Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Inwestycje
Inwestycje - to kategoria pierwszorzędna współczesnej ekonomii, są jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym kraju i podmiotów gospodarczych. Podmioty nie inwestujące nie mają szans na przetrwanie, kraj nie sprosta międzynarodowej konkurencji. Ujęcia inwestycji: rzeczowe - ruch dóbr inwestycyjnych: przez inwestycje nie rozumiemy nabywania akcji, lecz nabywanie dóbr inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa - dóbr kapitałowych, budynków, zmiany zapasów używanych do produkcji innych dóbr i usług (McKenzie, Ekonomia). monetarne - widziane przez pryzmat pieniądza. Orientacje przedsiębiorstwa. Orientacja produkcyjna, przy znacznej przewadze popytu, problemem jest pozyskanie zasobów do produkcji (nie zbyt), środkiem zaradczym jest dominacja rynku producenta nad rynkiem konsumenta i dostawcy. Orientacji produkcyjnej w całym swoim rozkwicie towarzyszyła znaczna monopolizacja gospodarki. Ten typ orientacji dominował w okresie budowy podstaw gospodarki rynkowej. W USA w skali masowej były to lata dwudzieste, w Europie Zachodniej - lata pięćdziesiąte, w krajach podobnych Polsce to lata dziewięćdziesiąte, częściowo aż do dziś. Inwestycje były efektywne, gdy występował przyrost produkcji. Orientacja sprzedażowa - tu powstaje zjawisko bariery popytu i podstawowym celem przedsiębiorstw jest sprzedanie produktu. Rozkwit w USA i Europie Zachodniej przypadł na lata 70-te. Inwestycje częściej koncentrują się w sferze dystrybucji, przesunięto dużą ich część ze sfery czysto produkcyjnej. Dalej są traktowane jako instrument do rzeczowego powiększenia majątku firmy. Orientacja marketingowa - firmy inaczej podchodzą do swoich przedsięwzięć - produkują to, co da się w przyszłości sprzedać, wszelkie decyzje inwestycyjne muszą być podporządkowane strategii marketingowej. Firma stara się aktywnie oddziaływać na otoczenie współtworząc potencjalny popyt. Na inwestowanie patrzy się przez pryzmat pieniądza - ujęcie monetarne. Inwestycje w ujęciu monetarnym to celowo wydatkowane środki ukierunkowane na odnoszenie korzyści w przyszłości. Inwestycje to długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych związane z transformacją płynnych środków finansowych w aktywa produkcyjne w celu odnoszenia korzyści netto w przyszłości. Inwestycja w tym ujęciu akceptuje nierozerwalny związek z finansami przedsiębiorstwa. Odzwierciedla on proces obrotu pieniądza zaangażowanego w działalność inwestycyjną. Składa się on z 4 faz: Gromadzenie środków finansowych (kapitału), faza akumulowania kapitału. Proces ten w przypadku nowych przedsiębiorstw ma zawsze charakter zewnętrzny. Wydatkowanie środków pieniężnych na niezbędne do egzystowania zasoby ekonomiczne - aktywa. Zwrot wydatkowanych środków wpływami ze sprzedaży produktów. Reinwestowanie zysków niepodzielonych, tworzenie następnego obrotu środków inwestycji. Klasyfikacja inwestycji. 1. Według obszarów funkcjonalnych inwestowania: · obszar rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa Þ inwestycje nowe Þ inwestycje polegające na rozbudowie Þ inwestycje odtworzeniowe i modrnizacyjne · obszar finansowych składników majątku przedsiębiorstwa Þ akcje Þ obligacje Þ udziały Þ lokaty · obszar czynników osobowych i socjalnych Þ wydatki na kształcenia pracowników Þ wydatki na bezpieczeństwo pracy Þ inwestycje socjalne · obszar R & D Þ wydatki na badania nowych technik, technologii, produktów, patenty, licencje · obszar działań organizacyjnych Þ wydatki na budowę i unowocześnienie informacji - informatyka · obszar działań marketingowych Þ wydatki na badania rynku Þ wydatki na promocję Þ reklamę Þ znak firmy · obszar działań publicznych Þ inwestycje w ochronę środowiska Þ wydatki związane z mecenatem, np. nauki 2. Z punktu widzenia form majątku · inwestycje rzeczowe Þ nieruchomości (grunty, budynki, budowle) Þ majątek ruchomy (maszyny, środki transportowe, urządzenia techniczne, zapasy) · inwestycje finansowe Þ papiery wartościowe Þ udziały, pożyczki długoterminowe · inwestycje w wartości niematerialne i prawne Þ patenty Þ licencje Þ kształcenia Þ znak firmy 3. Ze względu na charakter decyzji · inwestycje rozwojowe · inwestycje strategiczne Þ defensywne Þ ofensywne Þ defensywno - ofensywne Pojęcie i cykl życia projektu inwestycyjnego. Projektowanie - działalność twórcza w dziedzinie: nauki, sztuki, techniki, technologii, organizacji, zarządzania, ekonomii. Projekt - produkt projektowania: zbiór informacji służący do wzniesienia lub wytworzenia przedmiotu projektowania zbiór dokumentów Projekt inwestycyjny to zbiór uporządkowanej informacji służącej do podejmowania niezbędnych decyzji zmierzających do materialnej realizacji i eksploatacji obiektu inwestycyjnego. Cykl życia projektu inwestycyjnego (wykres kołowy na kartce): 1. Faza przedrealizacyjna. · studium możliwości · studium pre-feasibility · studium feasibility - projekt musi mieć· duże szanse realizacji, bo już samo studium jest kosztowne · studia pomocnicze - wspierające poprzednie, bardziej szczegółowe · raport oceniający - jest dokładnym podsumowaniem studium feasibility, możliwości przedsięwzięcia, momentem podjęcia ostatecznej decyzji co do realizacji projektu. 2. Faza realizacji. · negocjacje, zawieranie kontraktów · projektowanie techniczne · budowa · marketing przedprodukcyjny - określenie potencjalnych rynków zbytu i jego warunków · rekrutacja i szkolenie załogi · rozruch i odbiór 3. Faza eksploatacji. · rozbudowa · restrukturyzacja - ma miejsce gdy trudno przewidzieć· pewne istotne okoliczności, np. działalność· konkurencji. · odtworzenie (na poziomie wartości początkowej) i modernizacja (unowocześnienie ponad stan początkowy) http://yourconcierge.pl/