Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Geografia ekonomiczna - Test

Geografia ekonomiczna - Test A 1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej to: a) urbanistyczny b) ekologiczny c) sozologiczny d) regionalny e) optymalizacyjny f) przemysłowy g) przestrzenny h) diagnostyczny 2. Determinizm geograficzny oznacza: a) uzależnienie dochodów regionalnych od zasobów surowcowych b) całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego c) uzależnienie ruchów migracyjnych od warunków geograficznych i politycznych 3. Wskaźnikiem podstawowym statystyki regionalnej może być: a) liczba kobiet na 100 mężczyzn w Polsce b) wydobycie węgla kamiennego w KWK „Piast” w styczniu c) procent ludności miejskiej w poszczególnych woj. Polski d) wydajność zbiorów ziemniaków (q/ha) w stanach USA 4. Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych to: a) podział złóż z uwagi na technikę ich wydobycia i przydatność przetwórcza b) podział z uwagi na przydatność surowców do konkretnej gałęzi przemysłu c) techniczne możliwości przerobu surowców jako kryterium ich podziału 5. Metoda bonitacyjna polega na : a) określeniu klas bonitacyjnych gleb w środowisku zdegradowanym b) ustaleniu skali oceny środowiska w postaci tzw. Szeregu bonitacyjnego c) określeniu wpływu klimatu na czas trwania okresu wegetaycyjnego 6. Ekologia to: a) nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska b) nauka o rozwoju organizmów w ich środowisku c) nauka o ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju w środowisku 7. Destruenci są to: a) zwierzęta dużych i małych rozmiarów b) rośliny wiecznie zielone c) bakterie i grzyby d) zanieczyszczenia w wodzie i glebie 8. Teoria Thunena dotyczy: a) lokalizacji sieci transportowej b) lokalizacji sieci osadniczej c) lokalizacji produkcji rolnej d) lokalizacji zakładów produkcyjnych 9. Podaj wzór bilansu wodnego i wyjaśnij jego składniki 10. Aspekty urbanizacji to: a) demograficzny, ekonomiczny, narodowy, przestrzenny, religijny, b) ekonomiczny, sozologiczny, polityczny, przestrzenny, społeczny c) demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny, społeczny, ekologiczny TEST B 1. Badaniem wzajemnych oddziaływań społeczeństwa na środowisko zajmuje się w geografii ekonomicznej kierunek: a) urbanistyczny b) ekologiczny c) społeczny d) sozologiczny e) diagnostyczny f) środowiskowy g) praktyczny h) przestrzenny i) optymalizacyjny 2. Nihilizm geograficzny oznacza: a) negowanie wpływów jakości złoża na techniczne możliwości wydobycia b) uznanie niezależnego rozwoju człowieka od warunków środowiskowych c) negowanie w geografii ekonomicznej funkcji diagnostycznej 3. Za pomocą relatywnego wskaźnika statystyki regionalnej przedstawić można: a) strukturę etniczną w Polsce b) gęstość zaludnienia w gminach c) liczbę wyższych uczelni w Polsce d) zbiory złóż ogółem w Austrii 4. Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych to: a) określenie związków genetycznych pomiędzy poszczególnymi surowcami b) przekazywanie pewnych cech przez złoża w różnych okresach c) przyjęcie jako kryterium podziału, warunki tworzenia się złóż w litosferze 5. Metoda geobonitacyjna polega na: a) wyznaczeniu na Ziemi stref binitanicznych b) ocenie geobotanicznej „dziedziny relacji” c) analizie układu florystycznego siedlisk jako odbicie warunków naturalnych 6. Sozologia jest to: a) nauka zajmująca się prognozowaniem zmian zachodzących w środowisku b) nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego c) nauka o wykorzystaniu współczesnej techniki w ochronie środowiska 7. Substancje abiotyczne są to: a) rośliny wiecznie zielone b) bakterie i grzyby c) zanieczyszczenia w ekosystemach d) podstawowe pierwiastki i związki chemiczne 8. Zakres kosztów teorii Webera dotyczy: a) wody, energii, transportu b) surowców, zbytu, transportu c) surowców, siły roboczej, transportu d) lokalizacji, zbytu, wody, transportu 9. Przedstaw i wyjaśnij wzór na współczynnik obrotu migracyjnego 10. Repatriacja oznacza: a) przyjazd do miejsca przymusowej emigracji b) przymusową emigrację w czasie wojen c) powrót z przymusowej emigracji do ojczyzny d) masową emigrację zarobkową w czasach kryzysu TEST C 1. Główne funkcje współczesnej geografii ekonomicznej to: a) badawcza b) ekologiczna c) optymistyczna d) opisowa e) diagnostyczna f) poznawcza 2. Gęstość zatrudnienia w poszczególnych departamentach Francji przedstawić można: a) miernikiem bezwzględnym statystyki regionalnej b) miernikiem relatywnym statystyki regionalnej c) współczynnikiem obrotu migracyjnego 3. Analiza kartometryczna to: a) badanie map za pomocą nowoczesnych urządzeń optycznych b) określanie ilościowych, przestrzennych cech obiektów na mapach c) badanie odwzorowań kartograficznych na mapach 4. Heterotrofy są to: a) pierwiastki i związki chemiczne b) organizmy cudzożywne c) bakterie i grzyby 5. Zdolności roślin do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku wykorzystano w metodzie: a) bonitacyjnej b) geobotanicznej c) przetwarzania informacji geograficznej d) badania sprawności środowiska 6. W skład przestrzeni geograficznej wchodzą obszary: a) produkcji pierwotnej, wtórnej, uprzemysłowione b) produkcji pierwotnej, wtórnej, antropogeniczne c) produkcji pierwotnej, konsumpcji d) produkcji pierwotnej, zdegradowanej konsumpcji 7. Najczęściej stosowane klasyfikacje złóż surowców mineralnych to: a) morfologiczna, fizyczna, geologiczna b) morfologiczna, technologiczna, geologiczna c) morfologiczna, technologiczna, genetyczna 8. Polityka lokalizacyjna opiera się na przesłankach: a) ekonomicznych, politycznych, biologicznych b) ekonomicznych, społecznych, biologicznych c) ekonomicznych, społecznych, przestrzennych 9. W teorii produkcji lokalizacji Thunena strefa A obejmuje: 10. Z uwagi na czas tworzenia migracje można podzielić na: a) dobowe, tygodniowe, wieloletnie b) stałe sezonowe, wahadłowe c) stałe jednokierunkowe, dobowe TEST D 1. Funkcja optymalizacyjna w geografii ekonomicznej polega na: a) właściwym wyborze miejsca będącego celem migracji b) optymalnym wykorzystaniu zasobów wodnych przy uwzględnieniu wszystkich ich użytkowników c) minimalizacji kosztów i strat w środowisku i maksymalizacji zysków przy realizacji inwestycji 2. W statystyce regionalnej stosowane są mierniki: a) podstawowe b) subiektywne c) względne d) absolutne 3. Analiza graficzna polega na: a) graficznych przedstawieniu danych statystyki regionalnej b) tworzeniu profili, przekrojów, diagramów na bazie map c) stosowaniu grafów do badań zjawisk ekonomicznych na mapach d) badaniu grafów na mapach e) badaniu różnych .......... grafowych na podstawie map geograficznych 4. Autotrofy są to: a) samożywne komponenty ekosystemów wodnych i leśnych b) substancje i organizmy beztlenowe w ekosystemach leśnych c) samożywne składniki ekosystemów zdolne do pochłaniania energii słonecznej, rośliny o małych wymogach pokarmowych 5. Podaj i wyjaśnij wzór stosowany w metodzie badania sprawności środowiska 6. Podstawowym zasobem naturalnym jest: a) woda, powietrze, surowce b) przestrzeń geodezyjna c) przestrzeń geograficzna d) przestrzeń życiowa 7. Podstawowe zasoby gospodarki wodnej w Polsce to: a) kompleksowość, oszczędność, ...... b) kompleksowość, perspektywiczność, rentowność c) kompleksowość, przestrzenność, perspektywiczność 8. Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych jest to: a) podział ze względu na technologie ich wydobycia b) podział z punktu widzenia ich wykorzystania c) podział z uwagi na technologię ich przetwarzania 9. Izodapany są to: a) linie łączące punkty o jednakowych odległościach czasowych na mapach b) linie łączące punkty o jednakowych minimalnych kosztach transportu c) linie łączące punkty o jednakowych cenach zakupy i transportu surowców 10. Reemigracja oznacza: a) przymusowa emigracja w czasie wojny b) emigracje zasobów w okresie recesji gospodarczej c) powrót z emigracji do poprzedniego miejsca zamieszkania d) przymusowa emigracja w okresach prześladowań politycznych obudowy filtracyjne - 3afilter.eu Najlepsze czujniki procesowe https://gigaom.pl/czujniki-procesowe frezarki CNC