Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE
MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w działalności. Podmiot zadłużony w krótkim horyzoncie czasu, może mieć trudności z pokryciem bieżących zobowiązań , jeżeli większość jego środków jest „zamrożona” w m.tr.. Finansowanie m.tr. z bieżących długów łączy się z ryzykiem (najsłuszniejsza strategia polega na finansowaniu aktywów ze zobowiązań o podobnych terminach płatności). WMT są następujące: 1) obrotowość majątku trwałego przychody ze sprzedaży ------------------------------------- , majątek trwały Wsk. informujący o zdolności spółki do wykorzystania swych środków służących wytwarzaniu przychodu. Niepożądane jest nadmierna inwestowanie w majątek trwały w relacji do wartości produkcji (w wielu przypadkach bezpieczniejszą staje się sprzedaż nieefektywnych składników). 2) rentowność majątku trwałego dochód netto ------------------------------------ , majątek trwały W sytuacji zadawalającej rentowności m.tr. można zwiększać zdolności produkcyjne inwestując w wyposażenie. 3) pokrycie długu krótkoterminowego majątkiem trwałym majątek trwały ----------------------------------------------- , zadłużenie krótkoterminowe 4) stosunek majątku trwałego do kapitału własnego majątek trwały ------------------------------------- , kapitał własny Wzrost wskaźnika oznaczać może uruchomienie nieczynnych środków trwałych, następstwem czego jest wzrost kosztów ( obciążenia podatkowe, ubezpieczenia, utrzymanie i magazynowanie, podwyższenie progu rentowności). 5) udział kapitału stałego w finansowaniu majątku trwałego zadłużenie długoterminowe + kapitał własny -------------------------------------------------------------- . majątek trwały Wsk. powyższy odzwierciedla granicę, do której m.tr. jest finansowany przez zobowiązania długoterminowe zarówno wierzycieli, jak i inwestorów. B. POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MAJĄTKIEM TRWAŁYM WP. to relacja między wartością nieruchomości, urządzeń i wyposażenia a długiem długookresowym. Wyrażony jest za pomocą formuły: majątek trwały ----------------------------------------- . zobowiązania długoterminowe Niższy wsk. wiąże się z trudnościami, na jakie może napotkać pg. ubiegając się o pożyczkę na długi okres. Dodatkowo stopa procentowa od udzielonego kredytu może być wyższa niż dla innych podmiotów.