Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

KREDYT GOTÓWKOWY
KREDYT GOTÓWKOWY I Wstęp 1.1. Definicja i rodzaje banków. Banki to przedsiębiorstwa, których przedmiotem działania są operacje pieniężne o charakterze biernym czynnym lub usługowym; do najważniejszych operacji biernych polegających na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań należą: przyjmowanie od klientów wkładów, emisja biletów bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał własny stanowią podstawę operacji czynnych, polegających na udzielaniu kredytów; do operacji usługowych zalicza się czynności wykonywane przez banki na rachunek i zlecenie ich klientów. Dochodami własnymi banków są wpływy z odsetek udzielanych przez bank kredytów oraz z pobieranych od klientów opłat i prowizji za dokonywane usługi. Wielkie możliwości rozwoju zyskały banki w gospodarce rynkowej, w której stosunki towarowo-pieniężne obejmują niemal całokształt życia gospodarczego; banki stały się więc instytucjami handlującymi kapitałem pieniężnym i pośredniczącymi między wierzycielami a dłużnikami; spełniają poza tym funkcję ośrodków rozliczeniowych w skali krajowej i międzynarodowej. Współcześnie rodzą się coraz to ściślejsze formy powiązań banków z przedsiębiorstwami przemysłowymi, polegające głównie na tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, zwykle w formie spółek akcyjnych, skupywaniu przez banki akcji przedsiębiorstw i uzyskiwaniu w ten sposób dodatkowych dochodów i kontroli nad ich działalnością. W Polsce banki mogą występować w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego. Założycielami banków mogą być tak osoby prawne, jak i fizyczne. Kapitał założycielski banku nie może być mniejszy od równowartości 5 mln euro. Wyróżnia się m.in.: 1. Banki Emisyjne (centralne), których gł. zadaniem jest emisja banknotów (ob. w większości państw istnieje tylko jeden bank emisyjny z wyjątkiem USA), regulowanie obiegu gotówkowego i pieniądza kredytowego, a przez to czuwanie nad równowagą bilansu płatniczego, obsługa kasowa aparatu państwowego, w tym także długu publicznego. Nadzór nad innymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza nad bankami komercyjnymi. Wykonywanie zadań organu rozliczeń międzynarodowych. W zależności od stopnia ingerencji państwa w gospodarkę banku emisyjnego, staje się on w mniejszym lub większym stopniu narzędziem polityki gospodarczej rządów. Współcześnie większość banków emisyjnych jest instytucjami państwowymi. W Polsce taką rolę pełni Narodowy Bank Polski. 2. Banki handlowe (komercyjne, depozytowe, żyrowe) reprezentujące wszystkie formy własności: prywatne, państwowe i spółdzielcze. Udzielają krótkoterminowego kredytu obrotowego, inwestycyjnego i konsumpcyjnego, przyjmują depozyty i oszczędności od klientów, udzielają przedsiębiorstwom kredytów ze środków otrzymanych w formie wkładów. 3. Banki hipoteczne - instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz posiadające status zapewniający pożyczkodawcom specjalne formy zabezpieczeń dokonywanych w formie hipoteki na nieruchomości. 4. Banki komunalne - zakładane najczęściej przez samorządy miejskie, gromadzą środki niezbędne dla finansowania inwestycji komunalnych. 5. Banki inwestycyjne - zwykle duże banki organizujące emisje papierów wartościowych, zwłaszcza akcji. Wykształciły się one w XIX w. z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw pełniących funkcję pośrednika na rynku papierów wartościowych; stopniowo przejęły kompleksową obsługę przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. 6. Spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędnościowe- przyjmują wkłady od swych członków i z nagromadzonych środków udzielają im pożyczek. Oprócz wymienionych istnieją także instytucje kredytowe udzielające krótkoterminowych pożyczek pod zastaw ruchomości (lombardy). 7. Banki międzynarodowe - instytucje finansowe zakładane na mocy międzypaństwowych porozumień, w celu realizacji wielorakich działań finansowych; pierwsze banki międzynarodowe. powstały w latach 30. XX w. 1.2 Definicja i rodzaje kredytów Kredyt to pożyczka, stosunek ekonomiczny polegający na przekazaniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub towarach, na ustalonych przez obie strony warunkach zwrotu w późniejszym terminie. Jest to usługa z której obie strony czerpią stosowne dla siebie korzyści. Zysk wierzyciela stanowić będą odsetki od pożyczonej kwoty, które muszą być wraz z nią spłacone. Natomiast korzyścią dla dłużnika jest natychmiastowe otrzymanie środków pieniężnych, które przeznaczone będą na cel przez niego obrany, a które prawdopodobnie były by przez niego nie osiągalne inną drogą. W gospodarce rynkowej występują różnego rodzaju kredyty posiadające pewne szczególne cechy. Dzięki tym cechom można dokonać klasyfikacji w oparciu o różne kryteria. Do najczęściej stosowanych kryteriów przy podziale kredytów bankowych należą: · okres kredytowania, · metoda udzielania kredytu, · przeznaczenie kredytu, · waluta kredytu. Dzieląc kredyty z punktu widzenia okresu kredytowania wyodrębnia się: · kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty wynosi do jednego roku, · kredyty średnioterminowe, których okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat, · kredyty długo terminowe z terminem spłaty powyżej 3 lat. Spotkać możemy także podział, gdzie cyfra 3 jest zamieniana cyfrą 5. Należy także pamiętać, że od okresu na jaki udzielony jest kredyt zależy w pewnym stopniu jego oprocentowanie. Z punktu widzenia metody udzielenia kredytu wyróżnia się: · kredyt w rachunku bieżącym, · kredyt w rachunku kredytowym. Przyjmując jako kryterium podziału kredytów ich przeznaczenie wyodrębnia się: · kredyty obrotowe, które przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i są to najczęściej kredyty krótkoterminowe, · kredyty inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie działalności rozwojowej, są to najczęściej kredyty średnio i długoterminowe. Kredyty można także dzielić z punktu widzenia waluty w jakiej są one udzielone. Przyjmując to kryterium podziału wyodrębnia się kredyty: · kredyty złotowe, · kredyty dewizowe W śród podziału kredytów ze względu na przeznaczenie najczęściej spotykanymi kredytami są · kredyty gotówkowe · kredyty mieszkaniowe · kredyty ratalne · kredyty lombardowe · kredyty preferencyjne z dopłatami z funduszu pożyczek i kredytów. II Kredyt gotówkowy na przykładzie poszczególnych banków 2.1 PKO S.A 2.1.1. Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - "SUPERKONTO" Kredyt jest udzielany na dowolny cel. Kredyt może być udzielony osobom, które spełniają następujące warunki: - posiadają SUPERKONTO lub SUPERKONTO STUDENT przez okres co najmniej 6 miesięcy, - przekazują na SUPERKONTO systematyczne wpłaty środków pieniężnych, w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt nie dopuściły do powstania salda debetowego. Zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego są systematyczne wpłaty środków pieniężnych. 2.1.2. Kredyt gotówkowy na dowolny cel dla osób nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - "SUPERKONTO" Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel. Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie kredytu i jego wysokość uzależnione są od oceny zdolności kredytowych osoby ubiegającej się o kredyt. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być wyłącznie poręczenie według prawa cywilnego, to maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 10 miesięcznych udokumentowanych dochodów netto osoby ubiegającej się o kredyt. Przy ustanowieniu innego zabezpieczenia kredyt może być udzielony w wyższej kwocie. Jako zabezpieczenie kredytu stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 2.1.3. Gotówkowy kredyt sezonowy Kredyt udzielany jest na sfinansowanie tradycyjnych wydatków klientów indywidualnych, związanych, ze świętami, wakacjami itp. Jako zabezpieczenie stosowane są wszystkie przyjmowane przez PKO BP S.A. formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku zastosowania poręczenia według prawa cywilnego liczba poręczycieli nie powinna być większa niż dwóch. Kredyt może zostać udzielony bez zabezpieczenia - przy uruchomieniu kredytu - każdorazowo podejmuje Wiceprezes PKO BP S.A. Kiedy osoba ubiegająca się o kredyt jest posiadaczem konta osobistego w PKO BP S.A., wymogi dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu mogą zostać ograniczone, w zależności od analizy historii rachunku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu dla posiadaczy ROR w PKO BP S.A. może być przyjęcie przez Oddział banku pełnomocnictwa do pobierania środków z konta na poczet należności z tytułu niespłaconego kredytu. 2.2 Invest Bank Minimalna kwota to 300 zł, zaś maksymalna to 6-krotność dochodów netto kredytobiorcy. OKRES KREDYTOWANIA: Do 1 roku, spłata w ratach miesięcznych. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu po uprzednim uzgodnieniu tego z Bankiem. WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU Niezbędnym warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz: · złożenie wniosku o kredyt wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank; · prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie wymaganej przez Bank; Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, po potrąceniu raty spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz stałych opłat (czynsz, energia elektryczna, gaz, itp.) nie może być niższy niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto w sektorze przedsiębiorstw. WYMAGANE DOKUMENTY 1. 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (oryginały i kopie), tj. dowód osobisty oraz legitymacja ubezpieczeniowa lub paszport, ewentualnie prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości, 2. dokumenty potwierdzające osiągane dochody: a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę · zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości średnich dochodów netto uzyskanych przez Kredytobiorcę w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz o wysokości dochodów Poręczycieli za ten sam okres; · w przypadku ubiegania się o kredyt przez mężczyzn w wieku do 28 lat wymagane jest przedstawienie książeczki wojskowej; · inne dokumenty żądane przez Bank związane z proponowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu; b) emeryci i renciści · ostatnia decyzja ZUS wraz z 3 ostatnimi odcinkami przekazu środków pieniężnych oraz decyzja komisji lekarskiej, w przypadku osób utrzymujących się ze świadczeń inwalidzkich; Z decyzji o przyznaniu renty musi wynikać informacja o okresie, na jaki zostało przyznane świadczenie i kwota świadczenia. Okres spłaty kredytu nie może przekroczyć terminu trwania przyznanego na czas określony świadczenia rentowego. c) osoby prowadzące działalność gospodarczą · zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; · zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; · zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem (kopia, oryginał do wglądu); · zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub dowodami wpłat z 3 ostatnich miesięcy potwierdzające regularne wpłaty do ZUS; Wniosek o kredyt rozpatrywany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów. ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU Do kwoty 5 000 zł (jedna z wymienionych form): · poręczenie wg prawa cywilnego (dochód netto Poręczyciela nie może być niższy niż 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw); · blokada środków pieniężnych na rachunkach w INVEST-BANKU SA (kredyt może być udzielony do wysokości 100% wartości środków zgromadzonych na tym rachunku - bez kwoty odsetek oraz waloryzacji w przypadku rachunków denominowanych); · kaucja w postaci bonów depozytowych INVEST-BANKU SA na okaziciela (do wysokości 100% wartości wkładu potwierdzonego bonami) lub walut obcych (wymienialnych) - do wysokości 90% równowartości złotowej wg obowiązującego kursu kupna walut NBP z dnia umowy kaucji; · zastaw rejestrowy na obligacjach Skarbu Państwa (kredyt może być udzielony do wysokości 90% wartości nominalnej obligacji); Powyżej 5 000 zł: · blokada środków na terminowym wkładzie oszczędnościowym w INVEST-BANKU S.A. wraz z upoważnieniem dla Banku do pobierania środków zdeponowanych na rachunku tytułem spłaty zadłużenia po upływie okresu wypowiedzenia umowy o kredyt (kredyt może być udzielony w wysokości do 90% środków zgromadzonych na tym rachunku na okres nie dłuższy niż okres trwania terminowego wkładu oszczędnościowego); Przy w/w kwocie Współmałżonek Kredytobiorcy zawsze wyraża zgodę na zawarcie umowy o kredyt. 2.3 Lukas Bank Oto główne zalety kredytu gotówkowego w LUKAS BANK · Ograniczamy formalności do minimum. · Gotówka w błyskawicznym tempie - w ciągu 15 minut lub najpóźniej następnego dnia roboczego. · Dowolność w wyborze okresu kredytowania - to, na ile rat będzie rozłożona spłata kredytu zależy tylko od indywidualnych potrzeb klienta i oceny jego możliwości finansowych. · Oferowany przez LUKAS BANK kredyt ma unikalną cechę - jest ubezpieczony. Oznacza to, że w przypadku nieszczęścia (śmierć lub trwała i całkowita niezdolność do pracy) bank przejmuje obowiązek spłaty kredytu. WYMAGANE DOKUMENTY Aby otrzymać kredyt wystarczy, dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (np. prawo jazdy, paszport) oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów. W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to: · zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące · prowadzący gospodarstwo rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub kserokopia* nakazu płatniczego oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego · emeryci: ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia · renciści: decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia* ostatniej waloryzacji · prowadzący działalność gospodarczą: kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie / przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy 2.4. Kredyt Bank Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne · okres kredytowania - do 60 miesięcy · forma uruchomienia kredytu - gotówkowa lub bezgotówkowa · oprocentowanie - wg stopy bazowej kredytów - zmiennej + marża w wysokości 1,5 - 4,5 p.p. · spłata kredytu - w okresach miesięcznych · cel kredytu - konsumpcyjny · wysokość kredytu - ustalana na podstawie oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy · zabezpieczenie kredytu - na zasadach ogólnych, w przypadku kredytu udzielanego na okres powyżej 12 miesięcy zawsze poręczenie osoby fizycznej (za wyj. kredytu zabezpieczonego blokadą lokaty terminowej) · prowizja od udzielenia kredytu - 0,5 % WYMAGANE DOKUMENTY Wnioskodawca zawsze przedstawia w Banku dwa różne dokumenty: dokument tożsamości oraz inny dokument zawierający zdjęcie, na podstawie którego można ustalić tożsamość. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przedstawiają: · zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za ostatnie 3 miesiące · ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia w przypadku emerytów i rencistów (do wglądu Banku) Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają: · aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli prowadzona działalność podlega wpisowi do ewidencji) lub innego organu rejestrowego, bądź · decyzję administracyjną o udzieleniu koncesji lub · zezwolenie wydane przez właściwy organ administracyjny · zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP · umowę spółki cywilnej lub handlowej (w zależności od formy prowadzonej działalności) · zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przynajmniej w ostatnich 3 miesiącach /osoba rozliczająca się na podstawie księgi przychodów i rozchodów/ · roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy (jeśli wnioskodawca prowadzi książkę przychodów i rozchodów) · bilans za ostatni rok podatkowy, (jeśli wnioskodawca prowadzi księgi handlowe) · aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi · aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami · statnie zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym /osoba rozliczająca się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/ · oświadczenie osoby ubiegającej się o kredyt o dochodach osiągniętych przez nią w okresie ostatnich 6 miesięcy /osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej / ZABEZPIECZENIE KREDYTU: · weksel własny in blanco · poręczenie osoby fizycznej lub prawnej - jeśli osoba proponowana jako poręczyciel kredytu pozostaje w związku małżeńskim, a pomiędzy nią a współmałżonkiem występuje wspólność majątkowa, do zawarcia umowy poręczenia wymagana jest zgoda współmałżonka · cesja wierzytelności z rachunku bankowego posiadanego w innym banku · blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej w Banku · zastaw rejestrowy · hipoteka · przewłaszczenie na zabezpieczenie · cesja praw z polisy ubezpieczeniowej : AC, od kradzieży, od nieszczęśliwych wypadków, na życie · inne zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym Dobór prawnego zabezpieczenia zależy od rodzaju kredytu i oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Bank może zastosować więcej niż jedno zabezpieczenie kredytu w zależności od oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy. III Najczęstsze zabezpieczenia kredytów gotówkowych stosowane przez banki Szereg instytucji prawnych może być wykorzystanych jako środki zabezpieczające zwrot kredytu i związanych z nim należności. Instytucje te są osadzone przede wszystkim w prawie cywilnym. Zależnie od szczegółowości przyjętego kryterium można ułożyć dłuższą lub krótszą listę tych środków. Z punktu widzenia ich znaczenia prawnego oraz praktycznej przydatności wyróżnia się następujące najczęściej stosowane środki zabezpieczenia kredytów: 1. Zastaw (zwykły, rejestrowy). Z prawnego punktu widzenia zestaw jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Jego gospodarczym celem jest zabezpieczenie wierzytelności, a więc stworzenie gwarancji, bądź przynajmniej większego prawdopodobieństwa, że bank otrzyma swoją należność. Z tego względu zestaw może odgrywa znaczącą rolę w działalności kredytowej. Najczęściej zestaw zabezpiecza wierzytelność powstającą jednocześnie z ustanowieniem zastawu, jaki i zabezpiecza również wierzytelność przyszłą lub wierzytelność warunkową, to znaczy taką, co do powstania której nie ma pewności. Wypełniając swoją funkcję, zestaw jest czymś wtórnym w stosunku do wierzytelności. Ma to ten skutek, że wygaśnięcie wierzytelności wobec zapłacenia należności przez dłużnika lub z innych przyczyn, pociąga za sobą automatycznie wygaśnięcie prawa zestawu. Zastawca ( oddający rzecz w zastaw) może wówczas domagać się od zastawnika (przyjmującego rzecz w zastaw) – bank zwrotu zastawionej rzeczy. Poza samą wierzytelnością zastaw zabezpiecza również dodatkowe roszczenia banku, związane z wierzytelnością: roszczenie o nie przedawnione odsetki, roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, roszczenie o zwrot ewentualnych nakładów na rzeczy oraz roszczenie o przyznane koszty (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego itp.). Istota zestawu stosowanego w bankach polega na tym, że bank może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nastawionej rzeczy, bez względy na to, czyją ona w danej chwili jest własnością, a ponadto w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami właściciela rzeczy (z wyjątkiem tych, którym przysługuje pierwszeństwo szczególne, np. z tytułu podatków). Przedmiotem zastawy są tylko rzeczy ruchome, to znaczy te wszystkie, które nie są nieruchomościami. 2. Poręczenie. Poręczenie jest umową między poręczeniem a bankiem, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania dłużnika w przypadku, gdyby dłużnik sam zobowiązania nie wykonał. Poręczenie jest, jak wiadomo, umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Dlatego do jego powstania konieczne jest nie tylko oświadczenie poręczyciela, ale również jego przyjęcie przez bank. Umowa poręczenia nie wymaga żadnej kwalifikowanej formy, jest więc być zawarta ustnie, a nawet per facta concludentia - jednak z wyjątkiem oświadczenia poręczyciela, które pod rygorem nieważności jest złożone w formie pisemnej. Jako forma zabezpieczenia cudzej wierzytelności poręczenie jest wtórne wobec istniejącego między bank a kredytobiorcą stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązanie poręczyciela i jego zakres zależy od zobowiązania dłużnika głównego. Wraz ze spłatą kredytu lub wygaśnięcia zobowiązania głównego z innych przyczyn, gaśnie także zobowiązanie wynikające z udzielonego poręczenia. 3. Weksel wraz z poręczeniem wekslowym. Zaletą weksla jako środka zabezpieczenia wierzytelności przez bank jest: a) abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego, b) ułatwiony tryb dochodzenia należności z weksla. W pierwszym przypadku chodzi o to, że samoistnym źródłem obowiązku zapłacenia sumy wekslowej jest złożenie na wekslu podpisu (a nie przyczyna, która to spowodowała, np. udzielenie kredytu). W ewentualnym sporze dłużnik wekslowy nie może więc podnosić praktycznie żadnych zarzutów poza formalnymi (np. sfałszowanie jego podpisu na wekslu). Druga zaleta polega na tym, że należność wekslowych dochodzi się w tzw. postępowaniu nakazowym, a więc bez rozprawy, szybko i skutecznie. Jednakże w przypadku udzielenia kredytu obie zalety są wątpliwe. Zobowiązanie ma charakter pieniężny i zawsze jest należycie udokumentowane, możliwość podnoszenia zarzutów jest więc ograniczona i dotyczy takich przypadków, w których wystąpienie w praktyce jest mało prawdopodobne (np. przedawnienie roszczenia banku). Co się tyczy ułatwienia dochodzenia należności, to należy przypominać, że bank sam może wystawić tytuły wykonawcze i w ogóle nie kierować spraw o zwrot kredytu na drogę sądową. Poza wspomnianymi walorami weksel jest jednak tylko kawałkiem papieru. Wartość weksla jako zabezpieczenia kredytu zależy więc nie tyle od niego, ile od majątku dłużnika wekslowego, który za nim stoi i realnej możliwości uzyskania zaspokojenia w drodze egzekucji z tego majątku. Przy podejmowaniu decyzji o udzielenie kredytu z zabezpieczeniem wekslowym należy to mieć na uwadze. Awal (poręczenie wekslowe) oceniać trzeba podobnie: jego wartość zależy od możliwości płatniczych awalisty i realnej możliwości wyegzekwowania od niego sumy wekslowej.