Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej 1. Wstęp Celem pracy jest przedstawienie stylu przywództwa Prezesa Agencji Koncertowej. W swojej analizie chciałabym przedstawić styl przywództwa na podstawie funkcji zarządzania: motywowania, organizowania, kierowania i kontrolowania wykonywanej pracy. 2. Przedstawienie Firmy Jest to Agencja Koncertowa zajmująca się organizacją i produkcją dużych imprez oraz widowisk artystycznych. Współpracuje z największymi Agencjami i Agentami na całym świecie, bezpośrednia współpraca, potwierdzona umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji, rutynizacji działań, ale też łatwość koordynacji działań wewnątrz jednostek Rys nr 1: Struktura organizacyjna Zatrudnionych na czas nieokreślony jest 7 osób. Okresowo zatrudniani są pracownicy obsługi widowni, pracownicy techniczni, pracownicy w dziale PR. Liczba osób zatrudnianych na czas określony lub umowę zlecenie sięga ok. 400 osób rocznie. Firma organizuje rocznie jeden Festiwal (kilka do kilkunastu koncertów w krótkim okresie czasu), dwa trzy duże koncerty oraz kilkanaście mniejszych koncertów i imprez. 3. Planowanie. Jedyną osobą podejmującą jakiekolwiek czynności planowania jest Prezes. To on wyznacza cele na krótkie, średnie i długie okresy. To on wybiera partnerów strategicznych, sam tworzy plany i oferty. Jest jedynyą osobą reprezentującą firmę na zewnątrz i uczestniczącą we wszystkich rozmowach i negocjacjach z partnerami. Zajmuje się zbieraniem informacji i ich analizowaniem. 4. Organizacja Pracy Jest to osoba zajmująca najwyższe stanowisko w firmie, mająca największy zakres władzy formalnej wynikającej ze struktury organizacyjnej firmy. Jednocześnie jest to osoba mająca posłuch i będąca narzuconym liderem całej organizacji. Pracownicy przyjmują ten stan rzeczy ze względu na sztywną i skostniałą siatkę zależności pomiędzy stanowiskami pracy i pozycją zajmowaną w strukturze organizacyjnej. Wszyscy pracownicy firmy są traktowani tak samo przez Prezesa, bez względu na zajmowane stanowisko. Prezes jest osobą bardzo energiczną, posiada umiejętność logicznego myślenia i prezentuje duży upór w dążeniu do realizacji założonych działań. Jego praca związana z ponoszeniem odpowiedzialności za całą firmę powoduje duże napięcia i stresy. Osoba ta stara się zachować pełną kontrolę nad działaniami w firmie, decyzje podejmuje jednoosobowo bez konsultacji z podwładnymi. Wymaga realizacji zadań wyznaczonych i przydzielonych przez siebie, jednocześnie określając sposób ich wykonania. Przepływ informacji następuje „z góry na dół”, tzn. jest związany z działaniami firmy i sposobem organizacji pracy a informacje są przekazywane przez Prezesa lub za jego zgodą. Taka organizacja przynosi efekty ze względu na przewidywalność wyników. Sprawia jednak, że pracownicy nie mają szans na własny rozwój, nie mają okazji do samodzielnego myślenia i przejawów własnej inicjatywy. 5. Motywowanie Prezes firmy jest jedyna osoba mająca wpływ na motywacje pracowników. To on ocenia pracowników, nagradza i karze. Tylko Prezes zna kryteria oceny pracowników. Ocenie poddawani są wszyscy pracownicy firmy od najwyższego do najniższego szczebla struktury. System motywowania jest mieszaniną małej ilości nagród i wielu kar. Nagrody pracowników są przyznawane w formie pochwał i premii pieniężnych. Pochwały są przyznawane według zmiennego interwału czasu, który zależy od Prezesa. Są to ustne pochwały udzielane w trakcie zebrań pracowników. Premie pieniężne są uzależnione zarówno od wyników działań całej grupy jak i od wyników realizacji działań poszczególnych pracowników. Premie przyznawane są sporadycznie w bardzo długich okresach czasu. Często zdarza się sytuacja odwlekania nagrodzenia pracownika, przez co znacznie spada jego motywacja do pracy. Karanie pracownika występuje za każdym razem wystąpienia negatywnego zachowania. Negatywność i pozytywność zachowań pracowniczych ocenia Prezes. On też udziela kar, zazwyczaj w formie ustnej nagany. W skrajnych przypadkach następuje rozwiązanie umowy z pracownikiem. Wielokrotnie kara jest łączona z osobą a nie konkretnym zachowaniem, co powoduje obniżenie motywacji oraz negatywne reakcje emocjonalne karanego. Pracownicy nie mogą liczyć na spełnienie potrzeby bezpieczeństwa, nie identyfikują się z organizacją, nie mogą się czuć pewnie w pracy i w zespole ze względu na częste zmiany współpracowników. Wszystko to powoduje u pracowników brak chęci współpracy w zespole, złą ocenę Prezesa oraz stosunków panujących w firmie. Dodatkowo pełnienie wielu funkcji na raz przez Prezesa powoduje przemęczenie i zestresowanie, z którym sobie nie radzi, co wpływa także negatywnie na jego na stosunki z podwładnymi i zwiększa u nich niepewność sytuacji i niezadowolenie z kontaktów międzyludzkich. 6. Kontrolowanie Jak już zostało wspomniane wszelkie procesy w firmie są przeprowadzane przez Prezesa. Także kontrola wszystkich działań jest sprawowana przez niego. To on ustala poziom wykonania działań i kryteria oceny. Ocenie podlegają zarówno wykorzystanie zasobów firmy, sposób wykonania działania, efekty tych działań jak i sam pracownik. Takie skoncentrowanie kontroli przynosi negatywne skutki. Kryteria nie są spostrzegane jako obiektywne, nie są jasne dla wszystkich pracowników, nie są w końcu jednakowe dla wszystkich. 7. Podsumowanie. Przedstawiona osoba prezentuje typowo autokratyczny styl kierowania, zorientowany na zadania. Jest to silny przywódca, zachowujący całą władzę i odpowiedzialność. Kładzie nacisk na planowanie zadań, porządek, przewidywalność, przekazywanie precyzyjnych poleceń, podporządkowanie bieżącej działalności odgórnym instrukcjom i terminom. Rola pracowników jest określana przez cele organizacji i temu podporządkowana. Styl ten najbardziej efektywny jest w przypadku pracowników niedoświadczonych i nienajlepiej przygotowanych do swoich zadań. W przypadku pracowników firmy z jednej strony jest to właściwe – ze względu na ciągłe zmiany w zespole, z drugiej jednak problematyczne – ze względu na pracowników z dużym doświadczeniem, którzy czują się skrępowania a także ze względu na sposób kontaktów międzyludzkich.