Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota cła, ich rodzaje i funkcje
Istota cła, ich rodzaje i funkcje CŁO - opłata pobierana przez państwo wg określonych stawek za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną). Można określić jako świadczenie pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieekwiwalentne pobierane przez państwo od przywozu lub wywozu towarów przez granicę. Rodzaje cła : · Fiskalne · Gospodarcze · Reglamentacyjne · Protekcyjne · Prohibicyjne Cło fiskalne – celem jest dostarczenie państwu odpowiednich dochodów. Aby spełniały swój cel ich wysokość nie może być ustalana dowolnie i na dowolny towar. Cło gospodarcze – występuje, gdy poprzez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych Cło reglamentacyjne – regulujące pożądane kierunki i rozmiary obrotów zagranicznych Cło protekcyjne – mające za zadanie chronić produkcję krajową przed konkurencją Cło prohibicyjne – ma na celu zahamowanie przywozu określonych towarów Ustawa celna reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki organów celnych. Cła określane są na podstawie taryfy celnej lub innych środków taryfowych. Cło importowe – powszechnie stosowane, pobierane przy przywozie towarów z zagranicy, ma ogromne znaczenie gospodarcze Cło eksportowe - stosowane, gdy istnieje duża pewność zbytu eksportowych towarów po cenie uwzględniającej cło. Stosowane głównie przez kraje słabo rozwinięte w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa. Cło tranzytowe - współcześnie nie jest stosowane. Tranzyt bezcłowy może dawać gospodarce kraju tranzytowego większe korzyści niż wpływy z ewentualnych ceł. FUNKCJE CŁA Występują trzy podstawowe funkcje jakie spełniają cła : · funkcja fiskalna · funkcja protekcjonistyczna · funkcja cenotwórcza których zakres i skutki są uzależnione od rodzaju prowadzonej polityki handlowej przez państwo w stosunku do zagranicy. Funkcja fiskalna - polega na wykorzystaniu ceł jako istotnego źródła dochodów publicznych Funkcja protekcjonistyczna - polega na ochronie gospodarki (rynku krajowego) przed towarami zagranicznymi Funkcja cenotwórcza - jest zewnętrznym wyrazem ochrony rynku krajowego (istotna rola w kształtowaniu ceł na importowane oraz eksportowane towary). ottoschule.pl