Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

IV Konferencja Ministerialna WTO w Doha, Katar, 9-14 listopada 2001 r.
IV Konferencja Ministerialna WTO w Doha, Katar, 9-14 listopada 2001 r. W IV Konferencji Ministerialnej uczestniczyła delegacja Polski pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Janusza Kaczurby. W Konferencji uczestniczyły delegacje 142 krajów członkowskich WTO, obserwatorów reprezentujących 39 krajów oraz 76 organizacji międzyrządowych. W trakcie Konferencji prowadzono negocjacje dotyczące projektu głównej Deklaracji Ministerialnej, Deklaracji w sprawie Porozumienia TRIPS (Handlowe aspekty praw własności intelektualnej) i zdrowia publicznego oraz decyzji w sprawie realizacji porozumień WTO (trudności krajów rozwijających się w realizacji porozumień), przedstawionych przed Konferencją przez Przewodniczącego Rady Generalnej WTO S. Harbinsona. Powyższe projekty powstały w rezultacie wielomiesięcznego procesu przygotowawczego w WTO w Genewie pod auspicjami Przewodniczącego Rady Generalnej WTO. W szeregu newralgicznych obszarach problemowych do końca procesu przygotowawczego utrzymały się duże rozbieżności w stanowiskach zainteresowanych stron, Negocjacje nad Deklaracją Ministerialną podzielono na 6 tematycznych bloków w postaci obszarów negocjacyjnych, które były najtrudniejsze i najbardziej wrażliwe dla uczestników : rolnictwo, realizacja porozumień WTO, zasady WTO, środowisko, tzw tematy singapurskie (inwestycje, konkurencja, przejrzystość przepisów w zamówieniach publicznych, ułatwienia w handlu). Ostateczne porozumienia osiągnięto w następujący sposób: Problem eliminacji subsydiowania eksportu towarów rolnych rozwiązano poprzez stwierdzenie, iż nie przesądza się wyników negocjacji w sprawie rolnictwa. Ustalono, iż szczegółowe zasady negocjacji rolnych zostaną ustalone najpóźniej do 31 marca 2003 roku, a uczestnicy przedstawią swoje listy koncesyjne oparte na tych zasadach nie później niż do kolejnej Konferencji Ministerialnej WTO. Ustalono, iż nie przesądzając rezultatów, podejmuje się negocjacje w obszarze handlu i środowiska. Wyniki tych prac zostaną przedstawione V Konferencji Ministerialnej, która podejmie decyzję w sprawie ewentualnych negocjacji w tym zakresie. Ustalono, iż negocjacje w sprawie inwestycji, środowiska, przejrzystości przepisów dotyczących zakupów publicznych oraz ułatwień procedur handlowych rozpoczną się po V Konferencji Ministerialnej WTO po uzgodnieniu szczegółowych zasad prowadzenia negocjacji. Uzgodniono podjęcie negocjacji w sprawie antydumpingu i subsydiów z określeniem szczegółowej listy tematów w pierwszej ich fazie. Uzgodniono także podjecie negocjacji w sprawie subsydiów w sektorze rybołówstwa. Kompromis w sprawie dostępu do leków osiągnięto poprzez postanowienie, iż Porozumienie TRIPS nie uniemożliwia ani nie powinno uniemożliwiać członkom podejmowanie środków dla ochrony zdrowia publicznego. W obszarze implementacji uzgodniono kompromisowy zapis w sprawie tekstyliów, akceptujący natychmiastową realizacje części postulatów krajów rozwijających się oraz odsyłający najtrudniejsze dla USA, UE i Kanady postulaty do zbadania w ramach Rady Handlu Towarami WTO celem wypracowania do 31 lipca 2002 rekomendacji dla Rady Generalnej WTO co do stosownego dalszego działania. Sprawa podstawowych standardów pracy została rozwiązana poprzez odstąpienie EU od żądania wzmocnienia tekstu projektu Deklaracji Ministerialnej WTO przy równoczesnym porzuceniu przez kraje rozwijające się żądania usunięcia tej sprawy z Deklaracji Ministerialnej. WTO kontynuować będzie swój program prac w zakresie handlu elektronicznego celem zapewnienia korzystnych warunków dla rozwoju tej dziedziny. Wyniki tych prac zostaną przedstawione na V Konferencji Ministerialnej WTO. Członkowie WTO deklarują utrzymanie do V Konferencji Ministerialnej praktyki nie nakładania ceł na transmisje elektroniczne. Podjęte zostaną badania dotyczące udziału w handlu międzynarodowym członków WTO, którzy reprezentują małe gospodarki i są wrażliwe na różne czynniki zewnętrzne, celem ich większej integracji z systemem WTO. Wyniki tych prac przedstawione zostaną V Konferencji Ministerialnej. Powołane zostaną w WTO grupy robocze do zbadania problematyki handlu, zadłużenia i finansów oraz handlu i transferu technologii, a rezultaty przedstawione będą na V Konferencji Ministerialnej WTO. Deklaracja zobowiązuje Dyrektora Generalnego WTO do przedstawienia Radzie Generalnej WTO w grudniu 2002 roku raportu na temat realizacji wszystkich zobowiązań dotyczących pomocy technicznej i tworzenia potencjału podjętych przez Członków WTO w kontekście różnych postanowień tej Deklaracji. Deklaracja Ministerialna potwierdza wagę jaką członkowie WTO przywiązują do poprawy sytuacji krajów najmniej rozwiniętych. Zawiera ona cały szereg postanowień odnoszących się do realizacji istniejących programów, w tym m.in. ustaleń II Konferencji ONZ w sprawie Krajów Najmniej Rozwiniętych, jaka miała miejsce w maju 2001 roku w Brukseli. IV Konferencja potwierdziła, iż Specjalne i Wyróżniające Traktowanie Krajów Rozwijających się stanowi integralną cześć porozumień WTO. Uzgodniono, iż dokonany zostanie przegląd tych postanowień celem uczynienia ich skuteczniejszymi. Na IV KM WTO w Doha ustalono także, iż Nowa Runda będzie zakończona nie później niż 1 stycznia 2005 roku, a Komitet Negocjacyjny (główny organ Nowej Rundy) spotka się po raz pierwszy nie później niż 31 stycznia 2002. W dniu 10 listopada, podczas plenarnej sesji IV Konferencji Ministerialnej, ministrowie handlu zatwierdzili formalne członkostwo Chin w WTO. 11 listopada ministrowie handlu krajów członkowskich WTO zatwierdzili formalnie członkostwo Tajwanu w WTO. W trakcie Konferencji delegacja polska podczas wystąpień na sesji formalnej, sesjach nieformalnych oraz podczas spotkań z grupami państw ( CEFTA, UE) i spotkań dwustronnych wspierała działania skierowane do rozpoczęcie Nowej Rundy wielostronnych negocjacji handlowych WTO, opierając się na rządowym Stanowisku Polski w Sprawie Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO.