupowe. Badania te realizowane są wśród starannie dobranej, małej grupy respondentów, prowadzone przez wysoko kwalifikowanego specjalistę, zdolnego do pozyskania opinii biorących udział w badaniu osób. Zdecydowałem się wykorzystać dwa rodzaje badań. Pierwszy z nich badanie ankietowe (ankieta pocztowa) skierowana do klienta ostatecznego, czyli gospodarstw domowych, a w szczególności do decydentów zakupowych czyli kobiet w wieku 25+. Badanie to pozwoli mi zapoznać się z oczekiwaniami i warunkami determinującymi zakup określonych produktów. Drugi typ badania – panel telefoniczny polegający na okresowym telefonicznym kontakcie z osobami zajmującymi się handlem artykułami chemii gospodarczej a więc właścicieli małych sklepików, sprzedawców, czy wreszcie kupców działów chemii gospodarczej w sieciach. Da mi to możliwość systematycznego badania zachowań klientów zmian struktury sprzedażowej oraz nowych kanałów dystrybucji możliwe będzie również pośrednie kontrolowanie posunięć konkurentów. – Metody doboru próby Jako najodpowiedniejszą metodę do badań ankietowych przyjąłem próbę warstwową. Populacja zostanie podzielona zarówno pod względem geograficznym na północ, południe, wschód, zachód i centrum oraz na przedziały wiekowe 10-letnie począwszy od 25-35 lat, a skończywszy na powyżej 50-ciu lat. Da mi to możliwość wyboru reprezentatywnej grupy celowej. Wielkość próby ze względu na przyjęty sposób badania ustaliłem na 3000 gospodarstw domowych. Z tej samej metody skorzystam również przy wyborze respondentów do panelu telefonicznego z tą różnicą, że podział na warstwy zdeterminowany będzie wielkości i typem punktu handlowego. Wielkość próby nie powinna przekraczać 30 osób. – Kwestionariusz ankietowy Ankieta Celem niniejszej ankiety jest określenie preferencji osób dokonujących zakupu płynu do mycia naczyń. Wyniki tej ankiety mają nam dopomóc w dostosowaniu oferty proponowanej przez naszą firmę do państwa oczekiwań. Prosimy o poprawne wypełnianie ankiety. Odpowiedzi na wszelkie pytania zawarte w tej ankiecie będą wykorzystane tylko do pracy badawczej. Proszę napisać krzyżyk w wolnym miejscu. 1. Jak często zakupuje Pani/Pan płyn do mycia naczyń? • ___ jeden raz w miesiącu, • ___ dwa razy w miesiącu, • ___ jeden raz na dwa miesiące, • ___ rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2. Czy przy poszukiwaniu płynu do mycia naczyń zwraca Pani/Pan uwagę na uniwersalność w stosowaniu? • ___ zdecydowanie tak, • ___ raczej tak, • ___ nie, • ___ zdecydowanie nie. 3. Na jakie cechy zwraca Pani/Pan uwagę przy zakupie płynu do mycia naczyń? Proszę uporządkować poniższe cechy od najważniejszej do najmniej ważnej (oznaczając je odpowiednio cyframi od 1 do 6). • ___ cena, • ___ estetyka opakowania, • ___ zapach, • ___ konsystencja, • ___ kolor, • ___ wielkość opakowania. 4. Jakie pojemność płynu do mycia naczyń kupuje Pani/Pan najczęściej? ___ 0,5l, ___ 1l, ___ 2l, ___ 5l. 5. Czy korzysta Pani/Pan z zmywarki do mycia naczyń? • ___ tak, • ___ nie. Jeśli odpowiedziała Pani TAK proszę przejść do pytania 7. W przeciwnym przypadku proszę odpowiedzieć na pytanie 6, a następnie przejść do pytania 8. 6. Czy planuje Pani/Pan zakupić zmywarkę do mycia naczyń? • ___ tak, • ___ nie. 7. Czy stosuje Pani/Pan specjalne środki myjące przeznaczone do zmywarek? • ___ tak (jakie?).................................................................... • ___ nie. 8. Gdzie najczęściej dokonuje Pani/Pan zakupu płynu do mycia naczyń? • ___ w hipermarkecie, • ___ w sklepie wielobranżowym, • ___ w sklepie z artykułami chemii gospodarczej, • ___ w kiosku, • ___ inne (jakie?) ..................................................................................................................... 9. Jakie czynniki bierze Pani/Pan pod uwagę przy wyborze konkretnego płynu do mycia naczyń? • ___ renoma firmy, • ___ dostęp w najbliższych punktach sprzedaży, • ___ reklama, • ___ wielkość opakowania, • ___ czymś innym (czym?) .................................................................................................................. 10. Czy na Pani/Pana wybór płynu do mycia naczyń mają wpływ akcje reklamowe? • ___ tak, • ___ raczej tak, • ___ nie, • ___ raczej nie. 11. Jakimi cechami Pani/Pana zdaniem powinien charakteryzować się idealny płyn do mycia naczyń? Proszę poniższe cechy uszeregować od najważniejszej do najmniej ważnej (oznaczając je odpowiednio cyframi od 1 do 7). • ___ wysoka jakość, • ___ estetyczne opakowanie, • ___ duża skuteczność, • ___ wysoka wydajność, • ___ przyjemny zapach, • ___ delikatny dla skóry rąk, • ___ tani. 12. Jaką kwotę jest Pani/Pan w stanie przeznaczyć na zakup płynu do mycia naczyń? • ___ 2 - 4 zł, • ___ 4 – 6 zł, • ___ 6 - 8 zł. 13. Czy uważasz, że cena, przy zakupie płynu do mycia naczyń, jest: • ___ najważniejsza, • ___ bardzo ważna, • ___ ważna, • ___ mało ważna, • ___ najmniej ważna. 14. Czy uważasz, że skuteczność płynu do mycia naczyń jest: • ___ najważniejsza, • ___ bardzo ważna, • ___ ważna, • ___ mało ważna, • ___ najmniej ważna. 15. Czy uważasz, że uniwersalność płynu do mycia naczyń jest: • ___ najważniejsza, • ___ bardzo ważna, • ___ ważna, • ___ mało ważna, • ___ najmniej ważna. 16. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi opiniami? Proszę wstawić krzyżyk we właściwej kratce. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Cena płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest zbyt wysoka Cena płynu do mycia naczyń „Ludwik” jest zbyt wysoka w stosunku do jego jakości Najważniejszą przesłanką przy zakupie płynu do mycia naczyń jest renoma producenta Najważniejsza przy zakupie płynu do mycia naczyń jest cena Najważniejsza przy zakupie płynu do mycia naczyń jest jego skuteczność Najważniejsza przy zakupie płynu do mycia naczyń jest jego wydajność 17. Jaki typ opakowań Pani/Pan preferuje? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź: • ___ jednorazowego użytku, • ___ wielokrotnego użytku, • ___ z rączką, • ___ z łatwym zamknięciem, • ___ z dozownikiem, • ___ przezroczyste. 18. Ile w przybliżeniu wynoszą miesięczne dochody w Pani/Pan rodzinie na osobę? • ___ do 400 zł, • ___ 401 - 700 zł, • ___ 701 - 1000 zł, • ___ 1001 - 1300 zł, • ___ 1301 - 1600 zł, • ___ powyżej 1600 zł. 19. Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana reklama płynu do mycia naczyń? • ___ bardzo duże, • ___ duże, • ___ średnie, • ___ małe, • ___ bardzo małe. 20. Jak w Pani/Pana opinii ma się płyn do mycia naczyń „Ludwik” do innych płynów? Jest tańszy: zdecydowanie się zgadzam ___ ___ zdecydowanie się nie zgadzam, Jest wydajniejszy: zdecydowanie się zgadzam ___ ___ zdecydowanie się nie zgadzam, Jest skuteczniejszy: zdecydowanie się zgadzam ___ ___ zdecydowanie się nie zgadzam, Jest bardziej uniwersalny: zdecydowanie się zgadzam ___ ___ zdecydowanie się nie zgadzam. 21. Jakie znaczenie przy zakupie płynu do mycia naczyń, Pani/Pana zdaniem, estetyka opakowania? • ___ bardzo duże, • ___ duże, • ___ średnie, • ___ małe, • ___ bardzo małe. 22. Czy używa Pani/Pan jeden określony rodzaj płynu do mycia naczyń? • ___ tak, • ___ raczej tak, • ___ nie, • ___ raczej nie. 23. W jaki sposób ocenia Pani/Pan płyn do mycia naczyń według nasilenia następujących cech. Proszę w odpowiednie miejsce wstawić krzyżyk. uniwersalny ___ ___ nie uniwersalny, wydajny ___ ___ nie wydajny, skuteczny ___ ___ nie skuteczny, tani ___ ___ drogi. Dane o respondencie: Płeć: • ___ kobieta, • ___ mężczyzna. Stan cywilny: • ___wolny, • ___ zamężna / żonaty. Dzieci: • ___ nie mam, • ___ małe, • ___ w wieku szkolnym, • ___ dorosłe w domu, • ___ dorosłe mieszkające osobno. Wiek: • ___ do 25 lat, • ___ 26 - 35 lat, • ___ 36 - 45 lat, • ___ 46 - 55 lat, • ___ powyżej 55 lat. Wykształcenie: • ___ podstawowe, • ___ zawodowe, • ___ średnie, • ___ wyższe. Miejsce zamieszkania: • ___ wieś, • ___ miasteczko, • ___ miasto, • ___ duże miasto. Miejsce zamieszkania: • ___ dom jednorodzinny, • ___ dom wielorodzinny, • ___ kamienica, • ___ blok.