Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
ODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI Przygotowanie i przetworzenie informacji o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej p., stanowiących podstawę podejmowania decyzji to cel analizy finansowej. o wynikach a.f. decydują materiały źródłowe. Można je podzielić na grupy: Materiały wewnętrzne, zawierające dane o p. Dane o p. mogą mieć charakter: ewidencyjny dane te wynikają z prowadzonej w p. ewidencji (księgowość, kalkulacja, sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, poprzednie analizy ekonomiczne, plany, dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna), pozaewidencyjny Zalicza się do nich: protokoły z zebrań w p., sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, protokoły pokontrolne. Podstawowym źródłem informacji są : BILANSE, RCHUNKI ZYSKÓW I STRAT, RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Sporządzane w formie standardowej, uregulowanej przepisami prawnymi (wyjątek –cash flow). B. i RZS umożliwiają statyczną i dynamiczną ocenę stanu i wyników finansowych p. Na ich podstawie sporządzany jest CF. Daje on obraz przepływu środków pieniężnych w p. oraz kierunkach ich zagospodarowania. Poza sprawozdaniami przygotowanymi wg wzorów, podmioty publikują w prospektach emisyjnych B. i RZS w formie uproszczonej. Zawierają one dane za okres 3 lat, co ułatwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej partnerów współpracujących z podmiotem. Istotne znaczenie mają NOTY UZUPEŁNIAJĄCE dotyczące kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rach. zis. Wyjaśniają bliżej ich treść za pomocą liczb i opisowo. Noty do B. mogą dotyczyć: środków trwałych , ich struktury, stopnia umorzenia, przyrostu, likwidacji w okresie sprawozdawczym, wartości księgowej, zapasów i ich struktury w układzie rzeczowym i czasowym, należności u ważniejszych dłużników, wielkości należności przeterminowanych, zobowiązań długoterminowych, struktury zadłużenia, struktury czasowej zobowiązań, średniej wielkości oprocentowania, zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji finansowych, dostawców. W notach do RZS zawarte są informacje o: sprzedaży, z uwzględnieniem rynków i rodzajów produktów, kosztach w układzie rodzajowym, kosztach osobowych, zysku i jego strukturze. Dodatkowe źródło danych do analiz stanowią RAPORT AUDYTORÓW będące orzeczeniami biegłych księgowych. Materiały zewnętrzne, informujące o otoczeniu p. Dane dotyczące najważniejszych konkurentów, branż, regionów. Umożliwiają porównywanie pozycji finansowej danego p. z otoczeniem. Informacje te są publikowane przez same podmioty lub wyspecjalizowane firmy.