Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dokonywanie czynów zgodnych z prawem to:
1.Dokonywanie czynów zgodnych z prawem to: a. stosowanie prawa b. wykonywanie prawa c. wykładnia prawa 2.Polski Kodeks Cywilny: a. ustanawia domniemanie dobrej wiary b. rzecz tę pozostawia ocenie sądu c. nakłada na stronę obowiązek udowodnienia jej 3.Klauzule derogacyjne to: a. klauzule uchylające dotychczasowe przepisy b. klauzule zapowiadające wejście w życie nowych przepisów prawa c. ogłoszenie mocy obowiązującej nowych przepisów 4.Ustawowe potrącenie wierzytelności następuje: a. automatycznie z mocy ustawy, gdy tylko występują b. na mocy jednostronnego oświadczenia woli jednej ze stron c. jedynie za zgodą obydwu stron 5.Termin spełnienia świadczenia może być zastrzeżony: a. tylko na korzyść dłużnika b. tylko na korzyść wierzyciela c. na korzyść obydwu stron 6.Pozorność zwykła powoduje: a. bezwzględną nieważność czynności prawnej b. względną nieważność czynności prawnej c. bezskuteczność względną 7.Prawo zwyczajowe to: a. ustalony zwyczaj b. zwyczaj usankcjonowany przez państwo c. zasady współżycia społecznego 8.Odpowiedzialność za zobowiązania osoby prawnej ponosi: a. dana osoba prawna b. dana osoba prawna i Skarb Państwa solidarnie c. Skarb Państwa, jeżeli jest to państwowa osoba prawna 9.Nieważność względną sąd uwzględnia: a. z urzędu b. na wniosek osoby uprawnionej przepisem prawa c. na zgodny wniosek obydwu stron czynności prawnej 10.Przelew wierzytelności: a. jest umową b. jest czynnością jednostronną c. jest czynnością prawną jednostronną pod warunkiem 11.”Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę...”/art.415Kc./, to: a. dyspozycja normy prawnej b. hipoteza normy prawnej c. sankcja normy prawnej 12.Zasiedzenie nieruchomości to: a. nabycie pierwotne b. nabycie pochodne c. pochodne lub pierwotne w zależności od okoliczności 13.Wierzyciel: a. może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego b. nie może nigdy odmówić takiego przyjęcia c. nie może odmówić, jeżeli nie narusza jego interesu 14.Czy osoba trzecia wstępuje w miejsce zaspokojonego wierzyciela: a. tylko z mocy przepisu ustawy b. z mocy przepisu ustawy lub umowy c. jedynie z mocy umowy 15.Przedmiotem rokowań są: a. tylko postanowienia przedmiotowo istotne przyszłej umowy b. każde, które strony poddały pod rokowania c. elementy podmiotowo istotne zawieranej umowy 16.Ogólne warunki umów wiążą drugą stronę, jeżeli: a. zostały jej doręczone b. posługiwanie się nimi jest zwyczajowo przyjęte c. nigdy nie wiążą drugiej strony 17.Zadatek może być dany: a. tylko w pieniądzu b. w pieniądzu lub rzeczy c. w rzeczach, ale tylko w rzeczach 18.W skład atrybutów właścicielskich w ramach prawa własności wchodzą: a. posiadanie rzeczy b. korzystanie z rzeczy c. rozporządzanie rzeczą 19.Czynność prawna rozporządzająca powoduje a. zmniejszenie i tylko zmniejszenie aktywu b. zmniejszenie aktywu, ale daje w to miejsce zazwyczaj inny aktyw 20. Przez przelew wierzytelności przechodzi na nabywcę wierzytelność: a. tylko w postaci świadczenia głównego b. wierzytelność główna wraz z przywilejami i brakami c. wierzytelność główna, ale tylko z przywilejami 21.Odnowienie wymaga: a. zgody obydwu stron b. jednostronnego oświadczenia wierzyciela c. wymaga zawsze orzeczenia sądu 22.Umowa o przyjęcie długu: a. jest umową wzajemną b. jest umową na korzyść osoby trzeciej c. nie jest nigdy umową na korzyść osoby trzeciej 23.Wypowiedzenie stosunku prawnego to: a. czynność prawna dwustronna b. czynność prawna jednostronna c. czynność prawna mieszana 24.Zobowiązanie wygasa na skutek: a. wykonania zobowiązania b. złożenia do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia c. tzw. odnowienia /novatio/ 25.Umowa o dzieło może być : a. tylko odpłatna b. tylko nieodpłatna c. odpłatna lub nieodpłatna według woli stron umowy 26.Polski Kodeks cywilny przewiduje: a. pełnomocnictwo generalne b. pełnomocnictwo rodzajowe c. pełnomocnictwo ogólne 27.Vacatio legis to: a. wejście ustawy w życie b. ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw c. czas do ogłoszenia ustawy do dnia jej wejścia w życie 28.Celem wykładni normy prawnej jest: a. ustalenie jakiegokolwiek znaczenia normy prawnej b. ustalenie konkretnego stanu faktycznego c. ustalenie rzeczywistego znaczenia normy prawnej 29.Wpis spółki do rejestru handlowego to: a. zdarzenie prawne b. stan psychiczny /prawny/ 30.Osoba prawna ponosi odpowiedzialność za swoje czyny z tytułu: a. ryzyka b. wina c. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 31.Przynależność: rzecz główna: a. muszą należeć do tego samego właściciela b. do tego samego właściciela lub jego osoby bliskiej c. podziały z pkt. 1 i 2 mają tutaj znaczenie 32.Czynność prawna, to stan faktyczny, w którego treść : a. musza wchodzić zawsze dwa oświadczenia woli b. przynajmniej jedno oświadczenie woli c. oświadczenie woli nie jest tutaj elementem istotnym 33.Niezachowanie formy pisemnej dla celów dowodowych powoduje: a. nieważność danej czynności prawnej b. utrudnienia dowodowe dla stron danej czynności prawnej c. nieważność względną danej czynności prawnej 34.Czynność prawna zdziałana pod wpływem błędu: a. nie może być konwalidowana /uzdrowiona/ b. może być konwalidowana, ale jedynie wyraźnie c. może być konwalidowana i wyraźnie i milcząco 35.Terminy przedawnienia: a. mogą być skracane czynnością prawną b. nie mogą być jedynie skracane, ale przedłużane tak c. nie mogą być ani skracane ani przedłużane czynnością prawną 36.Współdziałanie przy wykonywaniu zobowiązania to: a. uprawnienie wierzyciela b. obowiązek wierzyciela c. ustawa na ten temat milczy 37.Zwolnienie z długu to: a. umowa wierzyciela z dłużnikiem b. jednostronne oświadczenie woli wierzyciela c. jednostronne oświadczenie wierzyciela z obowiązkiem poinformowania dłużnika 38.Wpisowi do księgi wieczystej podlegają: a. nieruchomości b. nieruchomości i ruchomości, ale o znacznej wartości c. tylko nieruchomości budynkowe POWODZENIA NA EGZAMINIE!!!!!!!!!!!!!! Poniżej tabela z przypuszczalnymi odpowiedziami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B A A C C A B A B A B A A B B A B A B C LUB B B C C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 B A A B A A B C C A A A B B A B B A A B C B B LUB C C C C wszechnica polska