Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU?
CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU? Strajk jest przejawem ostrego konfliktu najczęściej między pracownikami a pracodawcami. Jest specyficznym rodzajem strategicznego działania charakteryzującego się narzucaniem przyjętych norm. Strajk – zazwyczaj krótkotrwałe lub długotrwałe powstrzymywanie się osób zatrudnionych od pracy lub takie wykonywanie obowiązków służbowych, które powodują określone zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu pracy. Strajk jest drastyczną metodą postępowania w trakcie konfliktu, dzięki której określone grupy pragną uświadomić swe żądania pracodawcy lub osobom postawionym wysoko w hierarchii – dyrektorom lub politykom. Powodują rozległe skutki społeczno-ekonomiczne, prowadzą do eskalacji żądań i stanowią formę dezorganizacji funkcjonowania systemu społecznego. Wyróżnia się różne typy strajków. Podstawą ich wyodrębnienia jest podłoże strajku, zasięg, forma, czas trwania i podstawy prawne. Dwie płaszczyzny działań : motywacyjna i organizacyjna (stadium niejawne, inicjowania, organizacyjne i organizacyjna, instytucjonalne). Kształtuje się niebezpieczny mechanizm wymuszania decyzji, nawet błędnych za pomocą nacisku grupowego, straszenia, groźby i stosowania przymusu fizycznego, szantaży, sabotażu w stosunku do administracji – rodzi to stereotyp działania i uproszczony schemat myślowy. Powstaje socjotechnika akcji strajkowych. Pojawiają się pogłoski i plotki wyzwalające negatywne reakcje emocjonalne, rodzą poczucie nieufności, niechęci, obawy w stosunku do osób i instytucji stanowiących ich przedmiot.