Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Geografia 3
Mapa jest obrazem określonego obszaru Ziemi , przedstawionym na płaszczyźnie Za pomocą znaków umownych , w określonej skali i dowolnej siatce kartograficznej . Składniki matematyczne mapy : -punkt nawiązania (osnowa geodezyjna)- przeniesiona na mapę sieć punktów i geometryczny układ wielkości kątowych i liniowych zmierzonych w terenie metodami -skala -odwzorowanie kartograficzne Składniki geograficzne mapy dotyczą treści mapy : -fizjograficzne – zarys linii brzegowej , ukształtowanie powierzchni ,budowa geologiczna -administracyjno-gospodarcze lub polityczno-kulturalne ,np. osiedla, granice ,uprawy -uzupełniające –napisy Składnik 3:opisy pozaramkowe : Tytuły , legendy ,data , wydawnictwo Rodzaje odwzorowań kartograficzych : 1. Płaszczyznowe (azymutalne)-powstające w wyniku rzutowania na płaszczyznę styczną do kuli najczęściej w biegunie. 2. Walcowe –gdy punkty i linie zostają przeniesione z siatki geograficznej na powierzchnię boczną walca którego oś najczęściej pokrywa się z osią ziemską. 3.Stożkowe – gdy siatka geograficzna zostaje przeniesiona na powierzchnię boczną stożka styczną wzdłuż równoleżnika . 4.Umowne (dowolne) – będące zmodyfikowanymi odwzorowaniami poprzednio wymienionych , a tworzone są na podstawie matematycznych obliczeń elementów konstrukcji.. Rodzaj południki równoleżniki siatki Płaszczyznowe Linie proste wycho Współśrodkowe (azymutalne) dzące z punktu stycz okręgi ności Walcowe Linie proste równole Linie proste głe o jednakowych równoległe o odstępach jednakowych lub zmiennych odstęp ach Umowne Linie proste ,łamane Linie proste,łaman (dowolne) lub łuki kół lub łuki kół Stożkowe Pęk linii prostych Współśrodkowe zbiegających się łuki kół w biegunie Używane do obszarów : Płaszczyznowe –okołobiegunowych Walcowe-okołorównikowych Umowne-Całej kuli ziemskiej Stożkowe-średnich szerokości geograficznych Ze względu na skalę wyróżnia się: 1..Mapy szczegółowe (plany) w skali od1:1000 do 1:5000.W takich skalach sporządza się mapy miast ,osiedli 2.Mapy topograficzne w skalach od 1:5000 do 1:200000.Na mapach o takich skalach można przedstawić np. rzeźbę terenu , sieć rzeczną , drogi. 3.Mapy przeglądowo-topograficzne w skalach od 1:200000 do1:1000000 . Zawierają podstawową treść map topograficznych , jak sieć komunikacyjną ,wodną .Służą do opracowywania zadań na większym obszarze. 4.Mapy przeglądowe w skalach od 1:1000000,a więc silnie zgeneralizowanych . Służą między innymi celom szkolnym. Przedstawiają one ogólny obraz lądów i krajów z podaniem najważniejszych obiektów ,jak drogi ,wody , granice. Ze względu na zawartą treść : 1.Ogólnogeograficzne –uwzględniające charakterystykę wielu elementów środowiska geograficznego .W tej grupie wydziela się mapy hipsometryczne (fizyczne) i mapy polityczno-administracyjne. 2.Tematyczne-podające charakterystykę jednego elementu w odniesieniu do : -zjawisk przyrodniczych- glebowych ,geologicznych -zjawisk społeczno-gospodarczych –rozmieszczenia surowców ,przemysłu ,upraw ,osadnictwa ,komunikacj 3.Inżynieryjne-mapy urbanistyczne ,górnicze –o znaczeniu wyłącznie technicznym. Do najczęściej stosowanych metod przedstawiania zjawisk geograficznych należą: 1.linijna -wszelkiego rodzaju izolinie np. -izobaty –łączące punkty o jednakowych głęb. -izotermy –o jednakowej temperaturze -izobary – o jedn. ciśnieniu atmosferycznym 2.powierzchniowa stosowana jest na mapach geologicznych ,glebowych ,zasięgu upraw itp. 3.sygnaturowa umownych znaków . Stosowane znaki mogą mieć postać: -figur - obrazków - liter 4.kropkowa rozmieszczenie ludności 5.kartogramu gęstość zaludnienia 6.kartodiagramu kierunki wiatrów Wyróżnia się następujące rodzaje wykresów: 1.Liniowe rozkład temperatury 2.Słupkowe wykres ilości opadów 3.Powierzchniowe –wykres wielkości lądów i oceanów Od słońca : Merkury ,Wenus ,Ziemia ,Mars ,Jowisz , Saturn ,Uran ,Neptun ,Pluton Słońce-jedna z 120 mld. Gwiazd Gwiazda-ciało niebieskie świecące własnym światłem na skutek przemian termojądrowych Planety-ciała niebieskie świecące światłem odbitym od słońca Planety wewnętrzne: Merkury ,Wenus , Ziemia , Mars Planety zewnętrzne : Jowisz , Saturn , Uran Neptun ,Pluton Planetoidy –są to ciała niebieskie krążące dookoła Słońca między Marsem ,a Jowiszem jest ich ok..2 tyś. Księżyce-ciała niebieskie krążące wokół Planet: Saturn 23 ,Jowisz 16 Komety-ciała niebieskie poruszające się wokół słońca po drogach epitycznych.