Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Ustawowym wymogiem udzielania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie. Analiza zdolności kredytowej opiera się na metodach jakościowych i ilościowych. Metody jakościowe: 1. ocena dotychczasowego wywiązywania się z zobowiązań klienta 2. analiza SWOT 3. Biznes plan Metody ilościowe opierają się na analizie wskaźnikowej dotyczącej 4 obszarów działania przedsiębiorstwa: a) zadłużenia b) płynności c) sprawność zapasów - rotacji zapasów - windykacji należności - czas ściągania należności - rola majątku trwałego d) zyskowności, rentowności - ROJ - stopa zwrotu na aktywach (majątku) - ROE - stopa zwrotu na kapitale własnym W badaniu zdolności kredytowej banki zajmują się syntetyczną oceną wskaźników