Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego SPIS TREŚCI 1. CEL ANALIZY 2. RAPORT ROCZNY 3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 4. STRATEGIA ROZWOJU 5. BILANS 6A. ZESTAWIENIE ANALITYCZNE STRUKTURY I DYNAMIKI AKTYWÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ 6B. ZESTAWIENIE ANALITYCZNE STRUKTURY I DYNAMIKI PASYWÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ 7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8. WSKAŹNIKI FINANSOWANIA W OCENIE FIRMY 9. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 10. PODSUMOWANIE 1. CEL ANALIZY Analiza sporządzona została dla potrzeb bankowych. 2. RAPORT ROCZNY Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna specjalizuje się w produkcji mąk dla potrzeb piekarń, odbiorców specjalnych, hurtowni i detalistów, a także produkuje kasze i płatki zbożowe, otręby oraz pasze. W 1996 roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 62.803 tys. złotych i przyniosły zysk netto 426 tys. złotych. Spółka zarządza majątkiem produkcyjnym o zdolności przemiałowej 450 ton na dobę i obiektami magazynowymi o pojemności 100 tys. ton. W 1996 nastąpiły zmiany w strukturze kapitału akcyjnego spowodowane wniesieniem 60% akcji spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i z racji udostępnienia 15% akcji pracownikom przedsiębiorstwa. 6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej (dane w tys. zł) Aktywa Początek roku bieżącego Koniec roku bieżącego Zmienna Wskaźnik % dynamiki kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % 1 2 3 4 5 4 - 2 5 - 3 4 : 2 A. Majątek trwały (aktywa trwałe) 18621.780 53,74 17.927.433 34,97 -694.347 -18,77 96,27 I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowy majątek trwały III Finansowy majątek trwały 100,205 18036.829 87.739 0,00 52,04 0,25 15.714 17824.719 87.000 0,00 34,77 0,170 -84,49 -212,110 -793 0,00 -17,257 -0,08 15,68 98,82 99,10 B. Majątek obrotowy (aktywa obrotowe) I zapasy II Rozliczenia międzyokresowe czynne III Należności i roszczenia IV Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu V Środki pieniężne 15522.788 10267.619 508.728 4207.792 - 1.047.377 44,79 29,62 1,46 12,14 3,02 33.009.458 27.823.781 331.672 4.900.728 - 284.949 64,38 54,27 0,65 9,56 0,55 17486.670 17.556.162 -177.056 692.936 -762.428 +19,59 +24,65 -0,81 -2,58 -2,47 212,65 270,98 65,19 116,47 - 27,20 Razem aktywa 34653,296 98,53 51.268.563 99,35 16.615.267 0,82 147,95 6b. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki pasywów spółki akcyjnej (dane w tys. zł) Pasywa Początek roku bieżącego Koniec roku bieżącego Zmienna Wskaźnik % dynamiki kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % kwota Wsk. str. % 1 2 3 4 5 4 - 2 5 – 3 4 : 2 A. Kapitał (fundusz własny) 24213.998 69,85 24629.920 48,04 425.922 -21,81 101,76 I Kapitał podstawowy II Należne lecz nie wniesione wkłady III Kapitał zapasowy IV Kapitał rezerwowy z aktualnymi środkami trwałymi V Pozostałe kapitały rezerwowe VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych VII Wynik finansowy netto roku obrotowego 15500.000 - 8163.531 - - - 540.467 44,73 - 23,56 1,456 3549.500 - 20654.498 - - - 425,922 6,92 - 40,29 0,83 -11950.500 - 12490.967 - - - 114.545 -37,81 16,73 -0,73 22,9 253,01 78,81 B. Rezerwy 215.298 0,62 94,475 0,18 -120.823 -0,44 43,88 C. Zobowiązanie długoterm. - - - - - D. Zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne 10234.000 29,53 26543.219 51,77 16309.219 -122,24 259,36 I Zobowiązanie krótkoterm. II Fundusze specjalne 10039.962 194.039 28,97 0,56 26345.401 197,818 51,38 0,38 16305.440 3.779 22,41 -0,18 262,40 101,95 E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - - 949 0,00 949 - Razem pasywa 34653.296 99,38 51268.563 99,81 16615.267 0,43 147,95 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 1. WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ. rok 1995 rok 1996 Porównanie wysokości tych wskaźników z wielkością wzorcową, wynoszącą 2, wskazuje na możliwość występowania trudności płatniczych zarówno na początek, jak i na koniec roku bieżącego. Obniżenie tego wskaźnika przyczyniło się do większych trudności płatniczych w ostatnio badanym okresie. 2. SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ. rok 1995 rok 1996 = 0,47 = 0,18 W obu okresach objętych badaniem, wskaźnik szybkiej płynności był znacznie mniejszy niż wynosi jego wielkość wzorcowa, równające się jedności. Jego spadek w ostatnim okresie przyczynił się do pogorszenia sytuacji. Powyższa sytuacja świadczy o niemożliwości spłaty zobowiązań bieżących. Przy tak niskim poziomie tego wskaźnika mogą pojawić się zobowiązania przeterminowane i związane z nimi odsetki karne. Porównując te dwa wskaźniki można stwierdzić duże różnice między nimi co oznacza, że mamy do czynienia ze znacznym stanem zapasów czyli zamrożeniem kapitału. 3. WSKAŹNIK NATYCHMIASTOWEJ WYPŁACALNOŚCI. Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące. rok 1995 15.522.788 – 10.039.961 = 5482.827 rok 1996 33.009.458 – 26.345.401 = 6.664.057 rok 1995 rok 1996 = 0,16 = 0,13 Wskaźnik ten zarówno w poprzednim roku jak i 96 kształtuje się powyżej 100%, co oznacza, że firma nie ma możliwości terminowego regulowania swoich płatności, co wiąże się z pojawieniem zobowiązań przeterminowanych, których konsekwencją będą odsetki karne. WSKAŹNIK STRUKTURY KAPITAŁU I STRUKTURY FINANSOWANIA W OCENIE WYPŁACALNOŚCI. 1. UDZIAŁ KAPITAŁÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU MAJĄTKIEM rok 1995 rok 1996 Wysoki poziom wskaźnika oznacza zwiększenie udziału kapitałów własnych w pokryciu majątku (pomimo obniżenia) a tym samym wyższy stopień niezależności finansowej firmy, zmniejszenie stopnia ryzyka finansowego. 2. UDZIAŁ KAPITAŁÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO. rok 1995 rok 1996 Wskaźniki kształtują się powyżej 100%, co oznacza finansowanie majątku obrotowego kapitałami własnymi. Widoczny jest wzrost wskaźnika – sytuacja spółki poprawia się. 10. PODSUMOWANIE 1. 1. Analiza przedstawia następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów: - - środki trwałe o cenie zakupu lub koszcie wytwarzania nie przekraczającym 2.000 zł umarza się jednorazowo w całości w miesiącu oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. (Dz. U. nr 7, poz. 34) w pełnej wysokości tj. bez uwzględniania ograniczeń ich wysokości dla celów podatkowych, - - stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się: a) a) materiały podstawowe – według cen nabycia jako przeciętne – średnioważone, b) b) pozostałe materiały – według cen zakupu metodą FIFO, c) c) towary – według cen zakupu, stosując ceny przeciętne – średnioważone, d) d) wyroby gotowe – według rzeczywistego kosztu wytworzenia, e) e) towary handlowe w punktach sprzedaży detalicznej – według cen zakupu metodą FIFO; - - zastosowano metodę ostrożnej wyceny urealniając wartość należności o rezerwy utworzone na wierzytelności wątpliwe. Rezerwy utworzono w wysokości 100% na zabezpieczonych kwot tj. w wysokości 319,19 tys. zł. Na dzień obrotowy zostały utworzone ponadto: rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę 86,2 tys. zł oraz rezerwa na odłożony podatek dochodowy w wysokości 8,2 tys. zł. 2. 2. W miesiącu grudniu 1996 r. w wyniku zmiany stanowiska Ministra Finansów Spółka została zobligowana do „ubruttowienia” majątku trwałego i naliczenia amortyzacji za lata 1995-1996 od wartości brutto środków trwałych. Zmiany metodologiczne i nieuznanie części amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu spowodowały zwiększenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji wzrost obciążenia zysku brutto z tytułu podatku dochodowego za 1996 r. dodatkowo o 278,9 tys. zł. Uwzględniając stosowanie zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz kontynuowanie działalności przez Spółkę w najbliższej przyszłości, wykazano po stronie aktywów bilansu w poz. C.2 podatek dochodowy do odzyskania w wysokości 265,0 tys. zł. 3. 3. Kapitał podstawowy – akcyjny wynosił na dzień obrotowy 3.549.500 zł i dzielił się na 1550.000 akcji serii A o wartości nominalnej 2,29 zł. Kapitał zapasowy wynosił 20.654.497,98 zł. 4. 4. Zarząd proponuje zysk netto za rok obrotowy w wysokości 425921,98 zł przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki poprzez zasilenie w całości kapitału zapasowego. 5. 5. Spółka zaciągnęła w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. kredyt preferencyjny w wysokości 10000,000 zł z przeznaczeniem na skup i finansowanie zapasów zboża, oraz kredyt krótkoterminowy na bieżącą działalność w wysokości 1434,800 zł. W Banku Handlowym S.A. został zaciągnięty kredyt preferencyjny w wysokości 10.000.000 zł, oraz kredyt krótkoterminowy na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.872.100 zł. W celu prawnego zabezpieczenia udzielonych kredytów nastąpiło przewłaszczenie zapasów zboża, przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości na kwotę 6.122,8 tys zł, oraz została ustanowiona hipoteka na nieruchomości; Elawator, Magazyn Mąki, Budynek administracyjny. Korzystne wyniki w drugim roku funkcjonowania spółki w nowym układzie organizacyjnym – umocniły pozycję firmy jako rzetelnego partnera i wiarygodnego kontrahenta.