Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Ekonomia na Histori
Ekonomia na Histori AKCJA: ekon. zbywalny papier wartościowy, dowód udziału jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej; daje prawo do dywidendy i wybierania do organów spółki; akcja zwykła, akcja na okaziciela, uprawnia do oddania jednego głosu w wyborach władz spółki i zmiennej dywidendy, zależnej od wyników ekonomicznych; akcja uprzywilejowana ,akcja imienna, uprawnia do maksimum pięciu głosów w wyborach władz spółki, stałej, niezależnej od wyników ekonomicznych dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji. OBLIGACJA, papier wartościowy, przynoszący jego posiadaczowi stały, z góry określony dochód; świadectwo zaciągnięcia długu przez emitenta (podmiot gospodarczy uprawniony do emisji papierów wartościowych). GIEŁDA, forma rynku; miejsce, na którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi (giełda pieniężna), masowymi towarami standardowymi (giełda towarowa) i in. (giełdy ubezpieczeniowe, frachtowe). BANK - początkowo kantor wymiany pieniędzy później również przedsiębiorstwo zajmujące się udzielaniem pożyczek, realizowaniem przekazów pieniężnych. KREDYT, pożyczka, odstąpienie określonej wartości w pieniądzu lub towarach na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie; kredyt bankowy, pieniężna, oprocentowana pożyczka udzielana przez bank na określony czas, a często i na określony cel; kredyt handlowy, odroczenie płatności przez dostawcę. POŻYCZKA, prawo umowa, na podstawie której jedna strona przekazuje drugiej na własność pieniądze lub inne rzeczy zamienne, pod warunkiem zwrotu pieniędzy lub rzeczy w tym samym gatunku i jakości; zob. też użyczenie.