Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jaką rolę w umowie ubezpieczenia odgrywają warunki ogólne? Jakie postanowienia za­wierają
Jaką rolę w umowie ubezpieczenia odgrywają warunki ogólne? Jakie postanowienia za­wierają*? określają szczegółowo treść łączącego strony stosunku prawnego ubezpieczenia i stanowią integralną część za­wartej umowy. O. W. U. stanowią, że: - w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych ogólne warunki każdego rodzaju ubezpieczenia określają zakłady ubezpieczeń, natomiast ogólne warunki ubezpieczeń obowiązkowych ustala minister finansów w drodze rozporzą­dzenia, - ogólne warunki ubezpieczenia określać powinny w szczególności: przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodo­wań i świadczeń, - ogólne warunki ubezpieczeń obowiązkowych powinny też określać datę po­wstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Na firmie ubezpieczeniowej spoczywa obowiązek doręczenia, stronie ubezpieczającej tekstu O. W. U. innym obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest dostarczenie ubezpieczające­mu taryf składek. Ogólne warunki ubezpieczenia najczęściej w sposób szczegółowy określają charakter udziału stron umowy w postępowaniu likwidacyjnym, w szczególności poprzez: obowiązujące je terminy, sposób pono­szenia kosztów, konsekwencje niewywiązania się z tych obowiązków, przedaw­nienie roszczeń.