Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku Rynek bonów skarbowych 1 Pojęcie i role bonów skarbowych Bony skarbowe są to krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, a w jego imieniu działa ministerstwo finansów (treasury bills-bony skarbowe). Emitowane są w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego. Bony są atrakcyjną formą lokowania oszczędności. Atrakcyjność inwestowania w bony wynika z: 1małego ryzyka inwestycji 2 atrakcyjne oprocentowania (pow. Lokaty bankowej) 3 wysoka płynność Obrót bonami dokonuje się na rynku pierwotnym i wtórnym. Od 01.07.95 obrót bonami został zdematerializowany 2 Rynek pierwotny Bony skarbowe sprzedawane są z dyskontem ( sprzedawane poniżej ceny nominalnej). Zyskiem dla inwestora jest kwota dyskonta. Wysokość dyskonta obliczamy wg. wzoru: KD=d/100 * t/360 * WN Inwestorzy zainteresowani są jak najwyższą stopą dyskonta. Emitent oczekuje jak najniższej stopy dyskonta. Formą obiektywizacji (wyboru) stopy dyskontowej jest przetarg. Na rynku pierwotnym bony sprzedawane są w formie przetargu. Jest on organizowany w każdy poniedziałek przez NBP, który jest agentem sprzedaży. Bony sprzedawane są na następujące terminy: 8,13,26,39,52 tygodnie. Uczestnikiem przetargu są podmioty, które mają status uczestnika przetargu. Można go uzyskać kupując przez ostatnie 3 m.-ce 0,2% bonów oferowanych na całym rynku. Stopa dyskonta = kwota dyskonta / wartość nominalna Stopa rentowności = kwota dyskonta / wartość wyłożonego kapitału Rynek wtórny Na rynku wtórnym kwotowane są bony skarbowe dla kupujących i sprzedających przez uczestników tego rynku, którymi są banki, fundusze powiernicze i inne instytucje finansowe.