Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to:
1. Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to: a. długi horyzont czasu b. precyzja c. kompleksowość d. orientacja na optymalizację kosztów 2. Do podstawowych orientacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem zaliczamy: a. orientację marketingową b. orientację na personel c. orientację technologiczną d. orientację produkcyjną 3. Która z wymienionych szkół nie jest szkołą zarządzania strategicznego: a. szkoła astońska b. szkoła harwardzka c. szkoła pozycjonowania macierzowego d. szkoła negocjacyjna 4. W tzw. nurcie kierowniczym rozumienia pojęcia „strategia” nacisk kładzie na elementy: a. właściwe ukształtowanie zasobów firmy b. sprecyzowanie przyszłej pozycji firmy c. elastyczność systemu zarządzania firmą d. właściwy wybór misji 5. Które z wymienionych czynników wpływają na kształt misji przedsiębiorstwa: a. środowisko w którym działa przedsiębiorstwo b. posiadane kompetencje c. środki jakimi przedsiębiorstwo dysponuje d. historia przedsiębiorstwa 6. Metoda QVEST jest wariantem metody: a. strategicznej analizy luki b. metody delfickiej c. ekstrapolacji trendów d. analizy przemysłu 7. Koncepcja wielorakich możliwości to innych słowy koncepcja: a. scenariuszowa b. badanie nowych rynków c. bezscenariuszowa d. rozwoju kadr 8. W strategicznej analizie luki mogą wystąpić następujące rodzaje luki: a. luka niedoboru b. luka zgodności c. luka zasobów d. luka popytu 9. Do podstawowych barier wejścia do sektora zaliczamy wg. modelu Ponera: a. braki kadrowe b. standaryzację produktów c. koszty zmiany dostawcy d. wysokie ceny 10. Podstawowe formy strategii konkurencji (wg modelu Portera) to: a. strategia dywersyfikacji b. strategia wiodącej pozycji kosztowej c. strategia zróżnicowania d. strategia inwestowania 11. W macierzy BCG udział w rynku jest mierzony następującym wskaźnikiem: a. udział w rynku danej firmy i wielkości rynku b. udział w rynku największego konkurenta / udział w rynku danej firmy/ c. udział w rynku danej firmy /udział w rynku największego konkurenta/ d. udział w rynku danej firmy / udział w rynku firmy o tej samej wielkości/ 12. Wymiarami macierzy ADL są: a. pozycja konkurencyjna b. udział w rynku c. faza cyklu życia produktu d. rentowność produkcji 13. Podstawowe wskaźniki równowagi portfela to: a. średnia pozycja konkurencyjna b. rentowność c. wymagane nakłady kapitałowe d. poziom dojrzałości portfela 14. Wzrostowi rywalizacji w sektorze sprzyjają: a. powolny wzrost sektora b. niskie koszty stałe c. zróżnicowanie produktów sektora d. wysoki koszty zmiany 15. Nabywcy mają silną pozycję przetargową jeżeli: a. wyroby sektora w którym kupują nie wpływają na jakość i cenę ich oferty b. stwarzają groźbę integracji wprzód c. mają niewielkie zyski d. dysponują nowoczesną technologią 16. W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe a. scenariusze możliwych zdarzeń b. scenariusze stanów otoczenia c. scenariusze symulacyjne d. scenariusze pesymistyczne 17. Do podstawowych paradygmatów analizy strategicznej zaliczamy: a. paradygmat pozycjonowania macierzowego b. paradygmat systemowy c. paradygmat zachowań strategicznych d. paradygmat behawioralny 18. W której z wymienionych macierzy przedmiotem analizy są strategiczne jednostki: a. ADL b. Hofera c. McKinseya d. BCG 19. Porozumienie przedsiębiorstw, które wspólnie produkują i sprzedają określony produkt to: a. alians komplementarny b. alians addytywny c. alians ścisłej integracji d. alians ekspansywny 20. Jednostki pośrednie w holdingu mogą być wyodrębnione wg kryterium: a. funkcji b. przedmiotowego c. zakresu d. wielkości 21. Metoda QVEST jest wariantem metody: a. analizy luki b. delfickiej c. scenariuszowej d. bez scenariuszowej 22. Jednostka nadrzędna holdingu może mieć charakter spółki: a. zarządzającej b. komplementarnej c. wiodącej d. integracyjnej 23. Wymiarami macierzy ADL są: a. faza cyklu życia produktu b. atrakcyjność sektora c. pozycja konkurencyjna d. względny udział w rynku 24. Ze względu na zakres funkcji zarządzających spółki wiodącej wyróżniamy Holdingi: a. strategiczne b. komplomerowe c. finansowe d. pod porządkujące 25. Głównymi typami strategii ekspansji międzynarodowej są: a. strategie globalne b. strategie wielonarodowe c. strategie akwizycyjne d. strategie komplementarne 26. Między trendem procesu w otoczeniu a terenem odpowiadającego mu procesu wewnątrz organizacji może wystąpić luka: a. zgodności b. nadmiaru c. niepewności d. zbieżności 27. Która ze szkół nie jest szkołą zarządzania strategicznego: a. astońska b. harwardzka c. pozycjonowania macierzowego d. negocjacyjna 28. Podstawowe formy dywersyfikacji to: a. komplementarna b. współzależna c. konglomeratowa d. koncentryczna 29. Dywersyfikacja wewnętrzna jest najbardziej typową w formie rozwoju firm: a. dużych b. dominujących w sektorach „wysokiej techniki” c. dominujących w sektorach dojrzałych d. pionowo zintegrowanych 30. Do typowych strategii ekspansji w sektorach schyłkowych zaliczamy: a. strategie żniw b. strategie niszy c. strategie akwizycji d. strategie zróżnicowania 31. Do strategii ekspansji zaliczamy: a. strategie penetracji b. strategie rozwoju produktu c. strategie rynku d. strategie technologii 32. Względny udział w rynku i wzrostu rynku to wymiary macierzy: a. ADL b. BCG c. Hofera d. Mc Kinseya 33. Zasadnicze grupy modeli scenariuszowych to: a. scenariusze symulacyjne b. scenariusze aplikacyjne c. scenariusze wariantowe d. luki 34. Wysoki koszt zmiany dostawcy: a. jest typowy dla sektorów dojrzałych b. stanowi barierę wejścia do sektora c. zwiększa się przetargowe dostawcy d. zmniejsza się przetargowe dostawcy 35. W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe: a. scenariusz możliwych zdarzeń b. scenariusz stanów otoczenia c. scenariusze symulacyjne d. scenariusze pesymistyczne 36. Do podstawowych paradygmatów analizy strategicznej zaliczmy: a. paradygmat pozycjonowania macierzowego b. paradygmat systemowy c. paradygmat zachowań strategii 37. Zawieszenie konkurencji między partnerowej jest wymagane w analizie: a. komplementarnym b. adekwatnym c. ścisłej integracji 38. Które z wymienionych kryteriów mogą być wykorzystane przy tworzeniu mapy grup strategicznych: a. jakość wyrobu b. specjalizacja asortymentowa c. integracja pionowa d. zakres obsługiwanego rynku 39. Produkt o niskim względnym udziale w rynku szybko rozwijającym się w BCG: a. dylemat b. dojna krowa c. pies 40. Do barier wyjścia z sektora zaliczamy: a. wyspecjalizowane zasoby b. brak doświadczenia c. ekonomia skali d. zróżnicowanie produktu 41. Cechy charakterystyczne dywersyfikacji wewnętrznej: a. rozwój na bazie dotychczasowej specjalizacji firmy b. posiadanie silnego zaplecza badawczo-rozwojowego c. łączenie się z innymi firmami d. duże wymagania kapitałowe 42. Podstawowe negatywy dywersyfikacji weryfikalnej: a. brak ekonomii skali b. trudność z wyrównaniem skali działania c. wysoki koszt transakcji d. utrata specjalizacji 43. Wzrostowi rywalizacji w sektorze sprzyjają: a. powolny wzrost sektora b. niskie koszty stałe c. zróżnicowanie produktów sektora d. wysokie koszty zmiany https://grupaluxpol.pl/druk-uv-na-szkle/