Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKI
KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKI NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO 1. Misja Spółki Pragniemy dostarczać bezpieczną energię. 2. Strategia Spółki Długookresowe cele podstawowe - trwała, rosnąca obecność na rynku energii - uzyskanie trwałej przewagi nad konkurentami - zdobycie atrakcyjnych stałych odbiorców 3. Wartości - solidność - profesjonalizm 4. Strategiczne cele Spółki - osiągnięcie poziomu sprzedaży (np. 2 mln m3 gazu); - wzrost sprzedaży; - uzyskanie 5 stałych dostawców w 2003 5. Kluczowe czynniki sukcesu - dostęp do zasobów - cena - kompetencje zespołów 6. Perspektywy rozwoju branży dystrybucji gazu Dostępność gazu ziemnego, ciągłość dostaw, oraz korzyści wynikające z jego zastosowania pozwalają prognozować, że w najbliższych latach nastąpi dalszy wzrost sprzedaży tego paliwa. Nie we wszystkich jednak grupach ten wzrost będzie przebiegał tak dynamicznie jak dotychczas, a uzależnione jest to przede wszystkim od ceny jednostkowej gazu ziemnego, rozwiązań prawnych oraz od wysokości nakładów inwestycyjnych na nowe inwestycje gazowe. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Przedmiot działalności spółki dystrybucyjnej Spółka realizuje następujące funkcje: - dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych - obsługa handlowa odbiorców - obsługa techniczna odbiorców - działalność inwestycyjna i remontowa OTOCZENIE RYNKOWE 1. Konkurencja Na obszarze swojego działania Zakład Gazowniczy teoretycznie nie posiada żadnej bezpośredniej konkurencji. Na terenie naszego działania konkuruje z nami Zielonogórski Zakład Nafty i Gazu, który oferuje odbiorcom gaz bezpośrednio ze złóż kopalnianych. Na razie jest to zjawisko marginalne, ale w przyszłości może przyjąć znacznie większe rozmiary. Do konkurencyjnych mediów energetycznych działających na terenie działania Zakładu Gazowniczego należą: - Energetyka działająca na obszarze zbliżonym do naszego. - Dostawcy gazu płynnego np. Gaspol, Shellgas, BPgas oraz wielu mniejszych - niezgazyfikowane tereny wiejskie. - Dostawcy oleju opałowego. Obszar ich działania jest zbliżony do obszaru dostawców gazu płynnego - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. - duże aglomeracje miejskie. - Węgiel kamienny i węgiel brunatny Pozycja rynkowa dostarczanego produktu. Na terenach zgazyfikowanych jest ona wysoka z uwagi na dużą konkurencyjność cenową gazu ziemnego w przeliczeniu na jednostkę energii w stosunku do innych nośników energii, natomiast na terenach nie zgazyfikowanych jest bardzo niska, ponieważ doprowadzenie gazu ziemnego wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych , co jest ekonomicznie uzasadnione tylko w przypadku znacznych poborów gazu. Możliwe działania w celu poprawy obecnej pozycji konkurencyjnej. W celu poprawy pozycji konkurencyjnej należy: - intensyfikować działania mające na celu pozyskiwanie nowych odbiorców gazu, - przy pomocy odpowiednich instrumentów marketingowych wybrać najbardziej atrakcyjne grupy klientów, i stosunku do nich skierować główne działania marketingowe, - dążyć do uproszczenia spraw formalno-prawnych związanych z podłączaniem nowych odbiorców gazu, - ciągle i skutecznie monitorować konkurencję w celu szybkiego reagowania na jej poczynania, 2. Odbiorcy (klienci) spółki  . gospodarstwa domowe - ponad 98 % ogólnej liczby odbiorców. Zużycie gazu w tej grupie stanowi ponad połowę ogólnej sprzedaży gazu ziemnego w Zakładzie Gazowniczym.  odbiorcy przemysłowi – obserwowany przyrost  odbiorcy instytucjonalni - odbiorcy posiadający kotłownie gazowe, które wytwarzają ciepło do ogrzewania budynków użyteczności publicznej - obserwowany dynamiczny przyrost Siła przetargowa odbiorców. Nabywcami gazu ziemnego są zarówno odbiorcy domowi jak i przemysłowi. Pierwsi z uwagi na duże rozproszenie, niską sprzedaż jednostkową nie stanowią dużej siły przetargowej. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u odbiorców przemysłowych, gdzie z uwagi na znaczne pobory gazu, odbiorcy Ci starają się wpływać na dostawcę, zmuszając go do zastosowania w stosunku do nich licznych ustępstw (upusty). Nie liczenie się z ich opinią, może spowodować odejście od gazu ziemnego i przejście na inne nośniki energii. ROZWÓJ 1. Strategiczne kierunki rozwoju Identyfikacja strategicznych grup klientów: - Przemysł – cele technologiczne - Kotłownie osiedlowe - kotłownie miejskie, instytucje( szkoły, sądy, urzędy, kościoły itd.) - Usługi i rzemiosło - cukrownie, piekarnie, masarnie. - Produkcja rolnicza - szklarnie, kurniki - Produkcja skojarzona - turbiny gazowe - Gazyfikacja nowych osiedli Potencjalne, nowe segmenty rynku - zastosowanie gazu w klimatyzacji. – np. duże obiekty przemysłowe, handlowe, użyteczności publicznej. - wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa w transporcie samochodowym np. komunikacja miejska, usługi transportowe. 2. Planowane nakłady na rozbudowę sieci gazowej. 2000r - 3.600 tys. zł 2001r - 3.780 tys. zł 2002r - 4.000 tys. zł 2003r - 4.200 tys. zł Uzasadnienie: a. pozyskanie nowych dużych odbiorców b. poprawa zasilania sieci – względy techniczne c. gazyfikacja nowych terenów o zwartej zabudowie ( uzasadnione ekonomicznie) d. wykorzystywanie gazu w niekonwencjonalnych źródłach energii e. dogęszczenie wybudowanej sieci ( bez inwestycji) . Planowany wzrost sprzedaży Zakład Gazowniczy zakłada w latach 2001 – 2003 wzrost sprzedaży gazu ziemnego o 15 % w stosunku do sprzedaży roku 2000. W związku z powyższym w 2003r prognozowana sprzedaż gazu ziemnego osiągnie poziom 140 500 000 m3. W poszczególnych latach wzrost sprzedaży zakłada się na poziomie 6% rocznie Planowany wzrost liczby klientów W związku z przyjętym wzrostem sprzedaży gazu w latach 2001 - 2003 zakłada się, że nastąpi on głównie dzięki przyrostowi liczby klientów w grupie odbiorców domowych wykorzystujących gaz do celów grzewczych, instytucjonalnych , oraz przemysłowych. Wzrost liczby odbiorców 2001 2002 2003 Odbiorcy domowi z C.O. 800 700 700 Odbiorcy domowi bez C.O 300 200 200 Odbiorcy instytucjonalni 25 25 30 Odbiorcy przemysłowi 12 12 15 3. Rozbudowa systemów opomiarowania. Stacje redukcyjne I stopnia – koszt 744.000 zł. Stacje redukcyjne II stopnia– koszt 1.628.000 zł POZYSKANIE GAZU 1. Planowane do pozyskania ilości gazu ( w latach 2001 – 2003 ) – w tys. m3 zakup gazu 2001 2002 2003 - wysokometanowy 117 604,9 124 661,2 132 764,2 - zaazotowany 11 279,5 11 956,3 12 673,7 OGÓŁEM 128 884,4 136 617,5 145 437,9 2. Planowane źródła pozyskania gazu: - PGNiG S.A. 3. Planowane koszty pozyskania gazu – w tys. zł. zakup gazu 2001 2002 2003 - wysokometanowy 59 281,1 62 838,0 66 922,5 - zaazotowany 3 591,7 3 807,2 4 035,7 OGÓŁEM 62 872,8 66 645,2 70 958,2 PLAN SPRZEDAŻY 1. Wielkość sprzedaży - wielkość sprzedaży gazu w podziale na lata - tys. m3 sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - wysokometanowy 115 299,0 122 216,9 130 161,0 - zaazotowany 11 058,3 11 721,9 12 425,2 OGÓŁEM 126 357,3 133 938,8 142 586,2 - wielkość i struktura sprzedaży gazu w podziale na grupy klientów – tys. m3 gaz wysokometanowy sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 54 190,5 47,0 % 57 442,0 47,0 % 62 477,3 48,0 % - gospodarstwa domowe 51 884,5 45,0 % 54 997,6 45,0 % 57 270,8 44,0 % - pozostali odbiorcy 9 223,9 8,0 % 9 777,3 8,0 % 10 412,9 8,0 % OGÓŁEM 115 299,0 100,0 % 122 216,9 100,0 % 130 161,0 100,0 % gaz zaazotowany sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 1 658,7 15,0 % 1 758,3 15,0 % 1 925,9 15,5 % - gospodarstwa domowe 7 187,9 65,0 % 7 619,2 65,0 % 7 952,1 64,0 % - pozostali odbiorcy 2 211,7 20,0 % 2 344,4 20,0 % 2 547,2 20,5 % OGÓŁEM 11 058,3 100,0 % 11 721,9 100,0 % 12 425,2 100,0 % 3. Przychody ze sprzedaży - przychody ze sprzedaży w podziale na lata – tys. zł: sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - wysokometanowy 78 225,8 82 919,3 88 098,2 - zaazotowany 5 269,8 5 586,0 5 920,0 OGÓŁEM 83 495,6 88 505,3 94 018,2 - przychody ze sprzedaży w podziale na grupy klientów – tys. zł: gaz wysokometanowy sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 32 351,8 34 292,8 37 298,9 - gospodarstwa domowe 39 380,4 41 743,2 43 468,6 - pozostali 6 493,6 6 883,3 7 330,7 OGÓŁEM 78 225,8 82 919,3 88 098,2 gaz zaazotowany sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 812,8 861,5 943 7 - gospodarstwa domowe 3 457,4 3 664,8 3 825,0 - pozostali 999,6 1 059,7 1 151,3 OGÓŁEM 5 269,8 5 586,0 5 920,0 Razem gaz wysokometanowy i zaazotowany sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 33 164,5 35 154,4 38 242,6 - gospodarstwa domowe 42 837,8 45 408,0 47 293,6 - pozostali 7 493,3 7 942,9 8 482,0 OGÓŁEM 83 495,6 88 505,3 94 018,2 - struktura przychodów ze sprzedaży - % gaz wysokometanowy sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 41,4 % 41,4 % 42,3 % - gospodarstwa domowe 50,3 % 50,3 % 49,3 % - pozostali 8,3% 8,3 % 8,4 % gaz zaazotowany sprzedaż gazu 2001 2002 2003 - przemysł 15,4 % 15,4 % 16,0 % - gospodarstwa domowe 65,6 % 65,6 % 64,6 % - pozostali 19,0 % 19,0 % 19,4 % 4. Strategia marketingowa – określenie dla każdej z grup klientów Odbiorcy domowi: optymalny sposób świadczenia usługi: - kompleksowa, szybka i fachowa obsługa; pożądane usługi dodatkowe: - doradztwo techniczne, pomoc w uzyskaniu kredytów na inwestycje gazowe, obsługa techniczna(24h) preferencje cenowe: - zróżnicowanie cen w stosunku do poszczególnych grup taryfowych działania promocyjno – marketingowe: - analiza i badania rynku i konkurencji, promocja firmy i oferowanego produktu, reklama medialna, foldery i ulotki reklamowe, pakiety promocyjne, infolinia. Odbiorcy instytucjonalni: optymalny sposób świadczenia usługi: - fachowa, kompleksowa obsługa z gwarancją jakości i ciągłości dostaw, oraz współfinansowanie inwestycji gazowych. pożądane usługi dodatkowe: - całodobowa obsługa techniczna, doradztwo techniczne, audyty energetyczne, pomoc w uzyskaniu kredytów na inwestycje gazowe preferencje cenowe: - uzależnienie ceny gazu ziemnego od wielkości, cyklu oraz sezonowości poboru. działania promocyjno – marketingowe: - analizy i badania rynku i konkurencji, reklama w specjalistycznych pismach, promocja osobista, działalność z zakresu Public Relations Odbiorcy przemysłowi optymalny sposób świadczenia usługi: - kompleksowość oraz wysoka jakość dostarczonej usługi z gwarancją bezpieczeństwa i ciągłości dostaw. Współfinansowanie, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie finansowanie inwestycji gazowych. pożądane usługi dodatkowe: - całodobowa obsługa techniczna w pełnym zakresie, specjalistyczna doradztwo techniczne, kredytowanie odbiorcy preferencje cenowe: - negocjowanie warunków cenowych uzależnione od wielkości zużycia, cyklu poboru oraz sezonowości. działania promocyjno – marketingowe: - analizy i badania rynku i konkurencji, działania z zakresu Public Relations, promocja osobista, specjalistyczna reklama prasowa, sympozja i szkolenia. PRACOWNICY 1. System szkoleń i doskonalenia zawodowego 1.1. Zdefiniowanie celów: a) zapewnienie wypracowanego i określonego standardu jakościowego wykonywanych usług; b) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w zakresie prowadzonej działalności; c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz standardu obsługi klientów. 1.2. Szkolenia poszczególnych grup pracowniczych. a) pracownicy fizyczni na określonych stanowiskach; b) średni dozór techniczny; c) kadra kierownicza techniczna i ekonomiczna. 1.3. Założenia polityki szkoleniowej. a) kwalifikacja pracowników wg grup zawodowych: - wieku; - stażu pracy; - wykształcenia; - oceny pracy pracownika (zaangażowanie; przydatność na zajmowanym stanowisku; innowacyjność; skuteczność działania; zgodność wykonywanej pracy z predyspozycjami osobistymi) b) rejestr uczestników szkoleń c) analiza uczestniczących w szkoleniach pracowników pod kątem wykorzystania przez nich zdobytej wiedzy w pracy; d) przesunięcia na stanowiskach pracy; e) skierowanie wybranych pracowników na szkolenia uzupełniające lub rozszerzające wiedzę; f) sterowanie karierą zawodową poszczególnych wybranych pracowników. 1.4. Planowanie działania w zakresie szkoleń. Przewidujemy utrzymanie obecnego systemu: a) kierowanie na kursy zawodowe w poszczególnych grupach zawodowych; b) kierowanie na studia wyższe – podnoszenie kwalifikacji zawodowych; c) kierowanie na studia podyplomowe – rozszerzające wiedzę; d) udział w wystawach, seminariach, konferencjach, zawodach. 1.5. Szacunkowe koszty. Przewidujemy na poziomie 160 tys. zł w skali roku w odniesieniu do zatrudnionych pracowników. PODSUMOWANIE Pomimo zakładanego wzrostu sprzedaży gazu ziemnego, działalność Oddziału Zakład Gazowniczy przynosi straty. Ujemny wynik na działalności Oddziału spowodowany jest głównie zbyt wysokimi kosztami dystrybucji gazu ziemnego w stosunku do sprzedaży. Dalsze obniżanie kosztów dystrybucji gazu, przy zachowaniu stałego wzrostu sprzedaży oraz utrzymaniu odpowiednich relacji cenowych (zakup/sprzedaż), doprowadzi do zmiany tego niekorzystnego wyniku i spowoduje, że w latach następnych działalność Oddziału zacznie przynosić zysk. Proponowane koncepcje rozwojowe z pewnością pomogą w odzyskaniu równowagi finansowej Spółki.