Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse jednostek samorządu powiatowego
Finanse jednostek samorządu powiatowego Dochody samorządu powiatowego 1.podatek dochodowy od osób fizycznych- od dochodów osób fizycznych odprowadza się dochód na konto powiatu głównym źródłem finansowania powiatu będą 1.subwencje i dotacje a)subwencje ogólne- składa się z części -dochodowa- wiąże się z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych. Wysokość jej stanowi 60% kwoty ustalonej na podst. ustawy o finansowaniu dróg publicznych. -wyrównawcza- otrzymują ją te powiaty w których dochody podstawowe na 1 mieszkańca są mniejsze niż 85% przeciętnych dochodów na 1 mieszkańca powiatów w Polsce -oświatowa b)dotacje -na zadania administracji rządowej -przeznaczone na finansowanie zadań służb inspekcji i straż -na finansowanie zadań własnych powiatiu