Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie relacje występują pomiędzy umową ubezpieczenia i prawnym stosunkiem ubez­pieczeni
Jakie relacje występują pomiędzy umową ubezpieczenia i prawnym stosunkiem ubez­pieczenia? Stosunkiem ubezpieczenia nazywa się stosunek prawny wiążący firmę ubez­pieczeniową z ubezpieczającym, na podstawie którego firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia w razie nastąpienia określonego zdarzenia losowego, ubezpieczający jest zaś zobowiązany do prze­strzegania ustalonych warunków ubezpieczenia oraz opłacenia określonej składki ubezpieczeniowej. Od stosunku ubezpieczenia umowa różni się tym, że nie obejmuje wszystkich powstałych miedzy stronami praw i obowiązków, a jedynie te, których bezpośred­nim źródłem są złożone oświadczenia woli; nie obejmuje tych, które wynikają z innych przepisów prawnych.