Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM JEST POSTAWA , JAKIE SĄ JEJ RODZAJE I JAKI JEST MECHANIZM ICH KSZTAŁTOWANIA?
CZYM JEST POSTAWA , JAKIE SĄ JEJ RODZAJE I JAKI JEST MECHANIZM ICH KSZTAŁTOWANIA? Postawa- stan psychicznej gotowości będący produktem życiowego doświadczenia, warunkujący reakcje jednostki, grupy w stosunku do przedmiotów i sytuacji, z którymi się ona styka, jako stopień negatywnego lub pozytywnego uczucia związanego z jakimś przedmiotem. Ustosunkowania wyrażające gotowość człowieka do działania, określane są postawami. Postawa inaczej: postawą pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych przekonań o naturze i właściwościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycjach do zachowania się wobec tego przedmiotu. Postawy są : nabyte, indywidualne, zmienne. Powstają i przekształcają się w określonych warunkach społeczno-kulturowych, ekonomicznych, pod wpływem potrzeb jednostki i grup oraz norm społecznych. Na kształtowanie się postaw wywiera wpływ kultura społeczności, w której jednostka, grupa uczestniczy, oraz działające w niej wzory zachowań, systemy wartości. Genezy należy więc szukać w ich funkcjach wobec określonych wartości i jakie potrzeby zajmują centralne miejsce w hierarchii, a jakie uboczne.. Postawy społeczne przyswajają się przez: naśladownictwo, identyfikacje, mechanizm karania i nagradzania, empatię, przez socjalizację i wychowanie. Postawy wobec pracy : - ogólne - wobec czynności zawodowych i wobec kolegów, przełożonych, warunków pracy/ - cząstkowe – składające się z wielu postaw w zależności od sytuacji i poszczególnych zadań.